Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Viziunile profetice bizantine în textele narative din ţările române (sec. XV-XVI)


Autor: Prohin Andrei
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Emil Dragnev
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.15 Mb / în română

Teza

CZU 94 (498) „14/15” + 008 (498:495-44) „14/15”

Adobe PDF document 1.03 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

viziuni profetice bizantine, escatologie, vedenii medievale, divinaţie, gândire istorică, texte narative, moştenirea bizantină, ţările române

Adnotare

Structura tezei Lucrarea constă din adnotări (în română, engleză, rusă), introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 280 de titluri, o anexă, text de bază expus pe 150 de pagini. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 22 de articole ştiinţifice.

Domeniu de studiu: cultură medievală românească, bizantinologie, gândire medievală. Scop şi obiective. Scopul tezei este a cerceta prezenţa viziunilor profetice bizantine în orizontul de cunoştinţe al cărturarilor ţărilor române, în baza textelor narative din sec. XV-XVI.

Obiectivele tezei cuprind determinarea formelor şi semnificaţiilor profeţiilor bizantine, a influenţei lor în scrierile medievale româneşti, analiza gândirii istorice din viziunile profetice bizantine şi a contribuţiei lor în aprecierea evoluţiilor istorice din sec. XV-XVI.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Cercetarea reconstituie un segment din cunoştinţele cărturarilor români, cuprinzând profeţiile bizantine, insuficient studiate în istoriografia românească. Valorificând surse inedite şi publicate, autorul a stabilit particularităţile, semnificaţiile şi influenţa profeţiilor bizantine în cultura scrisă din ţările române.

Originalitatea rezultatelor obţinute constă în analiza profeţiilor bizantine, ca expresii ale gândirii istorice, şi a contribuţiei lor la aprecierea realităţilor din ţările române, în sec. XV-XVI.

Problema ştiinţifică soluţionată. În prezenta cercetare, au fost determinate formele, semnificaţiile şi influenţa viziunilor profetice bizantine în textele narative din ţările române, din sec. XV-XVI, fapt care a condus la reconstituirea unui segment din cunoştinţele cărturarilor medievali, în vederea evidenţierii particularităţilor moştenirii culturale bizantine şi ale gândirii cărturarilor din spaţiul românesc medieval.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în analiza particularităţilor viziunilor profetice bizantine în contextul culturii şi vieţii spirituale din ţările române, în sec. XV-XVI. Lucrarea contribuie la studiul diferitor aspecte ale vieţii societăţii medievale: receptarea scrierilor profetice, aşteptările escatologice, aprecierea invaziilor străine şi anomaliilor naturii etc.

Valoarea aplicativă. Rezultatele cercetării pot fi aplicate în studiile consacrate culturii medievale româneşti, moştenirii bizantine în ţările române, imaginarului medieval.

Implementarea rezultatelor. Lucrarea poate fi utilizată în cursurile universitare, la elaborarea tezelor, a manualelor pentru învăţământul preuniversitar şi materialelor informative consacrate culturii medievale româneşti.

Cuprins


INTRODUCERE

1. VIZIUNILE PROFETICE BIZANTINE: ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE ŞI PREZENŢE ÎN IZVOARELE ISTORICE

 • 1.1. Abordări teoretico-metodologice în istoriografia europeană
 • 1.2. Studiul profeţiilor bizantine în istoriografia românească
 • 1.3. Izvoarele istorice ale cercetării
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. FORMELE ŞI SEMNIFICAŢIILE PROFEŢIILOR BIZANTINE ÎN TEXTELE NARATIVE DIN ŢĂRILE ROMÂNE

 • 2.1. Profeţiile escatologice
 • 2.2. Profeţiile monahale
 • 2.3. Visele/vedeniile profetice
 • 2.4. Divinaţia, astrologia şi oracolele
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. GÂNDIREA ISTORICĂ ÎN CADRUL VIZIUNILOR PROFETICE BIZANTINE, CUNOSCUTE ÎN ŢĂRILE ROMÂNE

 • 3.1. Estimarea duratei existenţei umanităţii
 • 3.2. Concepţia succesiunii a patru imperii
 • 3.3. Confruntarea profeţiilor apocaliptice cu evenimentele istorice
 • 3.4. Relaţionarea semnelor premonitorii şi evoluţiilor social-politice
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI