Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul organizațiilor internaționale regionale în procesul de creare a normelor de drept internațional


Autor: Grimailo Nelea
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Natalia Chirtoacă
doctor, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 noiembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.32 Mb / în română

Teza

CZU 341.1(043.3)

Adobe PDF document 1.71 Mb / în română
193 pagini


Cuvinte Cheie

organizație internațională, codificare internațională, normă internațională, acte ale organizațiilor internaționale, cooperare internațională

Adnotare

GRIMAILO Nelea. „Rolul organizațiilor internaționale regionale în procesul de creare a normelor de drept internațional”. Teză de doctor în drept. Specialitatea științifică: 552.08 – Drept internaţional și european public. Chişinău, 2015. Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 379 de titluri. Rezultatele cercetării au fost expuse în 10 lucrări ştiinţifice publicate în culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova și România.

Domeniul de studiu: rolul și aportul organizațiilor internaționale regionale la crearea normelor de drept internațional.

Scopul și obiectivele tezei: Scopul prezentei lucrări constă în realizarea unei analize complexe a cadrului normativ internațional, a materialului teoretic și practic în vederea reliefării rolului și aportului organizațiilor internaționale regionale la crearea normelor internaționale, precum și în evidențierea carențelor în domeniu, și în formularea unor recomandări concrete în vederea remedierii acestora.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Noutatea științifică a studiului derivă din elucidarea particularităților, esenţei şi noilor aspecte a activității normative a organizațiilor internaționale, în general, și reliefarea și analiza specificului și rolului organizațiilor internaționale regionale la crearea normelor de drept internațional, în special; problema științifică soluționată în lucrare constînd în reliefarea specificului și rolului organizațiilor internaționale regionale la crearea normelor de drept internațional, având ca rezultat formularea unor concluzii și recomandări de natură să înlăture neclaritățile și problemele constatate în domeniu, în vederea aplicării acestor recomandări pentru a eficientiza activitatea normativă a organizațiilor internaționale, spre beneficiul acestora și a statelor-membre, statut care aparține și Republicii Moldova.

Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: Prezenta teză este printre primele de acest gen care își propune să studieze și să distingă rolul organizațiilor internaționale regionale la crearea normelor de drept internațional, de aceea considerăm că aceasta va constitui un îndemn pentru dezvoltarea în continuare a acestei tematici şi pentru formularea de noi soluţii orientate spre perfecţionarea practicii şi a modului de abordări în acest domeniu. Lucrarea în sine poate fi utilizată de personalul cu preocupări în materie și de specialiştii din alte domenii adiacente.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Teza constituie o contribuţie modestă, dar considerăm temeinică la îmbogăţirea literaturii naţionale în domeniul dreptului organizațiilor internaționale căutându-şi potenţialii cititori în rândurile teoreticienilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, practicienilor. Rezultatele științifice pot fi utilizate: în procesul elaborării actelor normative; în procesul de instruire juridico-profesională, în procesul de cercetare şi documentare; în cercetările în materie de drept internațional public etc.

Cuprins


1. ANALIZA SURSELOR DOCTRINARE ȘI NORMATIVE CU PRIVIRE LA ROLUL ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE REGIONALE ÎN PROCESUL CREĂRII NORMELOR INTERNAȚIONALE
 • 1.1. Contribuții doctrinare cu tangențe în domeniul de cercetare științifică
 • 1.2. Elucidarea și analiza cadrului normativ internațional cu relevanță asupra domeniului de cercetare
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE ȘI CREAREA NORMELOR DE DREPT INTERNAȚIONAL
 • 2.1. Specificul creării normelor internaționale. Tendințe noi în domeniu
 • 2.2. Competența organizațiilor internaționale în domeniul creării normelor internaționale: între autonomie și dependență
 • 2.3. Rolul organizațiilor internaționale interguvernamentale în procesul de creare a normelor de drept internațional
 • 2.3.1 Caracteristica generală a activității normative a organizațiilor internaționale
 • 2.3.2 Soft law în calitate de component al procesului multilateral de creare a normelor internaționale
 • 2.4. Crearea normelor internaționale în cadrul ONU
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. APORTUL ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE REGIONALE LA CREAREA DREPTULUI INTERNAȚIONAL
 • 3.1. Participarea Uniunii Europene la procesul de creare a normelor de drept internațional
 • 3.2. Aportul organizațiilor internaționale regionale la crearea standardelor internaționale în materia drepturilor omului
 • 3.2.1 Consiliul Europei și dimensiunea internațională a drepturilor omului
 • 3.2.2 OSCE: specificul creării normelor internaționale și impactul în materia drepturilor omului
 • 3.3. Particularitățile creării normelor internaționale în cadrul altor organizații internaționale regionale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI