Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.01.08 – Programa examenului de doctorat : Literatura de specialitate.Lucrari de interes teoretic special


Lucrări de interes teoretic special (la compartimentele problematice principale ale programei)

Locul teoriei literare în structura ştiinţei literare


Teoria (poetica), istoria şi critica literară.
 1. Aullon de Harro, P. (ed.) Teoria de la Historia de la literatura y el Arte. – Madrid, 1994.
 2. Aullon de Harro, P. (ed.). Teoria de la critica literaria. – Madrid, 1994.
 3. Bachelard Gaston. La Poétique de l’espace. – Paris, 1978.
 4. Barthes R. Critique et verite. – Paris, 1966.
 5. Brownell W. Criticism. An Essay on Function Form and Method. – Washington, 1967.
 6. Brunetière F. Evoluţia criticii de la Renaştere pînă în prezent. Studiu introd. Între scientism şi clasicism (Mircea Martin). – Buc., 1972.
 7. Călinescu G. Tehnica criticii şi istoriei literare. Istoria ca ştiinţă inefabilă şi sinteză epică // Principii de estetică. – Craiova, 1974.
 8. Călinescu G. Teoria criticii şi istoriei literare // Principii de estetică. – Buc., 1968.
 9. Crane Ronald. Critics and criticism. – Chicago, 1952.
 10. Dubrovsky Serge. De ce noua critică? – Buc., 1977.
 11. Eco Umberto. Limitele interpretării. – Constanţa, 1966.
 12. Eliot T.S. Funcţia criticii // Eseuri. – Buc., 1974.
 13. Foulke Robert ş.a. An Anatomy of criticism. – New Iork, 1972.
 14. Grigorev V. P. Poetika slova. – Moskva, 1979.
 15. Krieger Murrey. Teoria criticii. – Buc., 1979.
 16. Lotman Iuri. Lecţii de poetică structurală. – Buc., 1970.
 17. Lovinescu E. Evoluţia criticii literare // Istoria literaturii române contemporane // Scrieri 4. – Buc., 1973.
 18. Marino Adrian. Introducere în critica literară. – Buc., 1968.
 19. Martin Mircea. Singura critică. – Buc., 1976.
 20. Mavrodin Irina. Poetica şi poietica. – Buc., 1988.
 21. Meschconic Henri. Pour la poetique, vol.I-IV. – p. 1970-1977.
 22. Northrop Frye. Anatomia criticii. – Buc., 1972.
 23. Plămădeală I. Un model de “critică ştiinţifică” în context european. (C. Dobrogeanu-Gherea. – Chişinău, 1996.
 24. Poulet Georges. Conştiinţa critică. – Buc., 1979.
 25. Prus E. Poetica modalităţii la Proust. – Chişinău, 1998.
 26. Richards A. I. Principii ale criticii literare. – Buc., 1968.
 27. Starobinski Jean. Relaţia critică. – Buc., 1976.
 28. Steiger Emil Grundbegrife der Poetik. – München, 1978.
 29. Surdulescu R. Critica mitic-arhetipală. De la motivul arhetipologic la sentimentul numinosului. – Buc., 1997.
 30. Thibaudet Albert. Fiziologia criticii. – Buc., 1966.
 31. Todorov Tz. Poetique. – Paris, 1973.
 32. Turbin V.N. U istokov soţiologhiceskoi poetiki (M.M.Bahtin v polemike s formalinoi şkoloi) // Bahtin kak filosof. – Moskva, 1992.
 33. Wellek René. Teoria, critica, istoria literară // Conceptele criticii. – Buc., 1970.
 34. Wellek René. Termenul şi conceptul de critică literară // Op. cit.
  Teorie literară, metodologie literară
 35. Angelet C., Herman J. Methodes du Texte. Introduction aux études littéraires. – Paris, 1987.
 36. Ardeleanu Sanda-Maria. Repere în dinamica studiilor pe text (De la o gramatică narativă către un model de investigaţie textuală). – Buc., 1995.
 37. Bahtin M.M. K metodologhii gumanitarnîh nauk // Estetica slovesnogo tvorcestva. – Moskva, 1979.
 38. Bahtin M.M. Metoda formală în ştiinţa literaturii. Introducere în poetica sociologică. – Buc., 1992.
 39. Curuci L. Busola filologului cercetător. (Cap. 2. Metode tradiţionale şi metode noi de studiere şi de interpretare a literaturii). – Chişinău, 1981.
 40. Franςe A. Viaţa literară. Eseuri (critica impresionistă). – Buc., 1978.
 41. Gadamer H.-G. Istina i metod. Osnovî filosofskoi ghermenevtiki. – Moskva, 1988.
 42. Gottner Heide. Metodologie des théoriries de la litterature // Theorie de la littérature. – Paris, 1981.
 43. Literatura et Societe. Problemes de metodologie en sociologie de la litterature.
 44. Metodologia istoriei şi criticii literare. Studii. – Buc., 1969.
 45. Proust Marcel. Contra lui Saint-Beuve. – Buc., 1976.
 46. Russ J. Metodele în filosofie. – Paris, 1999.
 47. Rust H. Methoden und Probleme der Inhaltsanalyse. – Tübingen, 1984.
 48. Sainte-Beuve. Portrete literare. Stud. Introd. Ambiguitatea revelatoare a parfumului: (metoda biografică) de S. Bratu. – Buc., 1967.
 49. Strelka I. Methodologie der Literaturwissenschaft. – Tübingen, 1984.
 50. Pentru metoda biografică vezi «biografiile romanţate ale lui André G. Călinescu Ion Creangă, Viaţa lui M. Eminescum C. Popovici. Viaţa şi opera lui M. Eminescu ş.a.
 51. Teoria, metodologhia i practika sistemnîh issledovanii. Tezisî docladov. Sekţia 1. Filosofsko-metodologhiceskie i soţiologhiceskie problemî. – Moskva, 1924.
 52. Todorov Tz. Procédés mathematique dans les études littéraires // Annales. Économies. Société. Civilizations. 3. / 1995.
 53. Vianu Tudor. Problema metodei în curentele estetice mai noi. Estetica fenomenologică // Opere Vol. 13 – Buc., 1987.
 54. Viet Jean. Les Méthodes Structuralistes dans les sciences sociales. – Paris, 1967.
 55. Voloşinov V.N. (Bahtin M.) Marksism i filosofia iazîca. – Leningrad, 1930.
 56. Wellen R., Warren A. Cap. III. Studiul extrinsec al studiului literar. Cap. IV, Abordare intrinsecă a literaturii // Teoria literaturii. – Buc., 1967.
 57. Zureguc V., Skreb Z. (ed.) Zur Kritik literaturenwissenschaftlicher Methodogie. – Frankfurt, 1973.
  Teoria literară, comparatismul contemporan şi teoria traducerii
 58. Apetri D. Aspecte teoretice ale traducerii artistice // Metaliteratură. – Chişinău. Vol. 2, 2001.
 59. Apetri D. Preliminarii la tema: Traducerea artistică – istorie, critică, teorie // RLŞL, nr. 3, 1995.
 60. Brunel P. S.a. Qu’est-ce que la littérature comparée? – Paris, 1983.
 61. Buium S. Probleme ale teoriei traducerii. – Buc., 1977.
 62. Călinescu G. Studii de literatură universală. – Buc., 1972.
 63. Ciorănescu Al. Principii de literatură comparată, Buc., 1997.
 64. Dima A. Principii de literatură universală şi comparată. – Buc., 1972.
 65. Durisin D. Teoria comparatismului literar.
 66. Duţu Al. Literatură comparată şi istoria mentalităţilor. – Buc., 1982.
 67. Gavrilov A. Conceptul goethean de literatură universală la T. Vianu // Revista de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 1996, nr. 4.
 68. Grigorescu D. Introducere în literatura comparată. – Buc., 1991.
 69. Iordache E. Semiotica traducerii poetice. – Iaşi, 1994.
 70. Istoria şi teoria comparatismului în România. – Buc., 1972.
 71. Kaşkin I. Voprosî perevoda. V. boribe za realisticeskii perevod // Dlea citatelea sovremennika. – Moskva, 1997.
 72. Konrad N.I. Zapad i Vostok (Problemî sovremennogo sravnitelinogo literaturovedenia). – Moskva, 1972.
 73. Marino A. Comparatism et théorie de la litterature. – Paris, 1988.
 74. Ocerki moldavsko-russkoukrainskih literaturnîh sviazei. Otv.red. C. Popovici. – Chişinău, 1978.
 75. Oasdcenko I. Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene în sec. XIX. – Chişinău, 1977.
 76. Pavlicencu S. Receptare şi confluenţe. Studii de literatură universală şi comparată. – Chişinău, 1999.
 77. Pavlicencu S. Tentaţia Spaniei. Valori hispanice în spaţiul cultural românesc. – Chişinău, 1999.
 78. Pavlicencu S. Receptarea literaturii spaniole în spaţiul cultural românesc I-II. – Chişinău, 1995.
 79. Pichois C., Rouseau A.M. La litterature comparrée. – Paris, 1967.
 80. Probleme de stilistică şi de teorie a traducerii. – Chişinău, 1972.
 81. Raievschii N.D. Contactele romanicilor răsăriteni cu slavii. Pe bază de date lingvistice. – Chişinău, 1988.
 82. Studii de lit. rom. Şi comparată. – Timişoara, 1976.
 83. Van Tieghem P. Literatura comparată.
 84. Vianu T. Studii de literatură universală şi comparată // Opere. Vol. 10-11, Buc., 1983.
 85. Weisstein Ulrich. Einführung in die vergleichende Literaturwissensahaft. – Stutgart, 1968.