Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularitățile biologice ale stejarului pufos (Quercus pubescens Willd.) din Republica Moldova


Autor: Florență Gheorghe
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Petru Cuza
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Alexandru Dascaliuc
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.70 Mb / în română

Teza

CZU 630.12:582.632.2(478)(043)

Adobe PDF document 3.98 Mb / în română
139 pagini


Cuvinte Cheie

stejar pufos, stejar pedunculat, gorun, ghindă, germinare, culturi de proveniență, dormitare, substanțe antioxidative, fluorescență

Adnotare

Florență Gheorghe. „Particularitățile biologice ale stejarului pufos (Quercus pubescens Willd.) din Republica Moldova”, teza de doctor în științe biologice, Chișinău, 2015. Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii, bibliografie - 166 titluri, volumul total conținând 122 pagini cu text de bază, 24 tabele și 26 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Botanica.

Scopul lucrării: Stabilirea particularităților biologice și ecologice ale stejarului pufos (Quercus pubescens Willd.) în vederea menținerii arboretelor şi elaborarea unor metode şi elemente tehnologice necesare pentru optimizarea gospodăririi pădurilor.

Obiective: Analiza structurii arboretelor naturale de stejar pufos și a tipurilor de sol din suprafețele experimentale; Studierea specificului germinării ghindei și a particularităților de creștere ale puieților de stejar pufos ai diferitelor familii genetice și proveniențe; Evidențierea specificului de creștere a puieților stejarului pufos în funcție de gradul lor de umbrire; Determinarea activității substanțelor antioxidative în extractele din mugurii stejarului pufos primăvara în arboretele care cresc în diferite condiții staționale; Determinarea activității substanțelor antioxidative în extractele din mugurii stejarului pufos, stejarului pedunculat și gorunului prelevați pentru analiză toamna, iarna și primăvara de la arborii din Ocolul Silvic Zloți; Determinarea rezistenței la temperaturi înalte a diferitelor specii de stejar care cresc în diferite condiţii staţionale cu ajutorul metodei de fluorescență.

Noutatea științifică: a fost cercetată la nivel de sistem integrativ structura arboretelor de stejar pufos, particularitățile de creștere a descendenților, potențialul oxido-reductiv al extractelor din muguri și termotoleranța speciilor de stejar, avându-se în vedere optimizarea menţinerii şi instalării pădurilor de stejar luând în consideraţie tendința de aridizare a climei.

Problema științifică importantăsoluționată în teză constă în evidențierea particularităților biologice ale stejarului pufos si elaborarea bazelor teoretice pentru menținerea și extinderea speciei în diferite zone ale Republicii Moldova.

Semnificația teoretică a lucrării. S-a demonstrat că adaptarea înaltă a stejarului pufos la condiţiile de arşiţă şi secetă se manifestă datorită fenomenului de evitare (diminuare) a acţiunii factorilor menţionaţi, determinată de structura morfologică a frunzelor (pubescența sporită, gradul înalt de secționare și albedo a frunzelor), precum şi de specificul reglajului dormitării mugurilor consemnat de-a lungul gradientului latitudine, condiționat de activitatea substanţelor oxido-reductive din muguri.

Importanța aplicativă a lucrării. A fost argumentată științific necesitatea utilizării ghindei de proveniență locală, a evitării umbririi puieților de stejar pufos, precum și excluderea transplantării lor, care, de rând cu umbrirea, afectează grav vitalitatea puieţilor.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice sunt utilizate ca material didactic în cadrul Facultății de Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Moldova și de Agenția ,,Moldsilva” la instalarea unor noi plantații de stejar pufos.

Cuprins


1. CARACTERIZAREA ECOLOGO-MORFOLOGICĂ, FIZIOLOGICĂ ȘI GEOGRAFICĂ A STEJARULUI PUFOS (QUERCUS PUBESCENS WILLD.)
 • 1.1. Specificul morfologic, ecologo-edafic și răspândirea speciei
 • 1.2. Aspecte privind ameliorarea structurii și sporirea rezistenței arboretelor
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Amplasarea suprafețelor experimentale, colectarea și prelucrarea datelor inițiale………… ale parametrilor biometrici ai arborilor
 • 2.2. Metode utilizate
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. DESCRIEREA TIPURILOR DE SOL ȘI EVIDENȚIEREA STRUCTURII ARBORETELOR DE STEJAR PUFOS
 • 3.1. Caracterizarea solurilor din cadrul suprafețelor experimentale cercetate
 • 3.2. Structura arboretelor în raport cu diametrul de bază
 • 3.3. Structura arboretelor în raport cu înălțimea
 • 3.4. Structura spațială a arboretelor exprimată prin intermediul profilurilor bi și tridimensionale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. SPECIFICUL GERMINĂRII GHINDEI ȘI PARTICULARITĂȚILE DE CREȘTERE ALE CULTURILOR EXPERIMENTALE DE STEJAR PUFOS
 • 4.1. Aprecierea capacității germinative a ghindei stejarului pufos la fazele premergătoare maturării și inducerea embriogenezei somatice
 • 4.2. Dinamica de creștere în înălțime a descendenților stejarului pufos de diferită proveniență ecologică
 • 4.3. Influenţa umbririi asupra creşterii culturilor experimentale de stejar pufos
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4
POTENȚIALUL OXIDO-REDUCTIV ȘI TERMOSTABILITATEA FRUNZELOR CA PARAMETRI AI ADAPTĂRII SPECIILOR DE STEJAR LA CONDIȚIILE CLIMATERICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 5.1. Activitatea antioxidativă a substanţelor din mugurii stejarului pufos prelevaţi primăvara de la arborii din Sudul Republicii Moldova
 • 5.2. Activitatea antioxidativă a substanţelor din mugurii stejarului pufos, ai gorunului şi stejarului pedunculat, prelevaţi pentru analiză toamna, iarna şi primăvara în Ocolul silvic Zloţi
 • 5.3. Diferenţele dintre activitatea antioxidativă, cea a oxidazelor și specificul activităţii catalazelor din mugurii stejarului pufos, gorunului şi ai stejarului pedunculat, prelevaţi pentru analiză toamna, iarna şi primăvara în Ocolul Silvic Zloţi
 • 5.4. Activitatea fotosistemului II în frunzele arborilor de stejar din diferite zone ale Republicii Moldova
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI