Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia receptării de către studenţi a timpului şi a spaţiului în pictură


Autor: Vozian Ludmila
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Consultant ştiinţific: Eleonora Barbas
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: D 33-13.00.02-26.02.04
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 februarie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Cuvinte Cheie

metodologia receptării, comunicare artistic-estetică, creaţie, competenţă de receptare, educaţie artistico-plastică, formare profesională iniţială, instruire artisticoplastică, operă de artă, timp şi spaţiu artistic/plastic (cronotop), valoare artistică

Adnotare

Teza are 141 pagini de text de bază, structurate în introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări; o bibliografie de 177 titluri, 17 anexe, 24 figuri şi 15 tabele. Ideile esenţiale ale cercetării au fost expuse în 8 publicaţii ştiinţifice.

Cercetarea s-a realizat în domeniul educaţiei (formării profesionale iniţiale) artistico-plastice şi instituie o metodologie originală de formare la studenţi a competenţei de receptare/reprezentare adecvată a spaţiului-timpului în pictură, prin valorificarea specificului artelor plastice/picturii şi a particularităţilor de studiu şi receptare/reprezentare a acestora de către studenţii de la facultăţile de arte plastice.

Stabilirea reperelor pedagogice ale receptării de către studenţi a timpului şi spaţiului în pictură, determinarea/structurarea modalităţilor de decodare a mesajului artistic al operelor de pictură, stabilirea fundamentelor metodologice de formare/dezvoltare a competenţelor de receptare de către studenţi a cronotopului în pictură, elaborarea şi validarea prin experiment a Modelului teoretic de metodologizare a activităţii de receptare de către studenţi a timpului şi a spaţiului în operele de pictură, precum şi elaborarea concluziilor şi recomandărilor practice, ca rezultate principale ale investigaţiei, au constituit obiectivele cercetării date.

Determinarea teoretico-practică a metodologiei de receptare a cronotopului în pictură ca şi condiţie de bază în educaţia artistico-plastică/formarea profesională iniţială a studenţilor; demonstrarea eficienţei strategiilor de dezvoltare a competenţelor de creare-comunicarereceptare a mesajului artistico-plastic în cadrul activităţilor de educaţie artistico-plastică/formare profesională iniţială; stabilirea criteriilor de evaluare a competenţelor de receptare a operelor de pictură ale studenţilor din învăţământul artistic superior; elaborarea şi validarea prin experiment a Modelului avansat reprezintă noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării.

Semnificaţia teoretică a investigaţiei este dată de enunţarea factorilor determinanţi ai receptării operelor de pictură şi de structurarea principiilor specifice metodologiei receptăriicreării operelor de pictură de către studenţii facultăţii de arte plastice, iar valoarea aplicativă a lucrării este certificată de metodologia specifică de receptare-creare a operelor de pictură, reprezentată de Modelul teoretic şi criteriile de evaluare a competenţelor de receptare a cronotopului în pictură, care sunt aplicate în predarea cursului Pictura, a unor cursuri opţionale aferente la Facultatea Arte Plastice şi Design a Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă.

Cuprins


1. RECEPTAREA CRONOTOPULUI ÎN PICTURĂ CA PROBLEMĂ ŞTIINŢIFICĂ
 • 1.1. Timpul şi spaţiul artistic în ştiinţele aferente educaţiei artistic-estetice
 • 1.1.1. Filosofia. Filosofia artelor.
 • 1.1.2. Estetica.
 • 1.1.3. Pedagogia şi psihologia
 • 1.2. Cronotopul ca principiu de existenţă în pictură
 • 1.2.1. Valori ale spaţiului în şcoli şi curente artistico-plastice
 • 1.2.2. Valori ale timpului în pictură
 • 1.3. Metodologia cercetării
 • Concluzii la Capitolul 1

2. PRINCIPII ESTETICE ŞI PEDAGOGICE ALE RECEPTĂRII CRONOTOPULUI ÎN PICTURĂ
 • 2.1. Timpul şi spaţiul în pictură
 • 2.2. Repere estetico-pedagogice ale receptării de către studenţi a timpului şi a spaţiului în operele de pictură.
 • 2.3. Structura organizării şi receptării spaţiotemporalităţii în opera de artă (pictură)
 • Concluzii la Capitolul 2

3. FUNDAMENTE METODOLOGICE ALE RECEPTĂRII DE CĂTRE STUDENŢI A TIMPULUI ŞI A SPAŢIULUI ÎN PICTURĂ
 • 3.1. Niveluri de receptare de către studenţi a timpului şi a spaţiului în operele de pictură
 • 3.2. Modelizarea activităţii de receptare de către studenţi a timpului şi a spaţiului în operele de pictură
 • 3.2.1. Descrierea Modelului teoretic de metodologizare a activităţii de receptare de către studenţi a timpului şi a spaţiului în operele de pictură
 • 3.2.2. Aplicarea Modelului (descrierea experimentului de formare)
 • 3.3. Valori şi competenţe ale studenţilor în receptarea timpului şi spaţiului în operele de pictură.
 • Concluzii la Capitolul 3