Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.01.08 – Programa examenului de doctorat : Literatura de specialitate.Literatura artistica (poezia în sens larg)-obiectul principal al studiului estetic-literar.


Literatura artistică (poezia în sens larg)-obiectul principal al studiului estetic-literar.

Conceptul de literatură şi conceptul de om.

Literatura–formă specifică (estetică-artistică) şi plenară a umanismului (iubirii omului), a creativităţii şi libertăţii umane.
 1. Amabile Teresa M. Creativitatea ca mod de viaţă. – Buc., f.a.
 2. Bahtin M. Estetica slovesnogo tvorcestva (ideea – axă: esteticul – expresie a trăirii intense a dragostei de om şi de viaţă). – Moskva, 1979.
 3. Davîdova G.A. Konţepţia tvorcestva v rabotah M.M.Bahtina // Bahtin M.M. kak filosof. – Moskva, 1992.
 4. Dumitrescu-Buşulenga Z. Renaşterea. Umanismul şi dialogul artelor. – Buc., f.a.
 5. Gavrilov A. Fondul epistemologic şi umanistic al conceptului (coşerian) de lingvistică integrală // Metaliteratură, nr. 2/ 2001.
 6. Gavrilov A. Shakespeare sau sensurile umane ale tragicului // Shakespeare. Teatru. – Chişinău, 1980.
 7. Ghei N.K. Hudojestvennosti literaturî. Poetika. Stili. (I. Poeticeskoe slovo. Slovo-znak-slovo-obraz. III. Slovesnîi obraz ş.a.) – Moskva, 1975.
 8. Lukács Georg. Specificul literaturii şi al esteticului. Texte alese (Vezi: “Omul ca miez şi coajă”). – Buc., 1969.
 9. Merleau-Ponty M. Science de l’homme et fenomenologie. – Paris, 1958.
 10. Muşina Al. Eseu asupra poeziei moderne (Criza eului). – Chişinău, 1997.
 11. Noica C. Povestiri despre om. – Buc., 1980.
 12. P. Teilhard Shardin de. Fenomen celoveka. – Moskva, 1987.
 13. Parfene C. I. Literatura – modalitate specifică de cunoaştere şi comunicare. I.1. Omul sau cunoaşterea “sinelui prin sine” // Teorie şi analiză literară. – Buc., 1993.
 14. Peccei Aurelio. Celoveceskie kacestva. – Moskva, 1980.
 15. Popa Marian. Homo fictus. Structuri şi ipostaze. – Buc., 1968.
 16. Poulet G. Entre Moi et Moi. Essais critique sur la conscience de soi. – Paris, 1977.
 17. Poulet G. Etudes sur le temps humain. Vol. 1-4. – Paris. 1972-1976.
 18. Ralea M. Explicarea omului // Scrieri. Vol.1. – Buc.,
 19. Roşca A. Creativitatea generală şi specifică. – Buc., 1981.
 20. Tănase Al. IV.3. Laicizarea şi umanizarea tragicului la Sofocle. A) Caracterul antroponcentric al dramei lui Sofocle. 4 b. Antigona şi permanenţa umanismului sau drama purităţii. Umanismul lui Euripide şi sistemul său de valori. V. 5. Comediile lui Aristofan – conştiinţa critică de sine a lumii greceşti. VI. 11. Omul ca măsură a tuturor lucrurilor. // O istorie a culturii în capodopere. – Buc., 1988.
 21. Vianu T. Formalismul estetic. Polemica dintre formalişti şi idealişti // Opere. Vol. 13. – Buc., 1987.
 22. Vianu T. Idealul clasic al omului. – Buc., 1972.

  Controversele în jurul conceptului de literatură. Noţiunile de literatură, literaritate (sau literaturitate, literalitate), antiliteratură, aliteratură, paraliteratură, metaliteratură, scriitură ş.a.

 23. Balotă Nicolae. Literatură // Dicţionar de termeni literari (Coord. Al. Săudulescu). – Buc., 1976.
 24. Barthes R. Littérature et meta-langage // Essais ecritique. – Paris, 1964.
 25. Blanchot Maurice. Dispariţia literaturii // Spaţiul literar. – Buc., 1980.
 26. Burlacu Al. Paraliteratură: o lume falsă de hîrtie şi cerneală // Proza basarabeană: fascinaţia modelelor. – Chişinău, 1999.
 27. Călinescu G. Curs de poezie // Principii de estetică. – Buc., 1974. (sau în Pagini de estetică. – Buc., 1990).
 28. Călinescu G. Universul poeziei // Principii de estetică.
 29. Ce este literatura? Şcoala formală rusă. (Antologie). – Buc., 1983.
 30. Coroban V. Literatura artistică şi trăsăturile ei specifice // Coroban V. , Curuci L., Badiu V. Studii de teorie a literaturii. – Chişinău, 1979.
 31. Croce B. Poezia şi literatura // Poezia. – B., 1972.
 32. Curuci L. Esenţa şi forţa expresivă a poeziei. – Chişinău, 2002.
 33. Dimitriu Corina. Literaritate // Terminologie poetică şi retorică (TPR) – Iaşi, 1994.
 34. Eliade M. Itinerariu spiritual. Insuficienţele literaturii // Atitudini şi polemici în proza lit. interbelică. – Buc., 1984.
 35. Escarpit R. Definiţia termenului “literatură” // Literar şi social. – Buc., 1974.
 36. Gennete Gerard. Literatura ca atare // Figuri. – Buc., 1978.
 37. Guller Jonathan. La literarité // Theorie littéraire. – Paris, 1989.
 38. Jacobson Roman Questions de poetique. – Paris, 1973.
 39. Léonard A. La crise du concept de littérature en France au XX-e siecle. – Paris, 1974.
 40. Marino A. Literatura populară, literatura de masă, paraliteratura // Literatura cu literatură. Literatura despre literatură. Literatura critică // Hermeneutica ideii de literatură. – Cluj, 1987.
 41. Marino A. Literatura cu literatură [intertext]. Literatura despre literatură [metaliteratură]. Literatura critică [antiliteratură] // Op. cit.
 42. Marino A. Antiliteratura // Dicţionar de idei literare. – Buc., 1973.
 43. Marino A. Literatura scrisă / Hermeneutica ideii de literatură. – Cluj, 1987.
 44. Marino Adrian. Biografia ideii de literatură. Vol. 1-6).
 45. Markiewicz H. Trăsăturile definitorii ale literaturii // Conceptele ştiinţei literare. – Buc., 1982.
 46. Micu D. În căutarea autenticităţii. Vol. 1-2. (Noţiunea de aliteratură). – Buc., 1999.
 47. Munteanu R. De la roman la antiroman // Noul roman francez. – Buc., 1968.
 48. Plămădeală Ion. Opera ca text… (cap. V. Literaritatea). – Chişinău, 2002.
 49. Ricardou Jean. Literatura – o critică // Pentru o teorie a textului. – Buc., 1980.
 50. Robin R. Extension et incertitude de la notion de litterature // Teorie littéraire. – Paris, 1989.
 51. Şklovski V. Arta ca procedeu // Poetică şi stilistică. – Buc., 1972.
 52. Sorescu Roxana. Literaturitate // Terminologie poetică şi retorică. – Iaşi, 1994.
 53. Tatarkiewicz Wladyslav. Noţiunea de poezie // Istoria celor şase noţiuni. – Buc., 1981.
 54. Tînianov Iu. Faptul literar // Ce este literatura? Şcoala formală rusă. – Buc., 1983.
 55. Todorov Tz. La notion de littérature. – Paris, 1987.
 56. Wellek R. Warren A. Literatura şi studiul literaturii // Teoria literaturii. – Buc., 1967.

  Natura şi funcţiile literaturii Natura duală şi sincretică a literaturii

 57. Bahtin M. Metoda formală în ştiinţa literaturii (vezi şi critica opoziţiei metafizice intrinsec-extrinsec în poetica formalismului rus) – Buc., 1982.
 58. Bahtin M. Problema conţinutului, a materialului şi a formei în creaţia literară. (Vezi critica “esteticii materiale” (formaliste) care exagerează materialitatea operei literare şi nesocoteşte idealitatea ei spirituală) // Probleme de literatură şi estetică. – Buc., 1982.
 59. Gennet Gerard. Opera artei. Imanenţă şi transcendenţă. – Buc., 1999.
 60. Hartmann N. Estetica (Vezi capitolele despre dualitatea obiectului estetic în natură, viaţa omului şi în arte).
 61. Heidegger M. Lucrul şi opera // Originea operei de artă. – Buc., 1995.
 62. Vianu T. Dualismul artei III, V, VII, VIII. Concluziuni. Eternitatea şi vremelnicia artei // Opere. Vol. 7. – Buc., 1978.
 63. Vianu T. Construcţia obiectului în estetică (Artă şi natură) // Op.cit.
 64. Vianu T. Problemele filosofice ale esteticii (A. Raţionalitate şi iraţionalitate. D. Controversele simpatiei estetice. Cauzalitatea materiei şi finalitatea spiritului. E. Problema libertăţii. Libertate şi determinism artistic) // Op. cit.
 65. Wellek R., Warren A. III. Abordarea extrinsecă a studiului literaturii. V. Studiul intrinsec al literaturii // Teoria literaturii. – Buc., 1967.
 66. I. 2. (2). Dualitatea artei – expresiei a dualităţii omului (natură – spirit,
 67. corp-suflet), a fiinţei lui dialogice, a “socialităţii interne” (Bahtin).
 68. Bahtin M. Problemele poeticii lui Dostoievski (Dialogul la Dostoievski). – Buc., 1970.
 69. Buber Martin. Eu şi Tu. – Buc., 1992.
 70. Corbea Andrei. Despre “teme”. Explorări în dimensiunea antropologică a literaturii (Cap. III. Comunicare şi dialogism. Cap. IV. Frumosul, de la substanţă la funcţie. Conceptul de dialogism în formularea lui Bahtin).
 71. Parfene C. I. Literatura – modalitate specifică de cunoaştere şi comunicare.
 72. I.1. Natura cognitiv – comunicativă a fiinţei umane. I.1.2. Omul, fiinţă problematică şi dialogică // Teorie şi analiză literară. – Buc., 1993.
 73. Samohvalova V. Soznanie kak dialoghiceskoe otnoşenie // M. Bahtin kak filosof.
 74. Todorov Tz. M. Bakhtine. Le principe dialogique. – Paris, 1981.

  Funcţiile literaturii. Conceptul de funcţie (literatură).

 75. Cassirer Ernst. Substanzbegriff und Funktionsbegriff. – Berlin, 1923.
 76. Corbea Andrei. Despre “teme” (Cap. IV. Frumosul, de la substanţă la funcţie. 5.2.3. Esteticitatea: funcţie şi proces). – Buc., 1995.
 77. Heinrich Dieter, Iser Wolfgang (ed.) Funktionen des Fiktiven (Poetik und Hermeneutik X). – München, 1982.
 78. Lenk H. (ed.) Handlungstheorien – interdisziplinär. – München, 1980.
 79. Sommer Dietrich (ed.) Funktion und Wirkung. – Berlin/Weimar, 1978.
 80. Stierle Karlheinz. Text als Handlung. – München, 1975.
 81. Turk Horst. Wirkungsästhetik. – München, 1976.

  Funcţia cognitivă (de cunoaştere şi autocunoaştere umană).

 82. Aristotel. Poetica. – Buc., 1965.
 83. Arte poetice. Antichitatea. – Buc., 1970.
 84. Ciocanu Ion. Măsura adevărului. – Chişinău, 1986.
 85. Crăciun Gh. Funcţiile literaturii. 4. Funcţia de cunoaştere. 5. Literatura şi adevărul. // Introducere în teoria literaturii. – Magister / Cartier, 1997.
 86. Gadamer H.-G. Despre contribuţia poeziei la căutarea adevărului // Actualitatea frumosului. – Buc., 2000.
 87. Hartmann N. Estetica. (Secţia III. Unitate şi adevăr înăuntrul frumosului. Cap. 22. Cerinţa adevărului în arta poeziei. Cap. 23. Adevărul vieţii şi frumuseţe). – Buc., 1974.
 88. Heidegger M. Opera şi adevărul. Adevărul şi arta // Originea operei de artă. – Buc., 1995.
 89. Husar Al. Metapoetica. – Buc., 1983.
 90. Parfene C. Literatura-modalitate artistică a cunoaşterii şi comunicării. I.7. Imagine literar-artistică şi verosomilitate // Teorie şi analiză. – Buc., 1993.
 91. Tănase Al. Mit şi adevăr raţional la Homer. IV. 1.b. Prometeu – simbol al eroului civilizator, al năzuinţei omului către cunoaştere şi libertate. IV.b.e. Oedip. – erou al cunoaşterii şi libertăţii // O istorie a culturii în capodopere. Vol. 2. – Buc., 1988.
 92. Wellek R., Warren A. Literatura şi ideile // Teoria literaturii. – Buc., 1967.

  Funcţia socială şi ideologică.

 93. Bahtin M. Metoda formală în ştiinţa literaturii. Introducere critică în poetica sociologică. – Buc., 1992 (Vezi aici ideea că literatura este ea însăşi o ideologie artistică, o ideologie în devenire, preteoretică).
 94. Bahtin M. Problemele poeticii lui Dostoievski. – Buc., 1970. (Vezi despre interacţiunea dialogică în romanul polifonic dintre ideea autorului şi ideea eroului, despre eroul dostoievskian ca “erou ideologic” autonom faţă de ideologia autorului).
 95. Corbu H. Cu privire la noţiunea de “popor” şi “poporaneitate” // În lumea clasicilor. – Chişinău, 1990.
 96. Eliot Th. S. Funcţia socială a poeziei // Bucur R., Muşina Al. Antologie de poezie modernă. Poeţi moderni despre poezie. – F.l., f.a.
 97. Lovinescu E. Evoluţia ideologiei literare // Scrieri. Vol. 4. – Buc., 1973.
 98. Plehanov G.V. Arta şi viaţa socială (Vezi ambele ed.: de la Bucureşti şi de la Chişinău).
 99. Tănase Al. Trilogia “Oresteia” şi problema destinului în tragedia greacă: tensiunea dintre responsabilitatea divină şi cea umană. (Aristofan) un model de angajare şi responsabilitate socială // O istorie a culturii în capodopere. Vol. 2. -–Buc., 1988.
 100. Wellek R., Warren A. Literatura şi societatea. Literatura şi ideile // Teoria literaturii. – Buc., 1967.

  Funcţia morală-formativă. Literatură, religie, mitologie, morală

 101. Averinţev S.S. Bahtin. Smeh, hristianskaia kultura // Bahtin M.M.
 102. Bahtin M. Roman vospitania i ego znacenie v istorii realisma // Estetica slovesnogo tvorcestva. – Moscva, 1979.
 103. Călinescu G. “Literatura” religioasă. Miturile, Traian şi Mochia, Mioriţa. Meşterul Manole, Sburătorul // Istoria literaturii române de la începuturi pînă în prezent. – Buc., 1985.
 104. Ciocanu Ion. Valoarea educativă a umorului // Dincolo de literă. – Timişoara, 2002.
 105. Eliade M. Aspecte ale mitului. – Buc., 1978.
 106. Eliade M. Istoria credinţelor şi a ideilor religioase. – Buc., 1993.
 107. Hartmann N. Estetica (cap. 35. Funcţia dătătoare de sens în valorile estetice. Partea a III-a. Valori şi genuri ale frumosului. Secţiunea I. Valorile estetice. Cap. 28. Poziţia frumosului în domeniul valorilor. 28. C. Valori de bunuri şi valori morale. Cap. 8.b. Frumuseţea în raport cu valorile morale şi cele vitale).
 108. Lifşiţ Mih. Mifologhia drevneaia i sovremennaia. – Moskva, 1998.
 109. Melnic T. Frumosul artistic şi valoarea lui educativă. – Chişinău, 1972.
 110. Tănase Al. Etica lumii homerice. Natura morală a eroilor homerici. Homer-educatorul Eladei şi receptarea sa. Iubirea şi prietenia – valori morale ale etosului grec. Literatură, religie mitologie, morală.
 111. Weimann R. Literatur geschichte und Mithologie. – Berlin / Weimar, 1974.
 112. Funcţia mimetică, catarctică şi alte funcţii.
 113. Aristotel. Poetica. – Buc., 1956.
 114. Assmann Alejda. Die Legitimităt der Fiction. – München, 1980.
 115. Auerbach E. Mimesis. Reprezentarea realităţii în literatura occidentală. – Buc., 1967.
 116. Blumenberg H. Arbeit und Mythos. – Frankfurt, 1966.
 117. Bücher Karl. Arbeit und Rhythmus. – Leipzig, 1896.
 118. Călinescu G. Aristot // Principii de estetică. – Craiova, 1974.
 119. Gadamer H.-G. Artă şi imitaţie. Poesie şi mimesis. Despre amuţirea tabloului. Tablou şi mimică // Actualitatea frumosului. – Buc., 2000.
 120. Gadamer H.-G. Jocul artei. Actualitatea frumosului. (Arta ca joc, simbol şi sărbătoare). Despre caracterul festiv al teatrului // Op. cit.
 121. Iauss H.R. Nachamung und Ilusion (Poetik und Hermeneutik. I) – München, 1964.
 122. Plehanov G. V. Pisma bez adresa (aici se face o expunere şi o interpretare marxistă a teoriei lui K. Bücher şi a altor antropologi şi etnologi despre legătura genetică a artei cu munca şi jocul) // Plehanov G.V. Izbrannîe filosofskie proizvedenia. Tom V. – Moskva, 1959.
 123. Tănase Al. O istorie a culturii în capodopere. Vol. 2 (V. Aristofan şi funcţia catarctică a rîsului) – Buc., 1988.
 124. Funcţia estetică-artistică.
 125. Crăciun Gh. Funcţiile literaturii 3. Utilitatea şi plăcerea (funcţia estetică) // Introducere în teoria literaturii. – Magister, 1997.
 126. Hartmann N. Estetica (cap. 35. Funcţia dătătoare de sens în valorile estetice). – Buc., 1974.
 127. Parfene C. Teorie şi analiză literară (III. Funcţie şi finalitate literar-artistică. 3.2. Principalele caracteristici ale funcţiei estetico-poetice). – Buc., 1993.
 128. Pascadi Ion. Nivele estetice (V. Funcţie artistică). – Buc., 1972.
 129. Wellek R. Warren A. Teoria literaturii (I. 3. Funcţia literară). – Buc., 1967.

  Literatură şi alte arte. Imaginea artistică

 130. Burgos Jean. Imaginea în libertate // Pentru o poetică a imaginarului. – Buc., 1988.
 131. Burlacu Al. Despre structura imaginarului blagian // Proza basarabeană: fascinaţia modelelor. – Chişinău, 1999.
 132. Chatman Seymour. Story and Discours; Narrative Structure in Fiction and Film. – Itaca, 1978.
 133. Clyka M. Estetica şi teoria artei. – Buc., 1971.
 134. Corbu H. Misiunea scenei (Cap. I). Motive literare şi teatrale (Cap. III) – Alecsandri şi teatrul. – Chişinău, 1973.
 135. Guiney Mortimer. Cubisme et litterature. – Geneve, 1972.
 136. Pavis P. Problèmes de semiologie theatrale. – Quebec, 1978.
 137. Pavis Patrice. Problemes de sémiologie theatrale. – Quebec, 1978.
 138. Timofeev L. I. Osnovî teorii literaturî (Opredelenie obraza. K ponimaniiu termina “obraz”) – M., 1959 (Este trad. rom.).
 139. I.4. Literatura – artă a cuvîntului. Teoria expresiei artistice.
 140. Bahtin M. Slovo v romane // Voprosî literaturî i estetiki (este trad.rom.). – M., 1975.
 141. Bahtin M. Slovo u Dostoievskogo // Problemî poetiki Dostoevskogo (este trad.rom.). – M., 1972.
 142. Caracostea Dumitru. Arta cuvîntului la Eminescu. – Iaşi, 1980.
 143. Corlăteanu Nicolae. Scriitorul în faţă cu limba literară. – Chişinău,
 144. Grigoriev V. P. Poetica slova. – Moskva, 1979.
 145. Guirand Pierre. Les caractères statistiques du vocabulaire. – Paris, 1954.
 146. Mandelstam O. Slovo i cultura. I. O poezii. O prirode slova. – Moskva, 1987.
 147. Todorov Tz. Mikhaïl Bakhtine – le principe dialogic. – Paris, 1981.
 148. Zugun Petru. Cuvîntul. Studiu gramatical. – Buc., 1983.