Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Principiile democraţiei pluraliste în organizarea şi funcţionarea Parlamentului Republicii Moldova


Autor: Bordei Lilia
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 15-12.00.02
Institutul de Istorie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Parlament, pluralism politic, democraţie pluralistă, pluripartitism, fracţiuni parlamentare, majoritate parlamentară, opoziţie, transparenţă, libertatea opiniilor, accesul la informaţie.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 147 surse, 154 p. text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii: dreptul constituţional.

Scopul şi Obiectivele lucrării: La general scopul lucrării este de a efectua o abordare sistemică a pluralismului politic şi transparenţei din perspectiva influenţei pe care o exercită asupra dezvoltării democraţiei pluraliste şi edificării statului de drept, iar în particular, asupra modalităţilor, regulilor şi procedurilor privind organizarea și funcționarea Parlamentului Republicii Moldova. În calitate de obiective sunt trasate următoarele: stabilirea genezei principiilor pluralismului politic şi a transparenţei şi influenţa acestora asupra exercitării suveranităţii naţionale în condiţiile democraţiei pluraliste; abordarea ştiinţifică a necesităţii organizării şi funcţionării organelor reprezentative legislative în baza pluralismului politic şi a transparenţei; Identificarea modalităţilor şi regulilor democraţiei pluraliste în activitatea parlamentară.

Noutatea si originalitatea ştiinţifică: Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul respectiv o constituie definirea democraţiei pluraliste în baza cărei se organizează şi funcţionează organele legislative, precum şi identificarea regulilor, procedurilor şi modalităţilor utilizate în activitatea realizării funcţiei legislative a statului. S-au demonstrat diferite particularităţi ale principiilor pluralismului politic şi a transparenţei, identificând avantajele şi dezavantajele pe care le au asupra dezvoltării democraţiei pluraliste Semnificaţia teoretică: Prin conţinutul său lucrarea dezvoltă problemele teoretice legate de principiile pluralismului politic şi transparenţei în organizarea şi funcţionarea organelor reprezentative legislative.

Valoarea aplicativă a lucrării: Lucrarea va permite celor care sunt preocupaţi de studierea democraţiei pluraliste să înţeleagă mai bine principiile pluralismului politic şi a transparenţei în organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice din Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultate ştiinţifice a prezentei lucrări pot fi implementate în organizarea şi funcţionarea Parlamentului Republicii Moldova, modificarea cadrului legislativ respectiv, precum şi dezvoltarea drepturilor cetăţenilor la informaţie, libera exprimare a opiniei, accesul la informaţie, şi dezvoltarea unor tradiţii în relaţiile majoritate - opoziţie parlamentară. Lucrarea va fi utilă pentru studenţii facultăţilor de drept care studiază dreptul constituţional şi problemele legate de organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice centrale, precum şi pentru numeroase persoane care doresc să se familiarizeze cu problemele legate de evoluţia şi dezvoltarea vieţii publice în Republica Moldova.

Cuprins


1. PLURALISMUL POLITIC ȘI TRANSPARENȚA –PRINCIPII DEFINITORII ÎN ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PARLAMENTULUI
 • 1.1 Analiza literaturii de specialitate la tema tezei
 • 1.2 Democraţia pluralistă în diferite publicaţii de specialitate
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. ABORDĂRI TEORETICE ŞI GARANŢII ALE DEMOCRAŢIEI PLURALISTE
 • 2.1 Diverse abordări privind conceptul democraţiei
 • 2.2 Pluralismul – pilonul principal al democraţiei
 • 2.3 Geneza pluralismului politic
 • 2.4 Pluralismul politic în dreptul internaţional
 • 2.5 Garanţiile pluralismului politic în Republica Moldova
 • 2.6 Concluzii la capitolul 2

3. CONŢINUTUL PRINCIPIILOR DEMOCRAŢIEI PLURALISTE ÎN ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PARLAMENTULUI
 • 3.1 Clasificarea principilor democraţiei pluraliste
 • 3.2 Principiul pluripartitismului
 • 3.3 Principiul libertăţii opiniilor
  • 3.3.1 Libertatea presei
  • 3.3.2 Dreptul la informaţie
  • 3.3.3 Libertatea întrunirilor
 • 3.4 Principiul transparenţei
 • 3.5 Principiul colegialităţii
 • 3.6 Principiul majorităţii
 • 3.7 Principiul independenţei parlamentare
 • 3.8 Concluzii la capitolul 3

4. APLICAREA PRINCIPIULUI PLURALISMULUI POLITIC ÎN ORGANELE REPREZENTATIVE
 • 4.1 Configuraţia politică a Parlamentului – expresie a principiului pluralismului politic
 • 4.2 Aplicarea principiului pluripartitismul în organizarea Parlamentului Republicii Moldova
 • 4.3 Republicii Moldova în organele reprezentative europene
 • 4.4 Concluzii la Capitolul 4

5. APLICAREA PRINCIPIILOR DEMOCRAŢIEI PLURALISTE ÎN FUNCŢINAREA PARLAMENTULUI

 • 5.1 Libera exprimare a opiniei în activitatea parlamentară
 • 5.2 Raporturile majoritate – opoziţie
 • 5.3 Accesul la informaţiile elaborate şi examinate de Parlament
 • 5.4 Caracterul public al şedinţelor
 • 5.5 Votul parlamentar – modalitate de exprimare a opiniei
 • 5.6 Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI