Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dreptul minorităţilor naţionale la identitate etnica


Autor: Galiman Simona
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 15-12.00.02-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 ianuarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Cuvinte Cheie

minorităţi naţionale, grupuri etnice, popor, naţiune, protecţia minorităţilor, autonomie culturală ,autonomie teritorială, colectivităţi etnice, etnicitate, dreptul la existenţă

Adnotare

Structura tezei: Introducere; Capitol introductiv - Păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii etnice în România şi Republica Moldova; Compartimente de bază – 4 capitole ce cuprind 21 paragrafe şi 12 subparagrafe, 162 pag.; Concluzii generale şi recomandări; Bibliografie din 149 titluri. Numărul de publicaţii la tema tezei - Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Drept public (constituţional ), organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării este de a defini corect categoriile de minorităţi naţionale, dreptul minorităţilor naţionale şi grupurilor etnice la existenţă şi dezvoltare conform prevederilor prevăzute în normele dreptului internaţional, precum şi dreptului intern al României şi Republicii Moldova. Obiective: a analiza situaţia şi gradului de studiere a dreptului minorităţilor naţionale şi grupurilor etnice la existenţă şi dezvoltare; a evidenţia criteriile prin care se pot identifica colectivităţile etnice; a examina caracteristicele majore ale minorităţilor naţionale în Romania şi Republica Moldova; studiind normele dreptului internaţional şi normele dreptului naţional a identifica corespunderea conţinutului material al reglementărilor privind dreptul minorităţilor naţionale la dezvoltare şi existenţă; a analiza şi evidenţia practicile unor state europene privind realizarea dreptului minorităţilor naţionale la dezvoltare şi existenţă; a scoate în evidenţă unele probleme privind protecţia minorităţilor naţionale în România şi Republica Moldova; a efectua unele propuneri cu caracter teoretic, precum şi legislativ în scopul ameliorării protecţiei minorităţilor naţionale în România şi Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În lucrare, prin viziunile, concluziile făcute se exprimă criteriile de care trebuie să dispună o minoritate naţională sau un grup etnic pentru a putea fi identificat în calitatea respectivă, criterii necesare care trebuiesc aplicate în fiecare caz când este vorba de a identifica o grupare etnică. Problema ştiinţifică importantă care a fost soluţionată o constituie evidenţierea criteriilor prin care se identifică o minoritate naţională, drepturile de care dispun şi garanţiile care trebuie să le fie acordate privind existenţa şi libera dezvoltare.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării - Problemele care au făcut obiectul cercetării se referă la definirea corectă a dreptului minorităţilor naţionale şi grupurilor etnice la existenţă şi dezvoltare. Sa efectuat o investigaţie a problemelor legate de asigurarea respectării drepturilor minorităţilor naţionale în România şi Republica Moldova. Valoarea aplicativă a lucrării cuprinde următoarele aspecte: sa argumentat din punct de vedere ştiinţific categoriile de persoane care sunt incluse în grupe etnice naţionale majoritare, grupe etnice naţionale minoritare şi drepturile pe care le deţin în dependenţă de grupa din care fac parte. Sa demonstrat drepturile de care dispun minorităţile naţionale în România şi Republica Moldova. Se analizează situaţia actuală a prevederilor Constituţiei şi legislaţiei României şi Republicii Moldova şi se propun recomandări ştiinţifice pentru ameliorarea situaţiei în domeniul protecţiei drepturilor minorităţilor naţionale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Lucrarea va fi utilă în procesul ştiinţifico-didactic, pentru cadrele didactice universitare, doctoranzi, masteranzi şi studenţi, precum şi pentru toţi cei care se interesează de problemele protecţiei minorităţilor naţionale în România şi Republica Moldova.

Cuprins


1. PĂSTRAREA, EXPRIMAREA ŞI DEZVOLTAREA IDENTITĂȚII ETNICE ÎN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA
 • 1.1 Aspecte teoretice şi practice privind recunoaşterea identităţii etnice
 • 1.2 Păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii etnice în diferite publicaţii de specialitate
 • 1.3 Abordări ştiinţifice privind recunoaşterea identităţii etnice în teze de doctorat
 • 1.4 Concluzii la capitolul1

2. ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND RECUNOAȘTEREA IDENTITĂŢII COLECTIVITĂŢILOR ETNICE
 • .1 Necesitatea şi importanţa identificării colectivităţilor etnice
 • .2 Popor, naţiune văzute ca elemente de bază a identităţii etnice a comunităţilor umane
 • .2.1 Poporul
 • .2.2 Naţiunea
 • .3 Particularităţi ale grupurilor etnice sau a minorităţilor naţionale
 • .4 Tendinţe ale unor minorităţilor naţionale la separatism teritorial
 • .5 Concluzii la Capitolul 2

3. UNELE CARACTERISTICI MAJORE ALE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1 Minorităţile naţionale în România
 • 3.2 Minorităţile naţionale în Republica Moldova
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

4. RECUNOAŞTEREA ŞI PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAȚIONALE – CONDIŢIE PERMANENTĂ A CALITĂŢII DE MEMBRU AL UE
 • vvv
 • 4.1 Reglementări internaţionale privind protecţia minorităţilor naţionale
 • 4.2 Protecţia minorităţilor naţionale în UE
 • 4.3. Protecţia minorităţilor naţionale în România
 • 4.4 Protecţia minorităţilor naţionale în Republica Moldova
 • 4.5 Concluzii la Capitolul 4
5. REALIZAREA DREPTULUI MINORITĂȚILOR NAȚIONALE LA EXISTENŢĂ ŞI DEZVOLTARE ÎN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
 • 5.1. Realizarea dreptului la autonomie culturală în România şi Republica Moldova
 • 5.1.1 Drepturi lingvistice
 • 5.1.2 Drepturile minorităţilor naţionale în domeniul învăţământului
 • 5.1.3 Dreptul la folosirea limbii materne în justiţie
 • 5.2 Autonomie teritorial-administrativă
 • 5.2.1 Forme speciale de organizare administrativ-teritorială în Republica Moldova
 • 5.3 Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI