Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea inițială a viitorilor învățători prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor


Autor: Pavel Maria
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2015
Conducători ştiinţifici: Mitrofan Cioban
doctor habilitat, profesor universitar
Ilie Lupu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 noiembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.19 Mb / în română

Teza

CZU 37.016.046:004(043.3)

Adobe PDF document 4.50 Mb / în română
191 pagini


Cuvinte Cheie

tehnologii informaționale și de comunicație, competență, standarde de competență, competențe TIC, competențe digitale, învățămînt primar, învățător, model

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 168 titluri, 4 anexe, 128 pagini de text de bază, 22 figuri, 29 tabele. Rezultatele obținute sînt publicate în 10 lucrări științifice.

Domeniul de studii: Științe pedagogice. Didactica informaticii.

Scopul cercetării: constă în elaborarea metodologiei de utilizare a TIC în cadrul formării inițiale a învățătorilor în vederea dezvoltării competențelor digitale.

Obiectivele cercetării: (1) Determinarea bazelor psihopedagogice ale utilizării TIC în procesul de formare inițială a învățătorilor; (2) Elaborarea unui nou curriculum la disciplina Tehnologii Informaționale, adaptat specificului programei de studii Pedagogia în Învățămîntul Primar; (3) Elaborarea unei metodologii de implementare a curriculumului la disciplina Tehnologii Informaționale; (4) Determinarea structurii unui modul cu resurse integratoare în care se regăsește cursul Tehnologii Informaționale, ca parte componentă, importantă a acestuia; (5) Elaborarea unui model integrator al cursului Tehnologii Informaționale; (6) Validarea prin experiment pedagogic a modelului și metodologiei elaborate în cadrul cursului universitar Tehnologii Informaționale.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării: a fost elaborat un model de formare inițială a viitorilor învățători în domeniul TIC, prin intermediul cursului universitar Tehnologii Informaționale, al cărui curriculum a fost modernizat în vederea realizării scopului cercetării. Acesta se deosebește de modelele existente prin abordarea bazată pe matricea: standarde de competență TIC ale copiilor de vîrstă școlară mică – discipline specifice învățămîntului primar.

Problema științifică importantă soluționată: fundamentarea teoretică și metodologică a procesului de utilizare a tehnologiilor informaționale și de comunicație în cadrul formării inițiale a învățătorilor în vederea dezvoltării competențelor digitale.

Semnificația teoretică a lucrării: constă în studierea impactului pe care îl au tehnologiile informaționale asupra formării inițiale a învățătorilor.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultă din metodologia elaborată și posibilitatea implementării ei în practica educațională universitară de formare inițială a învățătorilor.

Implementarea rezultatelor științifice: metodologia elaborată este utilizată în predarea cursului de Tehnologii Informaționale în cadrul facultății de Pedagogie.

Cuprins


1. ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE INIŢIALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR PENTRU UTILIZAREA TIC. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIU
 • 1.1 Aspecte psihopedagogice de pregătire a studenţilor facultăţilor pedagogice pentru utilizarea TIC
 • 1.1.1 Aspecte generale
 • 1.1.2. Centrarea pe competenţe
 • 1.2 Bazele psihopedagogice ale utilizării TIC în procesul de formare iniţială a învăţătorilor
 • 1.2.1. Competenţele cadrelor didactice
 • 1.2.2 Specificul învăţămîntului primar
 • 1.2.3 Competenţe TIC ale cadrelor didactice
 • 1.2.4 TIC în şcoala primară. Analiza situației în domeniu
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. MODELUL PEDAGOGIC ȘI METODOLOGIA DE PREGĂTIRE A VIITORILOR ÎNVĂȚĂTORI PENTRU UTILIZAREA TIC
 • 2.1 Elaborarea modelului pedagogic de pregătire a viitorilor învățători pentru utilizarea TIC
 • 2.1.1 Curriculum la cursul Tehnologii Informaționale
 • 2.1.2 Modelul integrator al cursului Tehnologii Informaționale
 • 2.2 Metodologia utilizării modelului elaborat
 • 2.2.1 Preachiziţiile din domeniul TIC necesare formării iniţiale ale învăţătorului
 • 2.2.2 Metode de implementare a modelului elaborat
 • 2.2.3. Postachiziţiile din domeniul TIC necesare formării iniţiale ale învăţătorului
 • 2.2.4 Sistemul informațional al învățătorului
 • 2.2.5. Instrumente TIC facilitatoare în adaptabilitatea copiilor la mediul școlar
 • 2.2.6 Competenţe TIC ale învăţătorului, necesare pentru un învăţămînt de performanţă
 • 2.2.7 Elaborarea ghidului metodic pentru cursul TI
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENȚEI MODELULUI ŞI A METODOLOGIEI ELABORATE
 • 3.1 Descrierea experimentului de constatare
 • 3.2 Descrierea experimentului de formare
 • 3.3 Prelucrarea datelor statistice prin metode digitale
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE