Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea pentru evaziunea fiscală reglementată de legislaţia penală a României


Autor: Cristea Ion
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Alexei Barbăneagră
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

evaziune fiscală, fraudă fiscală, obligaţie fiscală, plătitor, procedură declarativă, operaţiune financiar-contabilă, control financiar, control fiscal, control vamal

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 201 titluri, 138 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: Lucrarea face parte din domeniul dreptului penal (partea specială), o atenţie sporită fiind referită sediului acestei materii – dreptul fiscal şi dreptul de procedură fiscală.

Scopul lucrării: cercetarea sistematică a răspunderii pentru evaziunea fiscală reglementată de legislaţia penală a României.

Obiectivele tezei: Lucrarea se axează pe problematica complexă şi pluridisciplinară, care ţine de ramura dreptului penal şi dreptului fiscal, în special evaziunea fiscală şi delictualitatea fiscală, în ansamblu. Obiectivele tezei de doctorat: a analiza conţinutul noţiunii de evaziune fiscală prin prisma reglementărilor normative conţinute în legislaţia României; a identifica formele de manifestare a evaziunii fiscale; a indica asupra trăsăturilor fraudei fiscale şi a clarifica corelaţia acesteia cu evaziunea fiscală; a constata argumentat necesitatea unor remanieri la nivel de legislaţie a României în materie de răspundere penală pentru evaziunea fiscală; a stabili conţinutul noţiunilor de procedură declarativă, control fiscal, financiar, vamal; a identifica semnele preexistente şi conţinutul constitutiv al infracţiunilor care afectează regimul fiscal al României etc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în poziţionarea cercetării având ca sediu anumite probleme actuale care se constată în domeniul răspunderii penale pentru evaziunea fiscală, precum şi din punctul de vedere al previziunilor normative în acest cadru. O atenţie sporită a fost acordată posibilităţilor de ajustare a legislaţiei penale a României în materie de răspundere pentru evaziunea fiscală la standardele europene şi comunitare (în special, Legea nr.241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale). Problema ştiinţifică importantă soluţionată ţine de clarificarea politicii penale a României la etapa actuală şi evidenţierea direcţiilor prioritare de combatere a fenomenului evaziunii fiscale prin mijloace de drept penal în viitorul demers de dezvoltare a societăţii româneşti şi a Comunităţii Europene şi Internaţionale.

Semnificaţia teoretică constă în elaborarea şi prezentarea unor soluţii referitoare la evaziunea fiscală, care, din punctul de vedere al autorului, ar fi optimale pentru ştiinţa dreptului penal şi practica judiciară din acest domeniu. Valoarea aplicativă a lucrării: Cele mai nuanţate opinii expuse în conţinutul lucrării pot fi utilizate în activitatea ştiinţifico-didactică, activitatea practică a organelor de drept, precum şi în procesul de adoptare a normelor care se referă la domeniul combaterii evaziunilor fiscale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele tezei au fost expuse în diverse articole ştiinţifice, dezbătute cu succes în cadrul mai multor conferinţe ştiinţifice, inclusiv la Colocviul internaţional ,,Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică” (Chişinău, 30-31 octombrie 2009).

Cuprins


1. ANALIZA MATERIALELOR ŞTIINŢIFICE REFERITOARE LA RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PENTRU EVAZIUNEA FISCALĂ ŞI FAPTELE AFLATE ÎN LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU EVAZIUNEA FISCALĂ
 • 1.1. Evaziunea fiscală şi răspunderea penală pentru aceasta prin prisma materialelor
 • ştiinţifice publicate în România
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice referitoare la evaziunea fiscală din Republica Moldova24
 • 1.3. Repere evolutive vizând reglementările juridice în materia evaziunii fiscale
 • 1.4. Elemente de drept comparat în materia evaziunii fiscale
 • Concluzii la capitolul 1

2. CONSIDERAŢII PRELIMINARE PRIVIND EVAZIUNEA FISCALǍ
 • 2.1. Evaziunea fiscală: noţiune şi manifestări
 • 2.2. Modalităţi generale de manifestare a evaziunii fiscale
 • 2.3. Aspecte generale şi comune ale infracţiunilor de evaziune fiscală
 • 2.4. Cauza de impunitate şi de reducere a pedepsei în materia evaziunii fiscale.Aspecte procedurale specifice
 • Concluzii la capitolul 2

3. TRATAMENTUL JURIDICO – PENAL AL INFRACŢIUNILOR CUPRINSE ÎN LEGEA NR. 241/2005 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE
 • 3.1. Incriminări privind regularitatea procedurilor declarative
 • 3.2. Incriminări privind evidenţa operaţiunilor financiar-contabile
 • 3.3. Incriminări privind regimul marcajelor şi formularelor tipizat cu regim special
 • 3.4. Incriminări privind regularitatea procedurilor de control financiar, fiscal şi vamal
 • 3.5. Incriminări privind regimul obligaţiilor fiscale patrimoniale
 • Concluzii la capitolul 3