Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Fenomenul sărăciei - problema mondială şi naţională: cauze, consecinţe, soluţii


Autor: Şonţu Natalia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Victoria Trofimov
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 32-08.00.01-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document5.15 Mb / în română

Cuvinte Cheie

roblemă globală, sărăcie, reducerea sărăciei, evaluarea sărăciei, Obiective de Dezvoltare ale Mileniului, trai decent, organisme internaţionale, săraci deghizaţi, concept „10 D”, cerc vicios al sărăciei, plan local de reducere a sărăciei

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 442 titluri, 58 anexe, 150 pagini de text de bază, 18 tabele, 22 figuri.

Numărul de publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: Problemă globală, sărăcie, reducerea sărăciei, evaluarea sărăciei, Obiective de Dezvoltare ale Mileniului, trai decent, organisme internaţionale, săraci deghizaţi, concept „10 D”, cerc vicios al sărăciei, plan local de reducere a sărăciei.

Domeniul de studiu: economie mondială; relaţii economice internaţionale

Scopul şi obiectivele lucrării: analiza comparativă a sărăciei ca problemă globală, determinarea cauzelor şi consecinţelor ei în Republica Moldova; elaborarea recomandărilor pentru eficientizarea reducerii sărăciei în spaţiul naţional, ţinînd cont de practica internaţională în domeniu.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: sistematizarea cadrului legislativ naţional privind fenomenul sărăciei; sintetizarea şi clasificarea cauzelor şi efectelor sărăciei în Republica Moldova; sistematizarea experienţei internaţionale privind reducerea sărăciei; lansarea conceptelor noi privind sărăcia, precum “confort scăzut”, “fenomen ce afecteză negativ durabilitatea vieţii”, „săraci deghizaţi”, “utilizarea timpului în mod neproductiv”, „cultura bugetului personal”, concepţia celor “10 D”; “reducerea statistică a sărăciei”; propunerea modelelor noi: plan local de reducere a sărăciei, model de eficientizare a asistenţei internaţionale de dezvoltare şi modelul de estimare a resurselor necesare reducerii sărăciei; propunerea unor recomandări practice diferitor actori sociali care pot contribui la reducerea sărăciei în ţară.

Semnificaţia teoretică constă în: studierea aspectelor multilaterale ale sărăciei - economic, social, cultural; evidenţierea tendinţelor principale care generează sau menţin starea de sărăcie şi a efectelor negative ale fenomenului sărăciei la nivel de individ, familie, comunitate sau ţară în ansamblu.

Valoarea aplicativă a lucrării: Evidenţierea noilor laturi ale fenomenului sărăciei, care pot fi utilizate în analiza bunăstării populaţiei şi perfecţionarea legislaţiei naţionale. Aplicarea în practică a recomandărilor autorului, în special a modelelor propuse, poate contribui la îmbunătăţirea politicilor promovate la diferite nivele cu scopul eficientizării reducerii sărăciei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele obţinute în baza cercetărilor şi conceptele noi ale sărăciei au fost propuse actorilor implicaţi, iar unele deja utilizate pentru elaborarea politicilor şi strategiilor de reducere a sărăciei în plan comunitar, regional, naţional şi internaţional.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE SĂRĂCIEI CA PROBLEMĂ GLOBALĂ MAJORĂ.
 • 1.1. Concepte privind sărăcia: esenţă, termeni, definiţii
 • 1.2. Abordări cu referire la evaluarea sărăciei
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. REPERE MONDOECONOMICE ALE SĂRĂCIEI
 • 2.1. Clasificări şi raitinguri privind incidenţa sărăciei
 • 2.2. Manifestarea sărăciei în plan internaţional: dimensiuni, cauze, tendinţe
 • 2.3. Dimensiunile şi tendinţele sărăciei în R. Moldova
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CAUZELE ŞI EFECTELE SĂRĂCIEI PRIN PRISMA UNOR STUDII DE CAZ
 • 3.1. Cauzele sărăciei în R. Moldova
 • 3.2. Efectele sărăciei în R. Moldova
 • 3.3. Sărăcia prin prisma analizei sociologice: aspecte comparative internaţionale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. ERADICAREA SĂRĂCIEI ÎN PLAN MONDIAL: EXPERIENŢE ŞI OPORTUNITĂŢI
 • 4.1. Succese şi eşecuri în reducerea sărăciei: experienţa ţărilor lumii
 • 4.2. Lupta contra sărăciei în R.Moldova: actori, roluri, aprecieri
 • 4.3. Oportunităţi de perfecţionare a reducerii sărăciei în R. Moldova
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI