Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice şi replieri geostrategice


Autor: Juc Victor
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Anul:2012
Consultant ştiinţific: Alexandru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
CSS: DH 18-22.00.04-27.03.08
Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Relaţii Internaţionale, relaţii internaţionale, ordine mondială, sistem internaţional, politică mondială, centru de putere, stat naţional, suveranitate, globalizare, interes naţional

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru compartimente, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 255 titluri, 250 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sînt publicate în 44 de lucrări ştiinţifice. Cuvinte- cheie: Relaţii Internaţionale, relaţii internaţionale, ordine mondială, sistem internaţional, politică mondială, centru de putere, stat naţional, suveranitate, globalizare, interes naţional.

Domeniu de studiu: teoria relaţiilor internaţionale.

Scopul şi obiectivele lucrării: scopul propus pentru valorificare ştiinţifică este de a cerceta procesele complexe de edificare a modelului nou al ordinii mondiale şi a structurii noi a sistemului internaţional după încheierea războiului rece, investigaţiile fiind realizate atît la nivelul însuşirilor structurii propriu-zise ale sistemului, cît şi al actorilor internaţionali. Cercetările sînt fundamentate nu numai prin analiza replierilor geostrategice care au contribuit la redimensionarea rolului şi componenţei actorilor majori atît la nivel global, cît şi în context regional, dar şi prin dezvoltarea nemijlocită a aparatului categorial-ideatic, reperele teoretico-metodologice fiind ele înseşi obiect al preocupărilor ştiinţifice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: caracterul inovator al rezultatelor obţinute constă în elaborarea definiţiilor de sinteză ale conceptelor „Relaţii Internaţionale”, „ordine mondială” şi „politică mondială”, iar în aspect aplicativ ele contribuie la soluţionarea unei probleme de importanţă majoră: definirea tipului de structură a sistemului internaţional postrăzboi rece, abordată la nivelul însuşirilor structurale propriu-zise ale sistemului, cît şi al agenţilor, cu raporturile multidimensionale şi complexe pe care le exercită pe orizontală şi pe verticală.

Rezultatele principial noi obţinute în urma realizării investigaţiilor au contribuit la crearea în Republica Moldova a unei direcţii ştiinţifice în domeniul cercetării relaţiilor internaţionale şi anume edificarea relaţiilor internaţionale în perioada postrăzboi rece, avînd ca suport analiza instituţiilor şi proceselor, structurii şi contextului care în totalitatea lor au determinat remodelarea configuraţiei ordinii mondiale şi schimbarea structurii sistemului internaţional.

Semnificaţia teoretică: elaborarea şi prezentarea unui cadru teoretico-metodologic complex şi bine fundamentat de caracter interdisciplinar în aspect metodologic şi pluridisciplinar în plan analitico-epistemologic de valorificare a relaţiilor internaţionale, abordate disciplinar-ştiinţific şi în calitate de cîmp de acţiune a actorilor, trataţi în totalitatea şi diversitatea lor. Cadrul conceptual elaborat reflectă mai adecvat tendinţele demersului ştiinţific postneclasic şi realităţile globale din perioada postrăzboi rece. Sînt propuse definiţii de sinteză ale conceptelor „Relaţii Internaţionale”, „ordine mondial㔺i „politică mondială”,este argumentat caracterul operaţional al categoriei „centru de putere” pentru a defini tipul de structură a sistemului internaţional postrăzboi rece.

Valoarea aplicativă a lucrării: este definit interesul naţional al Republicii Moldova, care trebuie realizat plenar; concepţia „securităţii cooperative” poate fi aplicată în calitate de suport concepţional pentru identificarea soluţiilor conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova, context în care se înscrie oportunitatea modificării formatului de negocieri în unul heptagonal; sînt cercetate prospectiv tipurile de costuri care trebuie asumate şi unele beneficii care vor rezulta în urma realizării proceselor de integrare europeană a Republicii Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: lucrarea este elaborată în Secţia Ştiinţe Politice a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a fost examinată şi susţinută în şedinţa comună a secţiilor Ştiinţe Politice şi Studii Europene din cadrul Institutului şi în şedinţele Seminarelor Ştiinţifice de Profil de la Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi de la Universitatea de Stat din Moldova.

Investigaţiile şi-au găsit elucidare în 44 de lucrări ştiinţifice, inclusiv în 4 monografii, 3 articole din reviste internaţionale, ele au fost prezentate, discutate şi aprobate la peste 30 de foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Rezultatele care au fost obţinute pot fi folosite de către structurile de stat responsabile pentru identificarea soluţiilor conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova şi pentru realizarea integrării europene a Republicii Moldova.

Cuprins


1. FORMAREA CONŢINUTULUI ŞI EVOLUŢIA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE DE LA SFÎRŞITUL SECOLULUI XX – ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI: ABORDĂRII CONCEPTUALE
 • 1.1. Edificarea relaţiilor internaţionale în perioada postrăzboi rece: studiu
 • istoriografic
 • 1.2. Transformarea structurală a sistemului internaţional după încheierea războiului rece: repere teoretico-metodologice și epistemologice ale investigaţiilor
 • 1.3. Concluzii la compartimentul întîi

2. CONSTITUIREA ŞI CONSOLIDAREA ŞTIINŢEI RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE: DE LA DISCURS LA METADOMENIU
 • 2.1. Statutul disciplinar al ştiinţei Relaţiilor Internaţionale
 • 2.2. Fundamentarea teoretică a Relaţiilor Internaţionale
 • 2.3. Concluzii la compartimentul al doilea

3. FORMAREA ORDINII MONDIALE POSTRĂZBOI RECE
 • 3.1. Elaborarea şi diversificarea conceptelor de ordine internaţională, ordine mondială şi sistem internaţional
 • 3.2. Redimensionarea structurii sistemului internaţional după încheierea războiului rece
 • 3.3. Concluzii la compartimentul al treilea

4. REDEFINIREA LOCULUI ŞI ROLULUI STATULUI NAŢIONAL ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII VIEŢII INTERNAŢIONALE
 • 4.1. Impactul eroziunii suveranităţii asupra repoziţionării statului naţional în relaţiile internaţionale contemporane: general şi particular
 • 4.2. Interesul naţional – factor determinant al priorităţilor strategice de politică externă a Republicii Moldova
 • 4.3. Concluzii la compartimentul al patrulea

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI