Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficienţa utilizării factorilor de producţie în întreprinderile agricole din zona de сentru a Republicii Moldova


Autor: Tcaci Alexandru
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Petru Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU 338.43(478)(043.2)

Adobe PDF document 1.04 Mb / în română
165 pagini


Cuvinte Cheie

factori de producţie, potenţial economic, resurse, fondul funciar, forţa de muncă, mijloace de producţie, eficienţă economică, randamentul, productivitatea muncii, consumuri, activitatea economică, venituri din vânzări, profit, recuperabilitatea, viteza de rotaţie, ecuaţii de regresie, raport optim, rezultate, rentabilitatea, pronostic, normative

Adnotare

Teza de doctor este consacrată cercetării problemelor teoretice şi practice a eficienţei utilizării factorilor de producţie în întreprinderile agricole.

În baza studierii lucrărilor ştiinţifice ale savanţilor economişti autorul concretizează conceptul „factori de producţie”, îşi expune viziunea proprie referitor la clasificarea factorilor în activitatea de producţie a întreprinderii. În mod sistemic sunt studiate aspectele metodologice privind estimarea eficienţei economice a utilizării factorilor de producţie. În acest context autorul a elaborat modelul structural al formării sistemului de indicatori pentru analiza eficienţei economice a factorilor de producţie în gospodăriile agricole.

În baza materialelor a 281 întreprinderi agricole din zona de Centru a fost precizată metoda de calcul a indicatorilor eficienţei economice privind utilizarea factorilor de producţie în agricultură.

În rezultatul analizei eficienţei utilizării factorilor de producţie în dinamică se constată o tendinţă de reducere ce se explică prin decapitalizarea producţiei agricole. Cercetările efectuate demonstrează necesitatea alocării investiţiilor de mijloace fixe de 2,6 ori, consumurilor de muncă şi materiale respectiv cu 73,8 şi 46,6%.

Un interes deosebit în teză prezintă stabilirea rolului factorilor de producţie în creşterea eficienţei activităţii întreprinderilor agricole. Autorul a determinat cota de participare a factorilor în formarea randamentului terenurilor agricole şi a argumentat raportul optimal dintre maşinile de forţă şi de muncă, care constituie 1:2,24 – 1:2,63. în baza calculelor autorul a argumentat suprafaţa optimă de terenuri agricole pentru o gospodărie în contextul Programului de consolidare a fondului funciar.

Utilizând metode economico-matematice autorul a elaborat normativele de substituire a factorilor de producţie şi pronosticul randamentului fondului funciar şi a productivităţii muncii. Au fost determinate efectele utilizării factorilor de producţie asupra rezultatelor economico-financiare a întreprinderilor agricole.

Cuprins


Capitolul I. Abordări teoretice privind eficienţa utilizării factorilor de producţie
  • 1.1. Factorii de producţie: concept, sistem şi tipologie
  • 1.2. Aspecte metodologice vizând estimarea eficienţei economice a utilizării factorilor de producţie

Capitolul II. Analiza eficienţei utilizării factorilor de producţie în întreprinderile agricole din zona de Centru a Republicii Moldova la etapa actuală
  • 2.1. Analiza eficienţei utilizării fondului funciar
  • 2.2. Analiza eficienţei utilizării factorului uman
  • 2.3. Eficienţa utilizării mijloacelor de producţie

Capitolul III. Rolul factorilor de producţie în creşterea eficienţei activităţii unităţilor agricole
  • 3.1 Aprecierea influenţei factorilor de producţie la sporirea randamentului fondului funciar şi a productivităţii muncii
  • 3.2 Dimensionarea raportului optim dintre elementele mijloacelor de producţie
  • 3.3 Efectele utilizării factorilor de producţie asupra rezultatelor economico-financiare