Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Prevenirea şi combaterea nihilismului juridic în cadrul societăţii contemporane


Autor: Munteanu Rita
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU 340.12(043.2)

Adobe PDF document 1.37 Mb / în română
169 pagini


Cuvinte Cheie

nihilism juridic, conştiinţă/cultură juridică,drept, morală, ordine de drept

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este structurată în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 217 izvoare, 154 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Prezenta lucrare reprezintă un studiu ştiinţific, teoretico-practic, privind prevenirea şi combaterea nihilismului juridic în cadrul societăţii contemporane.

Scopul şi obiectivele. Lucrarea îşi propune ca scop cercetarea complexă a fenomenului nihilism juridic, prin determinarea conţinutului, elementelor constitutive şi consecinţelor întru formularea recomandărilor de perfecţionare a cadrului social, juridic şi culturologic în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului dat la etapa actuală de dezvoltare a societăţii contemporane.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este determinată de scop şi obiective, derivate din modalitatea de abordare a problemei, din însăşi natura obiectului de cercetare. Astfel, pe fundalul unei abordări complexe a fost studiată evoluţia nihilismului juridic prin prisma condiţiilor istorice, a premiselor ce au condus la apariţia fenomenului în cauză, dar şi a cauzelor răspîndirii acestuia. Cercetarea constă dintr-un cuprinzător studiu teoretic şi juridic al nihilismului juridic, dezvăluind sursele şi cauzele în raport cu realităţile contemporane de fundamentare şi analiză a celor mai eficiente modalităţi de prevenire şi combatere a fenomenului.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea instrumentarului de identificare a nihilismului juridic fapt ce a condus la clasificarea semnelor lui distinctive în vederea prevenirii şi combaterii acestui fenomen în cadrul societăţii contemporane.

Semnificaţia teoretică: cercetarea complexă, multilaterală a fenomenului nihilism juridic, ca fenomen juridic, psihologic, social şi impactul său asupra ordinii şi statului de drept.

Valoarea aplicativă a lucrării: aspecte analizate ale fenomenului nihilismul juridic, concluziile şi recomandările formulate în teză extind şi îmbogăţesc arsenalul cercetărilor teoretice existente cu privire la nihilismul juridic, care ar putea fi utilizate în plan doctrinar-teoretic atît la efectuarea unor investigaţii ştiinţifice mai aprofundate, cît şi a identificarea modalităţilor de depăşire a acestuia.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele cercetării, concluziile teoretice şi recomandările practice, sunt recomandate în procesul perfecţionării şi îmbogăţirii doctrinei naţionale, deoarece avînd în vedere deficienţele iscate la soluţionarea problemelor de conştiinţă juridică şi manifestare a nihilismului juridic în dreptul intern, care nu pot fi depăşite fără conceptualizarea teoretică a principiilor generale.

Cuprins


INTRODUCERE
1. FENOMENUL NIHILISM ÎN DOCTRINA ŞTIINŢIFICO-JURIDICĂ
 • 1.1.Aprecieri doctrinare de manifestare a fenomenului nihilism juridic
 • 1.2. Conceptualizarea teoretico-legală a fenomenului nihilism juridic în planul finalităţii demersului ştiinţific
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. ARGUMENTĂRI TEORETICE ÎN APRECIEREA ESENŢEI, CONŢINUTULUI, STRUCTURII ŞI FORMELOR DE MANIFESTARE A NIHILISMULUI JURIDIC
 • 2.1. Identificarea esenţei şi accepţiunilor nihilismului juridic
 • 2.2. Interconexiunile dialectice de conţinut ale nihilismului juridic în cadrul raporturilor „drept”-„lege”, „drept”-„morală” şi „drept”-„religie”
 • 2.3. Structura nihilismului juridic
 • 2.4. Formele de manifestare şi clasificare a nihilismului juridic
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. GRADUL DE PREVALENŢĂ ŞI CONSECINŢELE SOCIALE ALE NIHILISMULUI JURIDIC
 • 3.1. Nihilismul juridic ca formă de deformare a conştiinţei juridice
 • 3.2. Cauzele răspîndirii, gradul de prevalenţă şi consecinţele sociale ale nihilismului juridic
 • 3.3. Măsurile de prevenire şi combatere a nihilismului juridic
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI