Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Circumstanţele atenuante şi agravante în dreptul penal al Republicii Moldova


Autor: Popescu Dorin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Gheorghe Ulianovschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 343.224.1 (043.3)

Adobe PDF document 1.67 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

circumstanţe atenuante, circumstanţe agravante, pedeapsă penală, individualizare, semne calificative

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 176 de titluri, 2 anexe, 151 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sânt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Lucrarea ştiinţifică ţine de domeniul Dreptului penal.

Scopul tezei constă în etalarea şi soluționarea problemelor juridico-penale legate de natura juridică a circumstanţelor atenuante şi agravante, de influenţa lor la stabilirea pedepsei penale, şi, implicit, în formularea unor propuneri de lege ferenda menite să optimizeze cadrul legal actual în vederea rentabilizării practicii judiciare în materia ce vizează aplicarea prevederilor art. 75-79 CP RM, astfel fiind asigurată eficiența pedepsei penale şi realizarea scopurilor acesteia.

Obiectivele: determinarea naturii juridice a circumstanţelor atenuante şi agravante; cercetarea influenţei circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale; elaborarea unui mecanism de aplicare şi evaluare a circumstanţelor atenuante şi agravante; analiza practicii judiciare actuale; evidenţierea carenţelor legislative strecurate în normele prevăzute la art. 75-79 CP RM; elaborarea unor recomandări cu privire la perfecţionarea normelor Codului penal ce ţin de domeniul circumstanţelor atenuante şi agravante etc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei de doctorat rezidă în evidențierea unor polemici existente în doctrină, vis-à-vis de circumstanţele atenuante şi agravante, în analiza acestora şi expunerea propriei viziuni, în efectuarea unei ample cercetări a problemelor ce ţin de modul şi ordinea de aplicare şi evaluare a circumstanţelor atenuante şi agravante. În acest sens, originalitatea ştiinţifică a prezentei teze de doctorat constă în formularea unor concluzii şi recomandări apte de a fi implementate în vederea perfecţionării legii penale, precum şi în încercarea de a soluţiona unele probleme întâlnite în practica organelor de drept. În special, au fost formulate recomandări de perfecţionare a conţinutului normelor prevăzute la art. 75; 76; 77; 78; 79; 117 CP RM.

Problema ştiinţifică de importanţă majoră soluţionată constă în determinarea naturii juridice a circumstanţelor atenuante şi agravante, a influenţei circumstanţelor atenuante şi agravante la stabilirea pedepsei penale, inclusiv prin prisma efectelor sale, a rolului lor la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege şi elaborarea mecanismului de aplicare şi evaluare a circumstanţelor atenuante şi agravante la stabilirea pedepsei, ceea ce a contribuit la înaintarea unor propuneri de lege ferenda, în vederea direcţionării legiuitorului spre perfecţionarea cadrului legal naţional, pentru a asigura eficienţa pedepsei penale şi realizarea reală a scopurilor acesteia.

Semnificaţia teoretică a prezentului studiu ştiinţific constă în faptul că în premieră a fost efectuată o cercetare complexă a mai multor probleme ce ţin de circumstanţele atenuante şi agravante în dreptul penal al RM, din care motiv respectiva lucrare poate reprezenta un fundament ştiinţifico-metodologic esențial pentru literatura de specialitate, în special pentru dezvoltarea în continuare a ştiinţei dreptului penal.

Valoarea aplicativă a tezei de doctorat constă în faptul că lucrarea de faţă reprezintă un veritabil suport ştiinţific pentru organele de drept abilitate cu aplicarea legii penale, iar recomandările de lege ferenda pot fi utilizate în scopul perfecţionării normelor de drept penal, care să reglementeze modul şi ordinea de evaluare a circumstanţelor atenuante şi agravante, precum şi efectele acestor circumstanţe pentru individualizarea pedepsei penale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei ştiinţifice pot fi utilizate pentru optimizarea aplicării normelor juridice, ce vizează circumstanţele atenuante şi agravante. Materialele prezentei teze pot servi drept suport în procesul de instruire atât a studenţilor facultăţilor de drept, a masteranzilor şi doctoranzilor în domeniul dreptului, cât şi pentru instruirea procurorilor, judecătorilor, ofiţerilor de urmărire penală şi a avocaţilor în cadrul cursurilor de formare profesională continuă.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL DREPTULUI PENAL ÎN MATERIA CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE ŞI AGRAVANTE
 • 1.1. Analiza generală a materialelor ştiinţifice din Republica Moldova ce ţin de problematica circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal
 • 1.2. Analiza generală a materialelor ştiinţifice a altor ţări ce ţin de problematica circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. NOŢIUNEA ŞI NATURA JURIDICĂ A CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE ŞI AGRAVANTE
 • 2.1. Noţiunea şi natura juridică a circumstanţelor atenuante şi agravante
 • 2.2. Problemele clasificării circumstanţelor atenuante şi agravante
 • 2.3. Coraportul dintre circumstanţele atenuante şi agravante şi circumstanţele speciale - semne calificative sau privilegiate ale componenţei de infracţiune
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. INFLUENŢA CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE ŞI AGRAVANTE LA STABILIREA PEDEPSEI PENALE
 • 3.1. Circumstanţele atenuante şi agravante–criteriu de bază al individualizării pedepsei penale
 • 3.2. Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale. Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante
 • 3.3. Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI