Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile psihologice ale copiilor cu dizabilități mintale ușoare din perspectiva diverselor modele de educație


Autor: Chiperi Nadejda
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.10 - Psihologie specială
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.19 Mb / în română

Teza

CZU C.Z.U: 159.922.762 (043.3)

Adobe PDF document 5.45 Mb / în română
252 pagini


Cuvinte Cheie

model, particularităţi psihologice, copil cu dizabilități mintale ușoare, modele educative, program psihoeducațional modular pentru incluziune (PPEMI)

Adnotare

Structura tezei: lucrarea cuprinde adnotare, lista abrevierilor, introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 243 de titluri, 11 anexe, 131 de pagini de text de bază, 29 de figuri, 42 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: psihologia copilului cu dizabilități mintale.

Scopul cercetării rezidă în determinarea particularităților psihologice de dezvoltare a copiilor cu DMU de vârstă școlară mică implicați în diverse modele de educație, elaborarea măsurilor de intervenție psihologică pentru favorizarea dezvoltării personalității acestora.

Obiectivele cercetării: studierea și sistematizarea conceptelor științifico-practice privind modelele de educație și influența lor asupra dezvoltării copiilor cu dizabilități mintale ușoare (DMU); stabilirea dezvoltării cognitive a elevilor mici cu DMU de 8-9 ani din ŞA, ŞAI, ŞSPI, ŞI; identificarea particularităţilor sferei afective a elevilor mici de 8-9 ani cu DMU; cercetarea nivelului dezvoltării sferei sociorelaționale a elevilor mici de 8-9 ani cu DMU; determinarea relaţiilor dintre sfera intelectuală şi sfera afectivă, sociorelațională la elevii mici de 8-9 ani cu DMU; evaluarea impactului modelului de educaţie asupra dezvoltării intelectuale şi formării personalităţii la elevii mici de 8-9 ani cu DMU, prin compararea rezultatelor obţinute în cele patru loturi; elaborarea şi aprobarea PPEMI, în vederea îmbunătăţirii dezvoltării psihice a elevilor mici de 8-9 ani cu DMU; evaluarea eficienței PPEMI destinat copiilor cu DMU.

Problema ştiinţifică importantă soluționată constă în fundamentarea teoretică și metodologică a oportunității diferitor modele educaționale. Totodată, este analizată influența pozitivă a modelului școlii incluzive asupra personalității copiilor cu DMU.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată la nivel național sunt stabilite dimensiunile și influențele diferitor modele de educație asupra dezvoltării psihice a copiilor cu DMU; este elaborat complexul de evaluare a dezvoltării copiilor cu DMU; a fost propus complexul de activități formative special organizate pentru dezvoltarea sferei afective, comportamentale, relaționale la copiii cu DMU.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în fundamentarea teoretică a modelelor educaționale, stabilirea palierelor psihologice ale dezvoltării psihice a elevilor mici cu DMU și implementarea PPEMI pentru dezvoltarea potențialului adaptiv la copiii cu DMU. Rezultatele cercetării sunt publicate atât în reviste naționale, cât și internaționale.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în propunerea PPEMI în vederea îmbunătățirii dezvoltării personalității la copiii cu DMU: este elaborat setul de metode de diagnostic al particularităţilor cognitive, afective, de comportament, relaționare; este implementat PPEMI pentru dezvoltarea potențialului cognitiv-emoțional la elevii de 8-9 ani cu DMU, pentru adaptarea acestora în școala incluzivă. Materialele aplicative sunt recomandate psihologilor, pedagogilor de sprijin şi părinților.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului sunt implementate în cadrul evaluării şi intervenţiei psihologice pentru copiii cu DMU din câteva licee şi gimnazii din Republica Moldova; au fost puse în practică în activitatea psihopedagogilor speciali.

Cuprins


INTRODUCERE

1. IMPACTUL PSIHO-SOCIO-PEDAGOGIC AL DIFERITOR MODELE DE EDUCAŢIE ASUPRA DEZVOLTĂRII COPIILOR CU DIZABILITĂŢI

 • 1.1. Abordări psiho-socio-pedagogice cu referire la modele, construcția și influența lor
 • 1.2. Concepții și modele de dezvoltare a copiilor cu dizabilități mintale ușoare în procesul educațional
 • 1.3. Caracteristica psihologică a copiilor cu dizabilități mintale ușoare în procesul educațional
 • 1.4. Impactul educației asupra personalității copiilor cu dizabilități mintale ușoare
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2.STUDIUL EXPERIMENTAL AL PARTICULARITĂŢILOR PSIHOLOGICE ALE COPIILOR CU DIZABILITĂŢI MINTALE UȘOARE IMPLICAŢI ÎN DIVERSE MODELE DE EDUCAŢIE

 • 2.1. Caracteristica psiho-socio-pedagogică a modelelor de educație
 • 2.2. Metodologia cercetării (prezentarea instrumentelor)
 • 2.3. Caracteristici ale sferei cognitive la copiii cu dizabilități mintale ușoare
 • 2.4. Evaluarea particularităților de dezvoltare a sferei afective
 • 2.5. Determinarea particularităților de dezvoltare a domeniului sociorelaţional
 • 2.6. Relaţia dintre sfera intelectuală, afectivă, sociorelaţională la copiii cu dizabilități mintale ușoare
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. INTERVENŢIE PSIHOLOGICĂ FORMATIVĂ PENTRU COPIII CU DIZABILITĂŢI MINTALE UŞOARE

 • 3.1. Repere teoretice și direcții în organizarea experimentului formativ
 • 3.2. Programul psihoeducaţional modular pentru incluziune
 • 3.3. Rezultatele experimentului formativ şi interpretarea lor
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI