Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficienţa difuzării inovaţiilor prin intermediul pieţei serviciilor financiare


Autor: Nohailîc Silvia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Victoria Ganea
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-08.00.10-18.06.09
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 noiembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

inovaţie, sistem naţional de inovare, difuzarea inovaţiilor, întreprindere inovatoare, servicii financiare, piaţa financiară, instrumente financiare, investiţii în cercetare-dezvoltare, finanţare de risc, capital de risc, business angel, cluster, întreprindere start-up

Adnotare

Teza cuprinde întroducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 171 titluri, 5 anexe şi este perfectată pe 177 pagini, inclusiv 7 tabele şi 24 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice cu un volum de 4,0 coli de autor.

Domeniul de studiu: finanţarea procesului de inovare, precum şi piaţa serviciilor financiare ca instrument de difuzare a inovaţiilor. Scopul şi obiectivele tezei: identificarea, cercetarea şi fundamentarea aspectelor teoretice şi metodologice ale activităţii de inovare, estimarea particularităţilor de finanţare a întreprinderii inovatoare şi eficientizarea difuzării inovaţiilor prin intermediul pieţei serviciilor financiare

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: aprofundarea şi dezvoltarea conceptului teoretic privind inovaţia şi sistemul naţional de inovare; fundamentarea teoretico-practică şi analitico- comparativă a mecanismelor publice de finanţare şi stimulare a activităţii de inovare prin argumentarea necesităţii implicării instituţiilor financiare şi de stat în procesul de dezvoltare şi difuzare a inovaţiilor; modelarea procesului economic şi stabilirea modalităţii optime de finanţare externă a activităţii de inovare a întreprinderii; argumentarea propunerii de creare a Ghişeului unic pentru alocarea resurselor financiare necesare activităţii de inovare a întreprinderii care va favoriza realizarea şi difuzarea inovaţiilor şi va simplifica procedura şi termenul de acces la serviciile financiare.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat cuprinde evaluarea eficienţei difuzării inovaţiilor prin intermediul pieţei serviciilor financiare. Investigaţiile au demonstrat influenţa benefică a pieţei serviciilor financiare în dezvoltarea şi difuzarea inovaţiilor.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă este constituită din conceptele propuse şi metodologiile noi elaborate privind dezvoltarea şi difuzarea inovaţiilor prin intermediul serviciilor financiare, constatările realizate vor servi în calitate de suport pentru ulterioare investigaţii ştiinţifice. Cercetările efectuate au generat recomandări practice privind elaborarea unui label pentru valorificarea întreprinderilor care au realizat activitatea de inovare şi prin crearea şi implementarea Ghidului practic pentru înfiinţarea clusterelor inovative. Teza poate servi drept suport în pregătirea specialiştilor din domeniul managementului inovaţional şi finanţarea de venture cât şi pentru procesul didactic din instituţiile superioare de învăţământ.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele tezei au fost acceptate spre implementare în activitatea Ministerului Economiei al Republicii Moldova şi a unor întreprinderi din Republica Moldova.

Cuprins


1. Fundamentarea teoretico-practică a procesului de inovare prin prisma necesităţii de finanţare a acestuia
 • 1.1. Evoluţia abordărilor teoretice cu privire la inovare şi determinanţii acesteia
 • 1.2. Experienţa mondială privind sistemele naţionale de inovare şi rolul acestora în dezvoltarea potenţialului de inovare al întreprinderii
 • 1.3. Analiza mecanismelor internaţionale publice de finanţare şi stimulare a inovării şi impactul acestora asupra proceselor de inovare
 • 1.4. Concluzii la capitolul I

2. Estimarea particularităţilor pieţei serviciilor financiare ca instrument de difuzare a inovaţiilor
 • 2.1. Analiza comparativa a surselor de finanţare a activităţii de inovare a întreprinderii
 • 2.2. Evaluarea empirică a activităţii de inovare a întreprinderilor din Republica Moldova şi măsurarea eficienţei procesului de inovare al acestora
 • 2.3. Determinarea modalităţii optime de finanţare a întreprinderii inovatoare autohtone
 • 2.4. Concluzii la capitolul II

3. Eficientizarea difuzării inovaţiilor – suport al creşterii competitivităţii economice a întreprinderii inovatoare autohtone
 • 3.1. Implementarea clusterelor sprijin pentru optimizarea difuzării inovaţiilor şi valorificarea potenţialului de inovare al întreprinderilor autohtone
 • 3.2. Rentabilizarea sistemului de gestionare a riscurilor activităţii întreprinderii inovatoare ca pîrghie de difuzare a inovaţiilor
 • 3.3. Oportunităţi de eficientizare a difuzării inovaţiilor prin intermediul organismelor financiare şi instituţiilor de stat
 • 3.4. Concluzii la capitolul III

Concluzii generale şi recomandări