Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul opţiunii de integrare europeană


Autor: Varzari Vitalie
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Victor Juc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
CSS: DH 18-23.00.01-27.03.08
Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.88 Mb / în română

Teza

CZU 32(478)(043.3)

Adobe PDF document 1.39 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

securitate naţională, integrare europeană, politici de securitate, Politica Europeană de Vecinătate, Parteneriatul Estic, conflictul transnistrean, ameninţare, vulnerabilitate, reforma sectorului de securitate, neutralitate

Adnotare

Structura tezei cuprinde: introducere, trei compartimente divizate în subcompartimente, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 252 titluri, 148 pagini text de bază. Rezultatele ştiinţifice obţinute au fost publicate în 23 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: ştiinţe politice şi studii de securitate.

Scopul lucrării constă în cercetarea şi determinarea unor priorităţi de consolidare a sectorului naţional de securitate al Republicii Moldova prin explorarea opţiunii de integrare europeană. Valorificarea scopului propus presupune realizarea următoarelor obiective: punerea în discuţie a aspectelor teoretico-metodologice de abordare a securităţii naţionale, identificarea principalelor ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova, cercetarea cadrului normativ şi instituţional de asigurare a securităţii naţionale a Republicii Moldova, examinarea aspectelor şi dimensiunilor sistemului european de securitate, investigarea impactului extinderii europene şi euroatlantice asupra asigurării şi consolidării sistemului naţional de securitate a Republicii Moldova, evaluarea iniţiativelor şi aportului european privind soluţionarea conflictului transnistrean.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în încercarea de a aborda securitatea naţională a Republicii Moldova prin prisma principalelor ameninţări şi vulnerabilităţi care se perpetuează de peste 20 de ani şi care ar putea să ducă statul şi societatea într-un adevărat colaps politic, economic şi social. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul ştiinţei politice şi studiilor de securitate constă în identificarea unor abordări şi priorităţi de activitate ale statului menite să contribuie la asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova în contextul opţiunii de integrare europeană.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în încercarea de a aborda edificarea şi consolidarea sistemului securităţii naţionale a Republicii Moldova prin prisma principalelor vulnerabilităţi interne şi ameninţări externe care provin din sectoarele esenţiale de activitate ale statului: politic, militar, economic, social şi de mediu. Studiul de faţă pledează pentru o abordare multisectorială a securităţii care presupune că toate domeniile de activitate ale statului sînt importante pentru asigurarea plenară a securităţii naţionale. Sub aspect aplicativ, rezultatele obţinute pot fi utilizate de către factorii de decizie în procesul de estimare a principalelor ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova şi în elaborarea unor politici eficiente de contracarare a lor. Ele pot servi în calitate de suport teoretic de către cadrele didactice pentru cursurile universitare: „Teoria şi practica securităţii”, „Politici publice”, „Integrare europeană” şi de către cercetătorii care se ocupă de aspectele securităţii, în general, şi ale securităţii naţionale, în particular.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin examinarea şi aprobarea lor în cadrul şedinţelor Secţiei Ştiinţe Politice şi Seminarului ştiinţific de profil al IIEŞP al AŞM, au fost expuse la peste 15 conferinţe naţionale şi internaţionale şi au fost publicate în 23 lucrări ştiinţifice.

Cuprins


1. ABORDĂRI CONCEPTUAL-TEORETICE DE INVESTIGAŢIE ALE SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
  • 1.1 Fundamentarea şi diversificarea conceptului de securitate: repere istoriografice
  • 1.2 Metodologia de cercetare a securităţii naţionale a Republicii Moldova
  • 1.3 Concluzii la compartimentul 1

2. DIMENSIUNI ALE SISTEMULUI EUROPEAN DE SECURITATE: ASPECTE ALE VECINĂTĂŢII ESTICE
  • 2.1 Politici ale Uniunii Europene în domeniul asigurării securităţii comunitare
  • 2.2 Oportunităţi europene de securitate pentru Republica Moldova în contextul PEV şi PE
  • 2.3 Concluzii la compartimentul 2

3. OPŢIUNI DE CONSOLIDARE A SISTEMULUI NAŢIONAL DE SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA
  • 3.1 Edificarea sistemului naţional de securitate al Republicii Moldova
  • 3.2 Eforturi de soluţionare a conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova: contribuţia europeană
  • 3.3 Concluzii la compartimentul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI