Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficacitatea asigurărilor în agricultura Republicii Moldova în condiţiile economiei de piaţă


Autor: Aliona Bodiul
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Ecaterina Barbaroş
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 septembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.23 Mb / în română

Cuvinte Cheie

agentul de asigurare, asigurarea, asigurătorul, asiguratul, achitările de asigurare, acoperirea de asigurare, autoasigurare, asigurarea reciprocă, capitalul propriu, cazul (evenimentul) asigurat, coasigurare, cotizaţii de asigurare, comisarul de avarie, cоta brută, cota netă, câmpul de asigurare, despăgubire de asigurare , evaluarea, limita asigurării, marketingul de asigurare, misitul (brokerul), nivelul plăţilor (rata daunei), obiectul de asigurare, paguba de asigurare, piaţa de asigurare, poliţă de asigurare, portofoliul de asigurare, potenţialul investiţional, prima de asigurare, prima brutto, prima netă, reasigurarea, riscul de asigurare, rata rentabilitate, francisă, încasările de asigurare, solvabilitatea societăţii de asigurare, suma asigurării, veniturile de asigurare, interesul de asigurare, fondul de rezervă, fondul de asigurare

Adnotare

Teza prezentată studiază problemele funcţionării sistemului de asigurare la întreprinderile sectorului agrar al R.Moldova în condiţiile economiei de piaţă, în special a cotei lui patrimoniale. A fost relevată esenţa asigurării şi funcţionării ei în condiţiile actuale în diverse ramuri ale producţiei agricole. Sunt fundamentate teoretic principiile reglementării de stat în sfera asigurării prin intermediul actelor normativ-legislative stabilite, este dezvăluită necesitatea modificării unor documente, precum şi a introducerii unui şir de principii în domeniul relaţiilor economice.

În lucrare se acordă atenţie particularităţilor mecanismului de acţiune al asigurării în condiţiile economiei de piaţă. Sunt stabilite aspectele determinante în efectuarea asigurării practice nemijlocit pe teren. Este dezvăluit rolul companiilor de asigurare în accelerarea proceselor de asigurare a proprietăţii întreprinderilor agricole şi influenţa lor asupra dezvoltării bussinesului în genere în sectorul agrar al republicii. Pe baza analizei experienţei de asigurare a întreprinderilor agricole naţionale şi a celor de peste hotare, în teză sunt sintetizate căile de perfecţionare a acestui proces în republică. Sunt expuse direcţiile de bază ale sporirii eficienţei asigurărilor în sectorul agrar prin colaborarea organelor statale şi companiilor de asigurare, precum şi prin organizarea evidenţei şi a cointeresării potenţialului de cadre.

Rezultatele cercetărilor permit întreprinderilor agricole să-şi dirijeze raţional procesele de asigurare, folosindu-le drept factor stabilizator în procesele de producţie, în scopul sporirii eficienţei activităţii gospodăriilor şi a unor ramuri ale agriculturii

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretico-metodologice privind eficienţa asigurării în agricultură
  • 1.1. Abordări teoretice privind asigurarea ca formă de protecţie a activităţii de antreprenoriat
  • 1.2. Conceptul de eficienţă în domeniul asigurării în agricultură
  • 1.3. Experienţa ţărilor străine în domeniul asigurării în sectorul agrar

CAPITOLUL II. Аnaliza pieţei de asigurare în sectorul agrar al Republicii Moldova
  • 2.1. Dezvoltarea pieţei de asigurare
  • 2.2. Analiza eficienţei economice în domeniul asigurării bunurilor în agricultură
  • 2.3. Analiza eficienţei economice a serviciilor de asigurare a unităţilor agricole

CAPITOLUL III. Căile de sporire a eficienţei implementării asigurărilor în agricultură
  • 3.1. Marketingul – factor important pentru sporirea volumului operaţiunilor de asigurare
  • 3.2. Rolul statului în sporirea eficienţei asigurărilor în producţia agricolă
  • 3.3. Măsurile privind dezvoltarea asigurării în sectorul agrar