Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / martie /

Integrarea şi interoperabilitatea transportului feroviar în Europa


Autor: Dănescu Emil
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Alexandru Gribincea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-08.00.14-18.09.08
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 martie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 12 mai 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

aderare, acquis comunitar, coridoare feroviare, dezvoltare durabilă, directive, integrare, interoperabilitate, piaţă unică, reţea specializată

Adnotare

Integrarea şi interoperabilitatea transportului feroviar în Europa. Implicaţii asupra reţelei din România şi Republica Moldova”, teză de doctor în economie la specialitatea 08.00.14-Economie mondială, relaţii economice internaţionale, Chişinău, 2010

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 153 titluri, lista abrevierilor, 22 anexe, 145 pagini text de bază ilustrat cu 9 tabele, 8 figuri şi 45 formule. Numărul de publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 20 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: economia transportului feroviar.

Scopul şi obiectivele lucrării: Scopul tezei constă în investigarea şi elaborarea căilor de sporire al eficienţei procesului de integrare europeană al transportului feroviar din România prin prisma ajustării interoperabilităţii la sistemul transportului feroviar european.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: urmărirea evoluţiei indicatorului de eficacitate comercială şi a celui privind activitatea clienţilor deserviţi; analiza şi exemplificarea practică a unui model matematic de determinare a coeficienţilor de reducere a vitezei de circulaţie a trenurilor de marfă ca urmare a circulaţiei pe aceeaşi reţea a trenurilor de călători, observarea influenţei variaţiei rulajului vagonului de marfă asupra preţului de cost în cazul unui transport în trafic internaţional; conceperea unui chestionar de informare şi atitudine a populaţiei asupra oportunităţii realizării unei reţele specializate de transport feroviar de mărfuri în UE şi implicaţiile ei asupra României; analiza procesului de integrare a reţelei feroviare a R. Moldova în reţeaua feroviară a UE.

Semnificaţia teoretică: abordarea sistemică şi realistă a problematicii integrării şi interoperabilităţii transportului feroviar în Europa şi şansele creării unei reţele specializate de transport feroviar de marfă.

Valoarea aplicativă a lucrării: ridicarea nivelului de pregătire profesională a salariaţilor feroviari din România şi îmbunătăţirea strategiei în transportul feroviar de marfă în vederea creşterii eficienţei activităţii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Concluziile şi recomandările formulate în teză pot fi utilizate la îmbunătăţirea strategiei feroviare din România. Rezultatele teoretice şi practice obţinute pot fi utilizate în procesul instructiv-didactic în cadrul instituţiilor de învăţământ tehnic şi economic de specialitate.

Cuprins


1 REŢEAUA TRANSPORTURILOR FEROVIARE ÎN EUROPA INTEGRATĂ
 • 1.1 Aspecte ale integrării şi interoperabilităţii transportului feroviar european în contextul cercetărilor actuale
 • 1.2 Reglementări, tendinţe şi perspective în transportul feroviar
 • 1.3 Particularităţi ale transportului feroviar din Europa, România şi Republica Moldova
 • 1.4 Obiective şi responsabilităţi ale României în cadrul procesului de integrare
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2 INTEROPERABILITATEA CĂILOR FERATE EUROPENE. OBIECTIVE SPECIFICE REŢELELOR FEROVIARE DIN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1 Interoperabilitatea - prioritate economică a Uniunii Europene
 • 2.2 Cerinţe specifice privind realizarea interoperabilităţii pe reţeaua feroviară europeană
 • 2.3 Obiective specifice ale interoperabilităţii în transportul feroviar din Europa, România şi Republica Moldova
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3 IMPACTUL TRANSPORTURILOR ASUPRA APROFUNDĂRII INTEGRĂRII ECONOMICE EUROPENE
 • 3.1 Evoluţia politicii comune a transporturilor şi cadrul ei strategic
 • 3.2 Taxe pentru infrastructură. Coridoare de transport
 • 3.3 Durabilitatea transportului feroviar. Transportul combinat
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

4 ANALIZA ECONOMICĂ PRIVIND OPORTUNITATEA REALIZĂRII UNEI REŢELE SPECIALIZATE DE TRANSPORT FEROVIAR DE MĂRFURI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. IMPLICAŢII ASUPRA ROMÂNIEI
 • 4.1 Realismul şi viabilitatea reţelei feroviare unice în Europa
 • 4.2 Curenţii de mărfuri şi indicatori în traficul feroviar de mărfuri
 • 4.3 Argumente pro şi contra realizării unei reţele specializate de transport feroviar de mărfuri în Uniunea Europeană. Implicaţii asupra României.
 • 4.4 Analiza procesului de integrare a reţelei feroviare a Republicii Moldova în reţeaua feroviară a Uniunii Europene
 • 4.5 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI