Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

INFORMAŢIE privind dosarele de atestare /abilitare examinate în Direcţia de atestare a CNAA în perioada anului 2017 şi până la 20 februarie 2018


26 februarie 2018

PERIOADA 01.01.2017 - 01.06.2017,
până la expirarea mandatelor membrilor Comisiilor de experţi şi Comisiei de Atestare

În această perioadă, Direcţia de atestare a CNAA a procesat şi a trecut prin procedura confirmării /conferirii în Comisiile de experţi şi Comisia de Atestare 296 dosare de atestare, după cum urmează:

FORMAREA CŞS

• Au fost formate în total 132 CŞS: CŞS în vederea susţinerii tezelor de doctor - 114; CŞS în vederea susţinerii tezelor de doctor habilitat – 18.

CONFERIREA /CONFIRMAREA GRADELOR ȘI TITLURILOR ȘTIINȚIFICE

Doctori habilitaţi în ştiinţe – 15
Doctori în ştiinţe – 95

Profesori universitari – 9
Profesor cercetător – 1

Conferenţiari universitari – 38
Conferenţiari cercetători – 6

RECUNOAŞTEREA ŞI ECHIVALAREA GRADELOR ŞTIINŢIFICE – 3

De asemenea, colaboratorii Direcţiei de atestare au monitorizat 54 şedinţe de susţinere a tezelor de doctor / doctor habilitat, fapt ce constituie 49,1 % din numărul total de susţineri ale tezelor de doctorat în acest segment de timp.

PERIOADA 01.06.2017-20.02.2018

În această perioadă, Direcţia de atestare a CNAA a procesat şi a pregătit pentru examinare în cadrul Comisiilor de experţi şi a Comisiei de Atestare a CNAA 347 de dosare de atestare, după cum urmează:

FORMAREA CŞS

154 dosare în vederea formării CŞS

CONFERIREA /CONFIRMAREA GRADELOR ȘI TITLURILOR ȘTIINȚIFICE

95 dosare în vederea conferirii/confirmării gradelor ştiinţifice
91 dosare în vederea conferirii titlurilor ştiinţifice

RECUNOAŞTEREA ŞI ECHIVALAREA GRADELOR ŞTIINŢIFICE

10 dosare în vederea echivalării gradelor ştiinţifice.

Analiza preliminară a dosarelor de atestare examinate a scos în evidenţă o serie de erori şi inexactităţi, atât în dosare, cât şi în textul tezelor de doctorat depuse la CNAA de către instituţii. În temei, acestea vizează următoarele aspecte:

Formularea incorectă a noutăţii şi originalităţii ştiinţifice Deşi noutatea şi originalitatea ştiinţifică presupune faptul de a indica ce rezultate conceptuale propune cercetătorul în contextul problemei abordate (legi, concepte, noţiuni, idei etc.), precizând în ce domenii se introduc schimbări, prin ce se completează domeniul ştiinţific respectiv, nu rare fiind cazurile când apar formule de tipul: noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în valoarea ştiinţifică a cercetării; constă în faptul că noi pentru prima dată am cercetat valoarea etc.

Necorespunderea publicaţiilor rigorilor regulamentare. În multe cazuri pretendenţii la gradul ştiinţific de doctor habilitat nu publică monografii la tema tezei, conform cerinţelor regulamentului; nu publică articole ştiinţifice în reviste ştiinţifice de peste hotare; includ în lista lucrărilor ştiinţifice la tema tezei a publicaţiilor cu un volum mic, chiar şi până la 1 pagină. Deseori toate articolele ştiinţifice, din cele 3-4 ale pretendentului la gradul ştiinţific de doctor, sunt publicate în aceeaşi revistă sau chiar în acelaşi an. Se prezintă articole publicate în reviste din străinătate care nu sunt recunoscute în ţara respectivă drept publicaţii ştiinţifice de profil. Unii pretendenţi nu au suficiente publicaţii în reviste recunoscute de CNAA.

Prezentarea deficientă a Bibliografiei. Una dintre cele mai dese recomandări formulate pe parcursul anului 2017 a fost aceea că Bibliografia nu include surse bibliografice recente, din ultimii 5 ani, fapt care denotă o stare de conformism investigaţional, autorii rămânând la ideile şi viziunile, de multe ori depăşite, ale specialiştilor în domeniul de cercetare.

Perfectarea neglijentă a tezelor. Nu rare sunt cazurile când în adnotări, autoreferat şi teze nu se include problema ştiinţifică soluţionată în domeniu, în teza de doctor habilitat şi în autoreferat nu se menţionează explicit noile rezultate în ştiinţă şi practică care generează noi direcţii ştiinţifice; nu se indică direcţiile (problemele) ştiinţifice noi formulate în baza cercetării; în autoreferat şi în teze nu se fac referinţe la lucrările proprii ale autorului; în teze se includ capitole care conţin doar câte 4-5 pagini. În marea majoritate a tezelor concluziile generale necesită concretizare şi argumentare, ilustrându-se plenar în ce constă aportul autorului în soluţionarea problemei respective, aici autorii nu reflectă completamente rezultatele obţinute, importanţa acestora.

Ignorarea obiecţiilor, recomandărilor Seminarului ştiinţific de profil. Se atestă cazuri când pretendenţii la grad nu ţin cont de obiecţiile şi recomandările făcute în seminar. În CNAA se examinează teza şi se constată aceleaşi erori, lipsuri, inexactităţi pe care le-au depistat deja membrii SŞP, dar pretendentul nu a ţinut cont de ele.

Nerespectarea prevederilor regulamentare privind examenele şi aprobarea temei. Aceste nerespectări vizează cel mai des depăşirea termenului de aprobare a temei, a susţinerii examenelor de doctorat, numărul şi lista publicaţiilor necesare în vederea susţinerii tezelor.

Propunerea neregulamentară a specialiştilor în consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc. Nu întotdeauna în consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc sunt incluşi specialiştii în domeniu. În unele cazuri nu sunt propuşi specialişti în domeniul de tangenţă al tezei (pedagogie/economie; economie /drept; medicină/psihologie) etc.

PERIOADA 1993-2017

Informăm suplimentar că în perioada 1993-2017 au fost conferite/confirmate grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice, după cum urmează:

Gradul ştiinţific de doctor habilitat – 569
Gradul ştiinţific de doctor – 4184
Titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar – 503
Titlul ştiinţifico-didactic de profesor cercetător – 62
Titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar – 2280
Titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar cercetător – 807
Recunoaşterea şi echivalarea gradului ştiinţific – 1066

Amintim că Misiunea Direcţiei de atestare a CNAA este să contribuie la dezvoltarea sistemului de atestare, la modernizarea procedurilor de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, precum şi la satisfacerea cerinţelor societăţii faţă de calitatea cercetărilor ştiinţifice, a culturii elaborării şi susţinerii tezelor de doctorat sau a obţinerii titlului ştiinţific/ ştiinţifico-didactic, astfel încât acestea să corespundă cerinţelor socio-economice.

Obiective prioritare în 2017


DOSARELE DE ABILITARE A PERSOANELOR CU DREPTUL DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

PERIOADA 01.01.2017 - 01.06.2017

Au fost examinate 224 dosare şi demersuri ale instituţiilor organizatoare de doctorat privind abilitarea persoanelor cu dreptul de conducător de doctorat, dintre care peste jumătate sunt demersuri de prelungire a dreptului de conducător (consultant) de doctorat obţinut anterior.

În urma examinării acestor dosare 208 persoane au fost abilitate cu drept de conducător de doctorat, din care 50% prin prelungire. Majoritatea persoanelor abilitate sunt bărbați (66%), iar proporţia doctorilor şi a doctorilor habilitați este relativ echilibrată (51% doctor habilitaţi). După domenii ştiinţifice cea mai mare pondere în anul curent revine ştiinţelor social-economice (40%), urmate de ştiinţele medicale (27%), cele umaniste şi ale naturii (câte 13%).

PERIOADA 01.06.2017-20.02.2018

Direcţia politici şi monitorizare doctorat a examinat şi a pregătit pentru examinare în cadrul Comisiilor de experţi şi a Comisiei de Atestare a CNAA 229 dosare/ solicitări privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat. Din acestea, 86 sunt solicitări de abilitare în baza evaluării dosarului, 8 sunt solicitări de abilitare în baza titlului onorific deţinut, 2 sunt solicitări de recunoaştere a statutului de conducător de doctorat avut peste hotare, iar 133 sunt solicitări de prelungire (simplificată) a abilitării, inclusiv:

- în baza pregătirii doctorilor în ştiinţe – 107
- în baza articolelor publicate în reviste importante 1 – 8
- în baza unei medalii ştiinţifice sau guvernamentale – 4
- în baza obţinerii titlului de Laureat al Premiului de Stat sau ale unor premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei – 3
- în baza obţinerii titlului de Doctor Honoris Causa – 1.

Examinarea prealabilă a arătat că 94% îndeplinesc cerinţele formale (cantitative) pentru abilitarea cu drept de conducător de doctorat.

ÎN PERIOADA 01.06.2017-20.02.2018 AU FOST PROCESATE
LA CNAA ÎN TOTAL

579 dosare de atestare /abilitare