Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Probleme administrativ-juridice privind reglementarea antidumping: analiză juridico - comparativă


Autor: Antoci Albert
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Vasile Ignatiev
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 februarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Cuvinte Cheie

dumping, procedurile antidumping, măsurile compensatorii şi de salvgardare, reglementare antidumping, organul de investigare, mecanismul administrativ de drept, metodele administrative, măsurile administrative de reglementare, aplicarea măsurilor provizorii de protecţie

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 220 de titluri, 157 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sînt publicate în 13lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: drept administrativ

Scopul şi obiectivele lucrării: Prezentalucrare are drept scop analiza ştiinţifică a naturii administrativ-juridice a reglementării antidumping,a măsurilor compensatorii (antidotaţie) şi de salvgardare, cu determinarea locului lor în mecanismul administraţiei publice centrale şi protecţiei intereselor naţionale, în condiţiile integrării în Uniunea Europeană.

Ca obiective, precizarea rolului statului şi organului administraţiei publice, precum şi al Organului de investigare în acest proces, prin caracterizarea concepţiilor şi opiniilor existente în ştiinţă, demonstrarea propriilor opinii cu privire la problema dată.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se reflectă în contribuţia care este adusă de noi prin cercetarea problemelor şi aspectelor cele mai pertinente ale mecanismului reglementării antidumping, fiind pusă în evidenţă importanţa lor în domeniul administraţiei publice, prin formularea unor concluzii fundamentale de ordin teoretic şi practic, dar şi prin înaintarea propunerilor de lege ferenda, cu privire la apariţia unui nou institut al dreptului administrativ ca o varietate a procesulzui de dirijare.

Problema ştiinţifică soluţionată. Constă în determinarea competenţelor ce revin de drept organelor de administrare în sfera protecţiei interesului public şi a consumatorului autohton, intereselor ce reies din aplicarea măsurilor antidumping.

Semnificaţia teoretică. Analiza efectuată a scos în evidenţă faptul că în Republica Moldova nu există nici o cercetare complexă a reglementării antidotaţie (compensatorii) şi antidumping, iar această sferă care revine administraţiei publice nu s-a bucurat de atenţia corespunzătoare nici din partea teoreticienilor şi nici a practicienilor. În plus în literatura ştiinţifică din R.Moldova nu există lucrări monografice care ar avea în vizor reglementarea antidumping, din care cauză lucrarea de faţă suplineşte cel puţin parţial această lacună.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de posibilitatea aplicării în practică a concluziilor şi recomandărilor formulate, tezele studiului realizat fiind utile în fundamentarea şi orientarea strategiilor îndreptate spre administrarea şi reglementarea antidumping de către organele abilitate. De asemenea rezultatele cercetării şi concluziile teoretice formulate pot fi utilizate în procesul perfecţionării legislaţiei, la elaborarea şi modificarea unor acte normative.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Lucrarea este un studiu bine sistematizat şi argumentat cu propuneri practice, care ar putea fi utile în calitate de material didactic pentru facultăţile de drept ale universităţilor, dar şi pentru perfecţionarea măsurilor aplicate în reglementarea antidumping.

Cuprins


1. CERCETAREA CONCEPŢIILOR JURIDICO-ŞTIINŢIFICE PRIVIND REGLEMENTAREA ANTIDUMPING CA O VARIETATE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • 1.1 Unele aspecte teoretice şi practice privind măsurile compensatorii în mecanismul de reglementare antidumping
 • 1.2. Analiza concepţiilor despre statornicirea şi dezvoltarea măsurilor compensatorii şi de salvgardare în mecanismul reglementării antidumping din Republica Moldova
 • 1.3 Analiza concepţiilor despre statornicirea şi dezvoltarea legislaţiei antidumping în Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Federaţia Rusă
 • 1.4 Concluzii la Capitolul 1

2. CARACTERISTICA ADMINISTRATIV-JURIDICĂ A MĂSURILOR COMPENSATORII ŞI DE SALVGARDARE ÎN MECANISMUL DE REGLEMENTARE ANTIDUMPING
 • 2.1. Noţiunea şi esenţa obiectelor măsurilor compensatorii şi de salvgardare în mecanismul de reglementare antidumping
 • 2.2 Sistemul de subiecte ale administraţiei publice în domeniul reglementării antidumping
 • 2.3.Principiile de bază ale administrării privind reglementarea antidumping
 • 2.4. Formele şi metodele măsurilor compensatorii şi de salvgardare în mecanismul reglementării antidumping
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. PROCEDURI ADMINISTRATIVE DE EXAMINARE ŞI APLICARE A MĂSURILOR COMPENSATORII ŞI DE SALVGARDARE ÎN MECANISMUL DE REGLEMENTARE ANTIDUMPING
 • 3.1. Procedura de iniţiere a investigaţiei privind acordarea de subvenţii fără aplicarea măsurilor compensatorii şi introducerea taxelor definitive
 • 3.2. Examinarea cauzei privind aplicarea măsurilor compensatorii (antidotaţie)
 • 3.3. Aplicarea măsurilor compensatorii provizorii
 • 3.4. Pronunţarea hotărîrii privind rezultatele investigaţiei subvenţiei
 • 3.5. Reexaminarea cauzei privind aplicarea măsurilor compensatorii
 • 3.6. Evoluţia procedurilor compensatorii şi de salvgardare în mecanismul de reglementare antidumping în Republica Moldova
 • 3.7. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI