Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Transporturile internaţionale ca factor al dezvoltării comerţului exterior


Autor: Bârdan Veaceslav
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Petru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 34-08.00.14-18.09.08
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Cuvinte Cheie

balanţa comercială, comerţ exterior, culoare de transport, relaţii economice internaţionale, transporturi containerizate, transporturi internaţionale, transporturi multimodale.

Adnotare

Structura tezei. Teza este alcătuită din introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia cu 171 titluri, 38 anexe, 131 pagini de text de bază, 7 figuri şi 14 tabele.

Numărul de publicaţii la tema tezei. La tema tezei autorul a publicat peste 12 articole ştiinţifice, inclusiv 2 în reviste de specialitate, în volum total de 34,28 coli de autor.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie raportul dintre comerţul exterior şi transporturile internaţionale.

Scopul lucrării constă în evidenţierea rolului unuia din factorii de bază care determină dezvoltarea comerţului exterior – transporturile internaţionale – şi modul în care acestea participă în comerţul mondial cu servicii de transport. Pentru atingerea acestui scop am realizat următoarele obiective: analiza particularităţilor tehnico-economice ale tuturor tipurilor de transport şi a modului de desfăşurare a procesului de producţie în transporturi; demonstrarea rolului transporturilor internaţionale în dezvoltarea comerţului exterior al republicii; determinarea soluţiilor şi modalităţilor de eficientizare a activităţii transporturilor la nivel naţional, folosind practica internaţională.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică reiese din analiza impactului transporturilor asupra comerţului exterior; propunerea unui complex de acţiuni menite să sporească eficienţa transporturilor în relaţiile economice internaţionale. În lucrare se evidenţiază necesitatea perfecţionării cadrului legislativ-normativ din republică şi adoptarea unei politici în domeniul transporturilor similară celei din Uniunea Europeană; se accentuează necesitatea stabilirii priorităţilor în dezvoltarea infrastructurii transporturilor din ţară şi racordarea reţelelor de comunicaţii naţionale la cele regionale şi internaţionale.

Semnificaţia teoretică este determinată de faptul că a fost făcută o generalizare a practicii transportatorilor internaţionali în vederea extinderii volumelor şi a ariei comerţului exterior în general şi cel al Republicii Moldova în particular. S-a stabilit ponderea transporturilor în comerţul internaţional cu servicii, modul în care transporturile influenţează comerţul între state şi determină ansamblul relaţiilor economice internaţionale.

Valoarea aplicativă a tezei constă în propunerea unor modalităţi de racordare a sistemului naţional de transport la culoarele paneuropene, TRACECA şi alte iniţiative internaţionale de acest gen prin modernizarea infrastructurii şi folosirea acesteia pentru tranzitul internaţional; stabilirea unor soluţii pentru exploatarea avantajului poziţiei geografice a Republicii Moldova şi transformarea acesteia în una geostrategică, fapt ce ar determina dezvoltarea transporturilor autohtone şi sporirea eficienţei lor; identificarea modalităţilor de eficientizare a activităţii în transporturi prin revenirea la un sistem de transport unic pentru ambele maluri ale Nistrului; minimizarea efectelor nocive asupra mediului prin modernizarea parcului de mijloace de transport; eficientizarea activităţii diferitor tipuri de transport prin utilizarea tehnologiilor de transport mai performante; reorientarea spaţială a preferinţelor şi partenerilor comerciali şi revederea legislaţiei în domeniul transporturilor etc.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi recomandările propuse de autor au fost înaintate spre examinare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Economiei şi unor companii de transport din republică.

Ideile de bază ale tezei, reflectate şi în publicaţiile autorului, au fost discutate la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale, folosite şi aplicate în calitate de material didactic la unele cursuri universitare etc.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE VIZÂND ROLUL TRANSPOR-TURILOR ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL
 • 1.1. Fundamente teoretico-metodologice ale comerţului internaţional prin prisma transporturilor
 • 1.2. Particularităţile tehnico-economice ale transporturilor internaţionale şi rolul lor în comerţul mondial
 • 1.3. Cadrul legislativ-normativ al activităţii transporturilor internaţionale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ROLUL TRANSPORTURILOR ÎN DEZVOLTAREA COMERŢULUI EXTERIOR
  <
 • 2.1. Evoluţia comerţului internaţional
 • 2.2. Influenţa factorului transporturi asupra dezvoltării comerţului exterior
 • 2.3. Impactul transporturilor asupra mediului înconjurător
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. INTEGRAREA TRANSPORTURILOR NAŢIONALE ÎN SISTEMUL TRANSPORTURILOR INTERNAŢIONALE
 • 3.1. Evoluţia transporturilor din Republica Moldova
 • 3.2. Eficientizarea activităţii transporturilor în dezvoltarea comerţului exterior al Republicii Moldova
 • 3.3. Perspectiva integrării transporturilor naţionale în sistemul internaţional de transport
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI