Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Repere metodologice ale elaborării şi implementării softwarelor educaţionale din perspectiva formării competenţelor transversale la informatică


Autor: Burlacu Natalia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2015
Conducători ştiinţifici: Nicolae Balmuş
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Olga Cosovan
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 noiembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.52 Mb / în română

Teza

CZU 37.016.046:004 (043.3)

Adobe PDF document 6.84 Mb / în română
292 pagini


Cuvinte Cheie

Instruire Asistată de Calculator (IAC); Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC); Software Educaţional; Software Interactiv-Multimedia (SEIM); Programare Orientată pe Obiect (POO); Prototipizare Rapidă (PR); Design Instrucţional (DI); Securizarea softwarelor educaţionale; Modelul Pedagogic (MP) Analitic de Elaborare Etapizată (AEE); MP Bifazic Conceptual de Implementare (BCI); Curs Integrat de Limbă şi Literatură Română (CILLR); competenţe transversale la informatică (CTI), competenţe-cheie de comunicare.

Adnotare

Structura tezei: Introducere; 4 Capitole; Concluzii generale şi recomandări; Bibliografie din 273 de titluri. Teza cuprinde 292 de pagini; text de bază pe 143 de pagini, 39 de figuri, 25 de tabele, 65 de anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 28 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Pedagogie. Didactică Informaticii.

Scopul cercetării constă în stabilirea configuraţiei metodologice a elaborării de software educaţionale (SE) în sistemul educaţional modern prin prisma caracterului transdisciplinar şi interdisciplinar al informaticii şi TIC, pe exemplul studiului CILLR în şcoala naţională şi alolingvă, prin actul de implementare a produselor software, profilând aportul asupra formării CTI.

Obiectivele cercetării: (1.) Studiul teoretic al randamentului de oferte potenţial furnizate de domeniul informaticii în instruire, argumentarea imperativului pragmatic al procesului de elaborare şi implementare a softwarelor educaţionale în arealul didactic modern prin analiza procesului de digitalizare a învăţământului expus într-un cadru descriptiv-comparativ a relaţiilor profesor-calculator-elev. (2.) Cercetarea practicii de aplicare TIC, pe exemplul instruirii lingvistice asistate de calculator, prin intermediul mijloacelor digitale hardware şi software produse ale tehnologiilor de POO, al implementării principiilor de DI şi PR din perspectiva formării CTI. (3.) Sondarea conjuncturilor didactice pentru implementarea unui anumit tip, optimal, de SE, prezentarea versiunilor de autor ale noţiunii şi taxonomiei de SE şi identificarea ansamblului de relaţii externe ale părţilor componente ale complexului metodologic de elaborare a SE din perspectiva formării competenţelor transversale la informatică şi emiterea MP AEE a SEIM. (4.) Transpoziţia MP AEE a SE, din perspectiva formării CTI, într-un produs educaţional de concepţie proprie corespondent cu principiul didactic al disciplinei Informatica. (5.) Argumentarea experimentală a implementării SE, pe exemplul CILLR, în vederea formării CTI.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică consistă în transpunerea principiilor centrării procesului de învăţământ pe elev, vizate de prevederile de Curriculum Naţional 2010, fuzionate cu perspectivele strategiei Europa 2020 pe platforma de creare a MP AEE a SE, integrat în practica reală de predareînvăţare- evaluare bazat pe MP BCC stabilit, elaborat şi validat experimental în vederea formării şi dezvoltării de competenţe transversale la informatică ale elevilor, tangente CILLR.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea teoretică şi practică a reperelor metodologice ale elaborării şi implementării SE din perspectiva formării competenţelor transversale la informatică cu potenţial de aplicare adiţională la efectivul metodelor şi strategiilor fundamentale în practica de predare. Semnificaţia teoretică rezidă în analiza, structurarea şi perfectarea ansamblului de vectori formatori ale sistemelor de referinţă - praxiologic, pedagogico-tehnologic şi metodologic - pentru conceperea MP AEE a SE cu perspectiva lui de înglobare în experienţa de predare-învăţare-evaluare bazată pe MP BCI elaborat.

Valoarea aplicativă a lucrării demonstrează relaţia funcţională între reperele metodologice ale elaborării şi implementării SE din perspectiva formării competenţelor transversale la informatică, pe exemplul CILLR şi, elementele programului de formare profesională ale viitoarelor cadre didactice care, pe lângă capacitatea de formare a competenţelor specifice disciplinei, drept finalitate, trebuie să deţină abilitatea de a forma şi dezvolta competenţele transversale la informatică ale elevilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost efectuată la nivel de determinare a conexiunilor componentelor metodologice de elaborare a SE din perspectiva formării competenţelor transversale la informatică pentru studierea CILLR, crearea MP AEE a SEIM, ulterior transpus, într-un concret produs educaţional de concepţie proprie. Finalităţile ştiinţifice au fost confirmate experimental prin integrarea, conform MP BCI elaborat, în practica de predare-învăţare-evaluare a CILLR.

Cuprins


1. FUNDAMENTE PRAXIOLOGICE IAC ÎN SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
 • 1.1. Accepţii conceptuale de contribuţie TIC în instruirea asistată de calculator (IAC)
 • 1.2. Politici şi practici de integrare TIC în educaţie
 • 1.3. Evoluţia elaborării şi implementării softwarelor educaţionale în procesul de predare-învățare-evaluare, pe exemplul domeniului de studiere a limbilor
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. FORMATUL PEDAGOGICO-TEHNOLOGIC AL ELABORĂRII DE SOFTWARE EDUCAŢIONALE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT MODERN
 • 2.1. Manifestări noţionale ale fenomenului de software educaţional
 • 2.2. Principii integrative în determinarea de software educaţionale
 • 2.3. Taxonomia softwarelor educaţionale
 • 2.4. Condiţii distincte ale dezvoltării de software educaţionale
 • 2.5. Securizarea softwarelor educaţionale
 • 2.6. Modelele pedagogice (MP) - AEE şi BCI - ale SEIM din perspectiva formării competenţelor transversale la informatică
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. CONFIGURAŢIA METODOLOGICĂ DE ELABORARE A SOFTWARELOR EDUCAŢIONALE DIN PERSPECTIVA FORMĂRII COMPETENȚELOR TRANSVERSALE LA INFORMATICĂ
 • 3.1. Raportul de congruenţă a proiectării instruirii tradiţionale şi digitale
 • 3.2. Principii de Design Instrucţional (DI) aplicate în elaborarea de software educaţionale
 • 3.3. Asamblarea juxtapusă de DI şi Prototipizare Rapidă
 • 3.4. Analiza metodologico-descriptivă a SEIM de concepţie proprie
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A IMPACTULUI UTILIZĂRII SOFTWARELOR EDUCAŢIONALE ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR
 • 4.1. Scenariul şi derularea experimentului pedagogic
 • 4.2. Experimentul de constatare
 • 4.3. Experimentul de formare
 • 4.4. Analiza rezultatelor investigaţiilor şi prelucrarea statistică a datelor experimentului pedagogic
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4