Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dimensiuni politice ale dezvoltării potenţialului uman în contextul globalizării (cazul Republicii Moldova)


Autor: Slobodeniuc Ghenadie
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Valentina Teosa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

dezvoltare umană, dezvoltarea potenţialului uman, dezvoltare sustenabilă, dimensiuni politice, globalizare, strategii internaţionale de dezvoltare, politici de dezvoltare ale potenţialului uman, democraţie, diplomaţie, colaborare internaţională, diaspora

Adnotare

Structura tezei cuprinde: introducere, trei compartimente divizate în subcompartimente, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 284 titluri, 141 pagini de text de bază, în anexe din 6 figuri şi 12 tabele. Rezultatele ştiinţifice obţinute au fost publicate în 20 articole ştiinţifice.

Domeniul de studiu al cercetării - teoria relaţiilor internaţionale, subdomeniu de cercetare al ştiinţei politice şi corespunde integral paşaportului specialităţii.

Scopul lucrării este de a realiza cercetarea teoretico-conceptuală a dimensiunilor politice şi internaţionale ale dezvoltării potenţialului uman şi de a analiza eficienţa implementării lor în Republica Moldova în contextul globalizării. Au fost realizate următoarele obiective: studierea istoriografică şi teoretică a problemei dezvoltării potenţialului uman în cadrul ştiinţei politice contemporane; cercetarea impactului globalizării, evidenţierea riscurilor şi ameninţărilor asupra dezvoltării potenţialului uman la nivele naţional şi internaţional; identificarea priorităţilor politicii naţionale ale Republicii Moldova de dezvoltare a potenţialului uman şi analiza rolului colaborării internaţionale privind dezvoltarea potenţialului uman din Republica Moldova în condiţiile globalizării.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în efectuarea cercetării dimensiunilor politice ale problemei dezvoltării potenţialului uman în contextul globalizării în cadrul ştiinţei politice şi relaţiilor internaţionale; analiza situaţiei actuale şi perspectivele implementării politicilor de dezvoltare ale potenţialului uman în procesul integrării europene al Republicii Moldova; prezentarea argumentelor ştiinţifice privind aplicarea conceptului dezvoltării potenţialului uman ca parte componentă a sistemului de valori social-politice şi a strategiei de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova în condiţiile globalizării. Problema ştiinţifică soluţionată în domeniul ştiinţei politice şi relaţiilor internaţionale se referă la conceptualizarea, actualizarea şi activizarea dimensiunilor politice ale dezvoltării potenţialului uman în procesul depăşirii crizei multidimensionale şi modernizării Republicii Moldova la etapa contemporană. Semnificaţia teoretică a lucrării cuprinde argumente teoretico-conceptuale şi analiticopolitologice referitor la dimensiunile politice ale dezvoltării potenţialului uman în contextul globalizării, la etapa integrării europene a Republicii Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării pot servi în calitate de suport teoreticometodologic în cercetarea şi studierea aspectelor politice şi internaţionale ale dezvoltării potenţialului uman în contextul globalizării, în elaborarea cursurilor universitare în cadrul studiilor problemelor globale, precum şi în calitate de bază conceptuală a politicilor şi strategiilor naţionale în procesul de dezvoltare şi realizare a potenţialului uman în Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost efectuată în activitatea de lector universitar în procesul de pregătire profesională a studenţilor, precum şi participînd în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale: în perioada anilor 2002–2005, a fost studiat mecanismul de dezvoltare a potenţialului uman prin participarea civică a studenţilor în cadrul Centrului Programelor de Contribuţie Civică: în perioada anilor 2006–2008, au fost aprobate mecanismele de colaborare internaţională şi diplomaţia socială în dezvoltare a potenţialului uman în cadrul diasporei cetăţenilor Republicii Moldova plecaţi în Portugalia. Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх разделов, выводов и рекомендаций, библиографии из 284 источников, 141 страниц основного текста, приложений из 6 фигур, 12 таблиц. Результаты исследования были изложены в 20 научных статьях, опубликованных в научных журналах.

Область исследований –история и теория международных отношений и глобальных процессов в контексте политических наук, что полностью соответствует паспорту специальности.

Цель исследования выявить, теоретико-концептуальные основы политических и международных аспектов развития человеческого потенциала и анализ их эффективного применения в Республике Молдова в контексте глобализации. Для реализации этой цели были определены следующие научные задачи: изучить историографию, проанализировать теоретико-концептуальные основы и сформулировать методологию аналитического исследования политических аспектов развития человеческого потенциала в теории международных отношений; исследовать влияние глобализации на развитие человеческого потенциала на национальном и международном уровнях; выявить существующие риски и угрозы для развития человеческого потенциала Молдовы, определить приоритеты национальной политики Республики Молдова для развития человеческих ресурсов страны в контексте европейской интеграции; проанализировать роль международного сотрудничества в сфере развития человеческого потенциала Республики Молдова в условиях глобализации.

Научная новизна и оригинальность исследования заключается в изучении политического измерения развития человеческого потенциала в условиях глобализации в качестве предмета теории международных отношений и глобального развития; в анализе современной ситуации и перспектив имплементации политики развития человеческого потенциала в процессе европейской интеграции Республики Молдова; презентации научных аргументов о необходимости включения концепции развития человеческого потенциала в национальную социально-политическую систему ценностей и стратегии модернизации и стабильного развития страны в условиях глобализации.

Важная научная проблема решенная в рамках политологического исследования международных отношений - теоретическое обоснование, актуализация и активизация политических аспектов развития человеческого потенциала в процессе преодоления социально-экономического кризиса и модернизации Республики Молдовы на современном этапе.

Теоретическое значение работы состоит в применении теоретико-концептуального и аналитико- политологического подходов исследования политических аспектов развития человеческого потенциала в условиях глобализации, на этапе европейской интеграции Республики Молдова.

Прикладное значение диссертации. Результаты исследования могут служить теоретико- методологической базой для дальнейших исследований и изучения политических и международных аспектов развития человеческого потенциала в условиях глобализации; в разработке университетских курсов при изучении глобальных проблем; а также при разработке практических политик и стратегий развития человеческого потенциала Республики Молдова.

Имплементация научных результатов была реализована в процессе разработки и преподавания университетских курсов по программе международных отношений, а также в период участия в национальных и международных проектах: в 2002-2005 гг. был изучен механизм развития человеческого потенциала через гражданское участие в рамках Центра программ гражданского содействия; в 2006-2008 гг. были апробированы возможности международного сотрудничества и социальной дипломатии в развитии человеческого потенциала диаспоры граждан Молдовы, работающих в Португалии.

Cuprins


1. DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI UMAN CA OBIECT DE STUDIU ÎN ISTORIA ŞI TEORIA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE CONTEMPORANE
  • 1.1. Analiza istoriografică a dezvoltării potenţialului uman în cadrul gîndirii politice
  • 1.2. Dezvoltarea potenţialului uman în contextul globalizării: dimensiuni politice
  • 1.3. Concluzii la compartimentul 1

2. IMPACTUL GLOBALIZĂRII ASUPRA DEZVOLTĂRII POTENŢIALULUI UMAN DIN REPUBLICA MOLDOVA
  • 2.1. Metodologia cercetării dimensiunilor politice ale dezvoltării potenţialului uman
  • 2.2. Dimensiuni internaţionale ale politicilor de dezvoltare a potenţialului uman naţional
  • 2.3. Riscuri şi ameninţări asupra dezvoltării potenţialului uman din Republica Moldova
  • 2.4. Concluzii la compartimentul 2

1. 3. PRIORITĂŢI NAŢIONALE DE DEZVOLTARE A POTENŢIALULUI UMAN ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII
  • 3.1. Politici naţionale ale Republicii Moldova de dezvoltare a potenţialului uman în contextul integrării europene
  • 3.2. Contribuţia colaborării internaţionale la dezvoltarea potenţialului uman din Republica Moldova
  • 3.3. Concluzii la compartimentul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI