Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Creaţia compozitorilor din Republica Moldova în repertoriul corului de copii


Autor: Şimbariov Ana
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Elena Mironenco
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
CSS: D 22-17.00.01-27.03.08
Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română
Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 783.8(043.3)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
202 pagini


Cuvinte Cheie

interpretare corală a copiilor, creaţia componistică pentru copii, stil al muzicii pentru copii, cântec coral, miniatură corală, cantată, tematică, semne muzicale ale copilărescului, specificul naţional, folklorism, colective corale de copii

Adnotare

Teza conţine 146 pagini text de bază cu întroducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, lista bibliografică din 212 titluri, 4 anexe. Rezultatele obţinute sunt reflectate în 9 articole ştiinţifice.

Cuvintele cheie: interpretare corală a copiilor, creaţia componistică pentru copii, stil al muzicii pentru copii, cântec coral, miniatură corală, cantată, tematică, semne muzicale ale copilărescului, specificul naţional, folklorism, colective corale de copii. Domeniul de studiu. Obiectul cercetării este creaţia corală pentru copii a compozitorilor din Republica Moldova. Au fost selectate cele mai reprezentative creaţii corale adresate copiilor. Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în analiza şi prezentarea, într-o viziune cât mai amplă, a muzicii corale pentru copii scrisă de compozitorii din Republica Moldova. Sarcinile lucrării – a releva particularităţile stilistice specifice ale muzicii pentru copii; a urmări evoluţia elementelor caracteristice naţionale în arta componistică pentru copii; a studia evoluţia diferitelor varietăţi ale genurilor muzicii corale pentru copii; a specifica dificultăţile interpretative în lucrările analizate şi a propune metode de depăşire ale acestora. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Teza reprezintă primul studiu panoramic al lucrărilor corale pentru copii ale compozitorilor din Republica Moldova. Problema de cercetare constă în aprecierea parametrilor stilistici specifici (atât universali, cât şi naţionali), genuistici ale muzicii corale pentru copii a compozitorilor din Republica Moldova şi particularităţile interpretării corale a copiilor. Semnificaţia teoretică. În lucrare sînt abordate problemele stilului muzicii pentru copii şi componentului naţional în muzica pentru copii. Ele sînt dezbătute de autor pe baza creaţiei corale pentru copii a compozitorilor din Moldova. Valoarea aplicativă a lucrării. Materialele tezei pot fi folosite şi în cadrul lecţiilor de istorie şi metodică a interpretării corale, de istorie a muzicii naţionale ş.a. Teza poate fi utilizată în calitate de material didactic în procesul de studiu la toate etapele învăţământului muzical – de la cel primar la cel superior. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigărilor ştiinţifice sunt implimentate în cursul de dirijat coral moderat de autor atât la catedra de dirijat coral academic cât şi la orele practice de cor în şcoala medie nr. 85 mun. Chişinău.

Cuprins


1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ ХОРОВОГО ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ДЛЯ ДЕТЕЙ
 • 1.1. Методологическая база изучения стилевых особенностей музыки для детей
 • 1.2. Исследования по проблемам музыки для детей в молдавском музыкознании
 • 1.3. Ситуация в области изучения проблемы композитор и фольклор
 • 1.4. Теоретическая и практическая база исследования проблем детского хорового исполнительства
 • 1.5. Выводы по 1 главе

2. ХОРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ДЛЯ ДЕТЕЙ В 40 – 80-е ГОДЫ ХХ ВЕКА
 • 2.1. Песенное творчество для хоровых коллективов младшего школьного возраста
 • 2.2. Хоровые песни и миниатюры для детей среднего и старшего школьного возраста
 • 2.3. Сочинения кантатно-ораториального жанра
 • 2.4. Выводы по 2 главе

3. ХОРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ДЛЯ ДЕТЕЙ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ (90-е ГОДЫ ХХ – ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ XXI ВЕКА)
 • 3.1. Хоровое творчество Златы Ткач для детей
 • 3.2. Хоровое творчество Юлии Цибульской для детей
 • 3.3. Хоровое творчество Евгения Мамота для детей
 • 3.4. Хоровое творчество Виктора Крянгэ для детей
 • 3.5. Хоровое творчество Марьяна Стырчи для детей
 • 3.6. Хоровое творчество Михаила Колса для детей
 • 3.7. Выводы по 3 главе

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ