Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţi ale managementului calităţii produselor alimentare în activităţile de producţie şi comercializare


Autor: Dumitru Costea
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Alexandru Scerbanschii
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 339.166.82:005:339.187.6(043.2)C76

Adobe PDF document 1.33 Mb / în română
177 pagini


Cuvinte Cheie

Industria agroalimentară, Securitatea alimentară, Politici agricole, Pieţe agroalimentare, Calitatea, Conducerea calităţii, Sistemul calităţii, Standardele internaţionale ISO, TQM, Leasing-ul financiar

Adnotare

În cadrul economiei naţionale româneşti industria alimentară îndeplineşte funcţia de a valorifica produsele agricole, fabricând bunuri alimentare, care să respecte unul dintre obiectivele strategice fundamentale ale dezvoltării economice şi sociale - securitatea alimentară a populaţiei. Acest obiectiv major al industriei alimentare poate fi obţinut numai prin asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii producţiei. Orice întreprindere agroalimentară, pentru a putea face faţă cerinţelor pieţei, trebuie să ofere o garanţie a calităţii şi îşi poate asigura un viitor sigur, numai prin introducerea unui sistem de management al calităţii. Prezenta teza de doctor care include introducerea, patru capitole, foaia de sinteză, concluzii şi recomandări, bibliografie şi anexe îşi propune să cerceteze impactul managementului asupra asigurării creşterii calităţii producţiei în industria alimentară şi fundamentarea ştiinţifică aplicării leasing-ului în asigurare financiară a organizării activităţii de producere şi comercializare a produselor agro-alimentare.

În întroducere se argumentează actualitatea, sunt formulate scopul, sarcinile şi obiectul investigaţiilor, este conturată noutatea ştiinţifică, valoarea teoretică şi practică a rezultatelor obţinute.

În primul capitol, investigând literatura care numără 111 surse bibliografice, se redă evoluţia şi perspectivele industriei agro-alimentare în contextul aderării României la UE, care a permis evidenţierea o serie de factori specifici autohtoni.

În capitolul doi utilizând o informaţie bogată se analizează conceptele calităţii în intercorelaţia cu procesele manageriale prin prisma sistemului managementul calităţii totale TQM.

Capitolul trei include cercetările asupra leasing-ului ca factor de asigurare financiară în organizarea activităţii de producere şi comercializare a produselor alimentare.

În capitolul patru sunt formulate şi se expun căile de raţionalizare şi modernizare ale managementului calităţii în activitatea SC FORUM SA CONSTANŢA– producător al berii WEISSBIER.

Totalizarea bazelor teoretice aplicate în managementul calităţii produselor alimentare, analiza comparativă a practicii aplicării experienţei acumulate în activităţile de producţie şi comercializare produselor agro-alimentare finanţate prin leasing a permis conturarea componentelor din sistemul de management care nu sunt adecvate managementului calităţii aplicat în UE. În lucrare se propune schema de armonizare standardelor ISO 9000-2000, bazată pe armonizarea reciprocă standardeler autohtone şi UE şi formula de finanţare a afacerii în industria agro-alimentară.

Cuprins


CAPITOLUL I. Evoluţia şi perspectivele industriei agroalimentare în contextul aderării României la UE
 • 1.1 Unele coordonate economice ale industriei agroalimentare româneşti
 • 1.2 Agricultura UE, bază a industriei agroalimentare comunitare

CAPITOLUL II. Evaluarea şi creşterea calităţii produselor agroalimentare prin aplicarea TQM
 • 2.1 Caracteristicile de calitate, standarde şi indicatori specifici
 • 2.2 Metode şi tehnici de măsurare a calităţii produselor alimentare
 • 2.3 Componente manageriale implicate în asigurarea creşterii calităţii producţiei în industria alimentară. Evidenţierea rolului TQM
 • 2.4 Calitatea produselor alimentare– cerinţă principală pentru accesul pe piaţa unică

CAPITOLUL III . Utilizarea leasing-ului ca factor de asigurare financiară în organizarea activităţii de producere şi comercializare a produselor alimentare
 • 3.1 Natura juridică a contractului şi formele leasing-ului
 • 3.2. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a produselor alimentare
 • 3.3. Leasing-ul - instrument de finanţare a investiţiilor în industria agroalimentară românească

CAPITOLUL IV. Particularităţile ale managementului calităţii în activitatea sc forum sa Constanţa – producător al berii WEISSBIER
 • 4.1. Finanţarea investiţiei – punct de plecare în lansarea produsului WEISSBIER . Oferta de bere în România
 • 4.2. Alegerea leasing-ului financiar internaţional ca formulă de finanţare a afacerii
 • 4.3. Direcţii de perfecţionare a activităţii de control a calităţii la S.C. Forum S.A. Constanţa