Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategii internaţionale contemporane de soluţionare a conflictelor regionale (Cazul conflictului palestino - israelian)


Autor: Abou Salem Essam Faisal Abdel Karim
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Valentina Teosa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română
Adobe PDF document0.40 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

conflict regional, comunitate internaţională, strategii internaţionale, internaţionalizare a conflictului, negocieri, soluţionare a conflictului, cooperare internaţională, organizaţii internaţionale, conflict îngheţat, proces de pacificare, strategii de menţinere a păcii, acord şi convenţie internaţională, diplomaţie, ordine mondială

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 278 surse, 4 anexe, 8 tabele, 146 pagini text de bază. Rezultatele lucrării au fost expuse în două monografii şi 16 articole ştiinţifice, publicate în reviste ştiinţifice din Moldova şi de peste hotare.

Domeniul de cercetare. Această lucrare este un studiu politologic al metodelor internaţionale de reglare a conflictelor regionale în contextul istoriei şi teoriei relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale.

Scopul cercetării de faţă constă în studiul sistemic teoretico-analitic al strategiilor internaţionale de reglare a conflictelor regionale, în generalizarea experienţei politice internaţionale în reglementarea conflictului palestino-israelian şi implementarea păcii în Orientul Apropiat şi Moldova. Obiectivele propuse: cercetarea istoriografică a conflictului palestino-israelian; elaborarea bazei teoretico-conceptuale şi metodologice a cercetării strategiilor internaţionale de soluţionare a conflictului palestino-israelian la etapa contemporană; analiza evoluţiei procesului de internaţionalizare a conflictului palestino-israelian; analiza eficacităţii strategiilor internaţionale în contextual reglementarii conflictului palestino-israelian; determinarea tendinţelor noi în formarea strategiilor internaţionale contemporane, şi propunerea unor strategii contemporane de reglare a conflictelor regionale, şi de asemenea a celui transnistrean.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea lucrării constă în analiza cercetărilor introduse în circuitul ştiinţific occidental în limba arabă şi engleză, în care se expune conflictul palestino - israelian; în studierea analitico-sistemică a documentelor internaţionale şi a materialelor structurilor specializate pe Palestina a ONU şi UE; discursurile liderilor politici şi de stat ai Israelului, Palestinei, SUA, Rusiei, Republicii Moldova, dar şi a conducătorilor organizaţiilor internaţionale şi regionale. Problema ştiinţifică importantă, a cărei soluţionare o propune autorul în rezultatul cercetării efectuate o constituie justificarea necesităţii, în condiţiile noilor realităţi ale dezvoltării mondiale, de revizuire a strategiilor internaţionale de reglare a conflictelor regionale, luând în calcul contextul internaţional contemporan, a formatului procesului de negociere şi rolului tuturor actorilor săi.

Importanţa teoretică şi aplicativă a lucrării. În lucrare au fost supuse analizei istoriografia şi problemele strategiilor internaţionale contemporane în ştiinţa politică şi teoria relaţiilor internaţionale; a fost determinat specificul, tendinţele şi perspectivele formării şi implementării acestora în contextul proceselor globale contemporane, ceea ce a permis ca autorul să expună într-o nouă manieră rolul factorilor internaţionali şi direcţiile internaţionale a strategiilor de soluţionare a conflictelor regionale. Materialele cercetării pot fi utilizate la scrierea lucrărilor ştiinţifice (monografiilor, tezelor), a manualelor, suporturilor de curs la disciplinele teoria relaţiilor internaţionale, conflictologie, istorie politica Republicii Moldova, istorie internaţională. Materialele tezei pot fi utilizate în studiul la diferite nivele (şcolar, liceal, universitar) al problemelor preîntâmpinării conflictelor, reglarea acestora şi construirea unor relaţii paşnice.

Realizarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost prezentate la 4 conferinţe internaţionale, în două monografii şi 16 articole ştiinţifice, publicate în colecţii, reviste de specialitate, editate în Republica Moldova şi în România.