Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Abordarea sistemică a business-planificării în unităţile economice


Autor: Hrişcev Irina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ala Cotelnic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 334.72: 339(478) (043)

Adobe PDF document 0.87 Mb / în română
111 pagini


Cuvinte Cheie

business-planificare, plan de afaceri, proiect inovaţional, abordare sistemică, business-procese, standard al business-planificării, standard de administrare

Adnotare

Prezenta lucrare defineşte că dinamica crescîndă şi nesiguranţa condiţiilor moderne în domeniul business-ului schimbă considerabil rolul activităţilor de planificare. împreună cu schimbările din mediul extern, mediul intern al întreprinderii îşi schimbă la fel scopurile, definite de condiţiile situaţiei interne, structura firmei, resursele financiare şi altele. Pe parcursul tranziţiei către economia de piaţă, în primul rînd, se schimbă subiectul planificării. Un plan poate fi aprobat doar de proprietarul întreprinderii sau de o persoană împuternicită de acesta, care este responsabilă pentru rezultatele activităţii întreprinderii. Planul se anexează la orice contract încheiat între agenţi economici.

Definirea clasică a planului de afaceri permite cunoaşterea stării întreprinderii în întregime, evaluarea tuturor perspectivelor şi problemelor acesteia, prezentînd întreprinderea ca un model al sistemului economic. Pe lîngă pronosticurile dezvoltării activităţii de bază a afacerii, acesta include planuri de implementare a diferitor inovaţii, care vor duce la dezvoltarea ulterioară intensivă şi calitativă a afacerii, în loc de expansiunea cantitativă a business-ului. Din aceste considerente apare necesitatea managementului minuţios şi balansat şi planificării creşterii. In acest scop este necesar de a contura cîteva inovaţii specifice prin proiecte inovaţionale, de a elabora planuri de afacere şi de a urmări realizarea acestora.

Planificarea afacerii şi managementul proiectelor în cadrul unei companii presupune aplicarea abordării sistemice pentru care este necesar de a elabora modelul întreprinderii luînd în considerare scopurile şi regulile de dezvoltare a sistemelor economice similare, de a urmări structura companiei, precum şi împrejurările acesteia. Pe lîngă aceasta, este necesar de a urmări schimbările acestui complex care pot apărea cu timpul. Aplicarea abordării sistemice este necesară în organizarea procesului planificării business-ului la o întrerprindere în scopul creşterii calitative şi eficiente a rezultatelor.

Cuprins


CAPITOLUL I. Rolul business-planificării ca subsistem al gestiunii întreprinderii
  • 1. Particularităţile planificării în economia tranzitorie
  • 2. Planul de afaceri ca instrument al planificării şi administrării
  • 3. Abordarea sistemică a planificării de afaceri şi administrării proiectelor

CAPITOLUL II. Procesul business-planificării şi gestionării proiectelor în cadrul întreprinderii
  • 1. Business-procese – obiect al planificării operative
  • 2. Structura organizatorică a procesului business-planificării şi administrării proiectelor.
  • 3. Clasificarea şi metodele de analiză cantitativă a riscurilor de proiect

CAPITOLUL III. Elaborarea şi implementarea sistemului de business-planificare şi gestionare a proiectelor la întreprindere
  • 1. Particularităţile elaborării standardului business-planificării proiectelor
  • 2. Elaborarea standardului de administrare a proiectelor din întreprinderi
  • 3. Planificarea afacerii în condiţii reale, de piaţă (abordare sistemică)