Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Protecţia dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos


Autor: Crasnobaev Adrian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 342.7(043.3)

Adobe PDF document 1.79 Mb / în română
185 pagini


Cuvinte Cheie

mediu, protecţie, dreptul la un mediu sănătos, natură juridică, conţinut multifuncţional, garanţie general materială, garanţie special juridică.

Adnotare

Structura: Teza de doctor în drept cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 309 de titluri, 148 pagini text de bază. Rezultatele ştiinţifice obţinute sînt reflectate în cuprinsul a 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: dreptul constituţional

Scopul tezei îl formează elaborarea unui studiu complex cu privire la protecţia dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos, prin cercetarea conexă a conţinutului şi naturii juridice a acestui drept, precum şi identificarea garanţiilor eficiente a realizării şi protecţiei sale.

Obiectivele tezei: studierea şi generalizarea studiilor ştiinţifice în domeniu, determinarea gradului de cercetare ştiinţifică a subiectului, în general, şi a celor mai importante aspecte ale acestuia, în special; cercetarea fenomenului recunoaşterii dreptului fundamental la un mediu sănătos la nivel internaţional, regional şi naţional, în cadrul evolutiv; studierea concepţiilor cu privire la natura juridică a dreptului la un mediu sănătos în raport cu alte drepturi din cadrul aceleaşi generaţii; determinarea conţinutului multifuncţional al dreptului la un mediu sănătos; investigarea impactului dreptului la un mediu sănătos asupra altor drepturi din punct de vedere al restrîngerii sau limitării exerciţiului lor; identificarea garanţiilor de protecţie a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos; investigarea cazurilor practice de aplicare a garanţiilor special juridice în scopul elucidării eficacităţii acestora pentru protecţia dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos; precum şi oferirea unor recomandări pentru îmbunătăţirea procesului de protecţie dreptului constituţional la un mediu sănătos.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În Republica Moldova au fost efectuate unele cercetări restrînse cu privire la denumirea, conţinutul şi garanţiile protecţiei dreptului la un mediu sănătos, însă lucrarea în cauză constituie o continuitate a cercetărilor în direcţia respectivă.

Inovaţia ştiinţifică a lucrării este determinată de faptul că această investigaţie este una complexă şi multidimensională, avînd ca finalitate determinarea naturii juridice şi a conţinutului dreptului la un mediu sănătos, modalităţilor de recunoaştere şi protecţie a acestuia în Republica Moldova.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în determinarea naturii juridice şi a conţinutului multifuncţional a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos, avînd ca efect determinarea locului şi rolului acestuia în cadrul sistemului de drepturi şi libertăţi ale omului şi cetăţeanului, fapt care a permis valorificarea gradului de eficacitate a garanţiilor de sorginte constituţionale a dreptului cercetat.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă. Studiul are un caracter ştiinţifico-teoretic, relatînd, într-o formă explicită, rezultatele obţinute în cadrul cercetării, sub aspect teoretic şi practic, care vor contribui la amplificarea şi aprofundarea cunoştinţelor cu privire la protecţia dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos în Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Problemele şi soluţiile prezentate în teză, constituie sursă de inspiraţii şi idei pentru alte lucrări, care necesită a fi studiate în continuu, odată cu evoluţia societăţii şi revoluţiile tehnico-ştiinţifice în armonie cu protecţia dreptului la un mediu sănătos, iar recomandările constituie suport ştiinţific pentru activitatea creativ-legislativă

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTULUI FUNDAMENTAL AL OMULUI LA UN MEDIU SĂNĂTOS
 • 1.1. Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos reflectat în cercetările doctrinarilor contemporani
 • 1.2. Recunoaşterea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. DREPTUL CONSTITUŢIONAL LA UN MEDIU SĂNĂTOS ÎN CADRUL SISTEMULUI DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI ALE OMULUI ŞI CETĂŢEANULUI
 • 2.1. Determinări conceptuale cu privire la noţiunile de „mediu”, „mediu înconjurător” şi „dreptul la un mediu sănătos”
 • 2.2. Natura juridică al dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos şi trăsăturile sale specifice
 • 2.3. Conţinutul multifuncţional al dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. GARANŢIILE DREPTULUI FUNDAMENTAL AL OMULUI LA UN MEDIU SĂNĂTOS
 • 3.1 Garanţii general-materiale
 • 3.2 Garanţii special juridice
 • 3.3 Avocatul poporului (Ombudsmanul) – garanţie juridică nejurisdicţională
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI