Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere


Autor: Grecu Raisa
Gradul:doctor habilitat în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2010
Consultanţi ştiinţifici: Gheorghe Avornic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Druţă Ion
academician,
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-12.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 februarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 aprilie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Adnotare

Lucrarea prezentată este precedată de o introducere, realizată în şase capitole conţinînd optsprezece paragrafe şi finalizează cu concluzii şi recomandări, are un volum total de 241 pagini de text de bază şi este însoţită de o bibliografie constituită din 198 denumiri. Numărul total de publicaţii ştiinţifice pe marginea temei investigate constituie 30.

Domeniu de studiu şi obiectivele tezei. Investigaţia este dedicată studierii concepţiei drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere. Întru realizarea obiectivului propus au fost identificate lucrările cu caracter juridic ale lui Constantin Stere; analizat procesul evoluţiei şi afirmării în opera juridică a savantului a concepţiei sale cu privire la drepturile şi libertăţile omului; examinate opiniile teoretico-practice ale remarcabilului jurist asupra unor drepturi şi libertăţi concrete ale omului; identificate caracteristicile specifice ale concepţiei steriene cu privire la drepturile şi libertăţile omului; ca urmare a evaluării operei steriene au fost redefinite statul de drept, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi a fost elaborată o clasificare a lor.

Noutate şi originalitate ştiinţifică. Investigaţia în cauză este prima lucrare în ştiinţa noastră juridică dedicată studierii operei juridice a lui Constantin Stere, în general, şi unuia dintre cele mai importante aspecte ale creaţiei juridice a savantului – concepţiei steriene cu privire la drepturile şi libertăţile omului, în special,. Analiza, în contextul temei investigaţiei, a opiniilor ştiinţifico-practice ale lui Constantin Stere asupra unui şir întreg de noţiuni, definiţii, instituţii, fenomene, legităţi, teorii cu caracter juridic de asemenea reprezintă o noutate ştiinţifică absolută. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Prezenta investigaţie este un studiu doctrinar, în care este elucidat locul şi rolul deosebit ale lui Constantin Stere în ştiinţa noastră juridică în calitate de savant clasic, teoretician al statului şi dreptului, constituţionalist, ilustru doctrinar şi apologet al drepturilor şi libertăţilor omului. În lucrare este pusă în evidenţă semnificaţia teoretică şi importanţa practică covîrşitoare ale concepţiei steriene cu privire la drepturile şi libertăţile omului pentru elaborarea cadrului teoretico-ştiinţific şi evoluarea procesului edificării statului de drept în societatea noastră.

În urma studiului s-au formulat un şir de propuneri de ordin teoretico-practic, implementarea cărora poate servi eficientizării proceselor de reformare democratică a societăţii şi statului nostru.

Cuprins


1. EVOLUŢIA CONCEPŢIEI DESPRE DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE OMULUI ÎN OPERA JURIDICĂ A LUI CONSTANTIN STERE
 • 1.1. Evoluţia individualităţii şi noţiunea de persoană în drept. Studiu sociologic şi juridic (Teză de licenţă în drept) (1897) – tratat despre individualitatea umană ca forţă activă creatoare în progresul social
 • 1.2 Paradigma corelaţiei individualitate umană – stat în lucrarea Introducere în studiul dreptului constituţional. Partea I (1903)
 • 1.3. Formularea bazelor teoretice ale concepţiei drepturilor şi libertăţilor omului în lucrarea fundamentală Curs de drept constituţional (Litografiat) (1910)…………. 38 - 47
 • 1.4. Anteproiect de Constituţie întocmit de Secţia de Studii a Partidului Ţărănesc cu o Expunere de motive de C. Stere (1922) – un ipotetic apogeu al realizării practice a concepţiei steriene cu privire la drepturile şi libertăţile omului
 • Concluzii
2. REPERE UMA NISTE ÎN CONCEPŢIILE LUI CONSTANTIN STERE CU PRIVIRE LA STAT şI DREPT
 • 2.1 Statul – o cooperare socială întemeiată pe monopolul puterii de constrîngere, corelate cu conştiinţa juridică a poporului
 • 2.2. Scopul şi sarcinile statului ca reprezentant al interesului şi binelui general al poporului
 • 2.3. Dreptul ca expresie a conştiinţei juridice a poporului
 • Concluzii

3. INSTITUŢIA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR OMULUI – ABORDARE STERIANĂ ŞI ASPECTE CONTEMPORANE
 • 3.1. Afirmarea individualităţii umane – raţiunea existenţei statului de drept
 • 3.2. Definiţia drepturilor şi libertăţilor omului
 • 3.3. Clasificări ale drepturilor şi libertăţilor omului
 • Concluzii

4. DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE OMULUI CE ŢIN DE INTERESE DE ORDIN MATERIAL
 • 4.1. Dreptul la inviolabilitatea individuală şi dreptul la inviolabilitatea domiciliului
 • 4.2. Dreptul la proprietate…
 • Concluzii

5. DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE OMULUI CE ŢIN DE INTERESE DE ORDIN SPIRITUAL
 • 5.1. Libertatea conştiinţei
 • 5.2. Dreptul la învăţătură
 • 5.3. Libertatea cuvîntului şi drepturi corolare ei
 • 5.4. Dreptul de petiţionare…
 • Concluzii

6. CONSTANTIN STERE ÎN LUPTA PENTRU DREPTURILE OMULUI
 • 6.1. Jurist savant – apologet al poporanismului şi promotor al votului universal
 • 6.2 Actualitatea şi importanţa concepţiei lui Constantin Stere despre drepturile şi libertăţile omului pentru opera de edificare a statului de drept
 • Concluzii