Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Obligaţiile pozitive şi negative ale statutului prin prisma CEDO


Autor: Poalelungi Mihai
Gradul:doctor habilitat în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2016
Consultant ştiinţific: Oleg Balan
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română

Teza

CZU 341.231.14 (043.3)

Adobe PDF document 2.52 Mb / în română
324 pagini


Cuvinte Cheie

Convenţia europeană a drepturilor omului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, obligaţie pozitivă, obligaţie negativă, jurisdicţie, răspunderea statelor, extrateritorialitate

Adnotare

Structura tezei: introducere, 6 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 473 surse, anexe, text de bază 277 pagini. Rezultatele sunt reflectate în articole ştiinţifice şi lucrări metodico-didactice.

Domeniul de studiu. Lucrarea fundamentează un studiu complex în domeniul dreptului internaţional public, dreptului internaţional al drepturilor omului şi dreptului CEDO.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul principal constă în fundamentarea instituţiei obligaţiilor pozitive şi negative ale statului prin prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Obiectivele specifice au fost orientate spre stabilirea fundamentelor obligaţiei generale de protecţie a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, formularea condiţiilor de realizare a obligaţiilor pozitive şi negative prin cercetarea dimensiunii jurisdicţiei statelor-părţi la CEDO, definirea conceptului, elementelor şi caracteristicilor obligaţiilor extrateritoriale, analiza particularităţilor obligaţiilor pozitive şi negative în temeiul articolelor concrete din Convenţia europeană.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea ştiinţifică constă în identificarea unei noi instituţii în dreptul internaţional al drepturilor omului - instituţia obligaţiilor pozitive şi negative ce le revin statelor în temeiul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, cu formularea şi analiza principalelor categorii de obligaţii desprinse din jurisprudenţa relevantă degajată de Curtea Europeană în activitatea sa de interpretare a dispoziţiilor convenţionale şi de supraveghere a respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către statele semnatare.

Soluţionarea unei probleme ştiinţifice aplicative. Pe lângă dimensiunea teoretico-ştiinţifică a problematicii identificării obligaţiilor pozitive şi negative puse în sarcina statului, inclusiv obligaţiilor extrateritoriale, statele se confruntă cu dificultăţi reale legate de adoptarea celor mai potrivite măsuri în ordinea juridică internă pentru evitarea eventualelor condamnări din partea forului jurisdicţional european. Astfel soluţiile cu valoare aplicativă propuse în recomandări vizează modificarea cadrului legal intern pentru a se conforma spiritului obligaţiilor ce rezultă din respectarea conformă a Convenţiei Europene.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute. Un asemenea demers ştiinţific contribuie la elaborarea unei veritabile teorii a obligaţiilor pozitive şi negative ale statelor în baza unui tratat internaţional. Pentru prima dată în doctrina juridică locală sunt analizate conceptele de obligaţii extrateritoriale, rezultate din control general sau efectiv asupra unui teritoriu străin şi criteriul agent-stat la stabilirea răspunderii unui stat pentru acte săvârşite în afara teritoriului său.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele şi concluziile, ce reflectă soluţiile teoretice degajate, servesc drept platformă pentru reconsiderarea sistemului dreptului CEDO.

Valoarea aplicativă a lucrării. Studiul îi vizează în special pe juriştii de carieră specializaţi în domeniul dreptului CEDO şi pe exponenţii puterii judiciare, inclusiv magistraţii internaţionali. De asemenea, prezenta lucrare poate prezenta interes pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii ce se specializează în dreptul internaţional public şi dreptul internaţional al drepturilor omului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării, concluziile şi recomandările definitivate pe parcursul efectuării studiului, au fost expuse în textele articolelor ştiinţifice în reviste de specialitate, precum şi discutate şi evaluate în cadrul conferinţelor de profil naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1. ANALIZA SURSELOR DOCTRINARE, NORMATIVE ŞI JURISPRUDENŢIALE CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE POZITIVE ŞI NEGATIVE ALE STATELOR-PĂRŢI LA CEDO
 • 1.1. Fundamentarea doctrinară a instituţiei obligaţiiilor pozitive şi negative ale statelor
 • 1.2. Reglementările normative referitoare la obligaţiiile pozitive şi negative ale statelor
 • 1.3. Sursele jurisprudenţiale de identificare a obligaţiilor pozitive şi negative
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. OBLIGAŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI A STATELOR PĂRŢI LA CEDO
 • 2.1. Principiul universalismului drepturilor omului
 • 2.2. Fundamentul obligaţiei generale de protecţie
 • 2.3. Natura obligaţiilor opozabile statelor-părţi la CEDO
 • 2.4. Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la CEDO
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. CONDIŢII DE REALIZARE A OBLIGAŢIEI POZITIVE ŞI NEGATIVE
 • 3.1. Jurisdicţia statelor-părţi la CEDO
 • 3.2. Răspunderea statelor-părţi la CEDO pentru actele extrateritoriale…
 • 3.3. Situaţii exoneratorii de răspundere extrateritorială
 • 3.4. Cazuri speciale de răspundere extrateritorială
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. ÎNTINDEREA OBLIGAŢIEI POZITIVE A STATELOR POTRIVIT CEDO
 • 4.1. Structura obligaţiei pozitive
 • 4.2. Obligaţii poziţive rezultate din interpretarea drepturilor materiale
 • 4.3. Obligaţii pozitive rezultate din interpretatea garanţiilor procedurale
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. ÎNTINDEREA OBLIGAŢIILOR NEGATIVE
 • 5.1. Conceptul de obligaţie negativă
 • 5.2. Obligaţii negative conţinute în drepturile materiale
 • 5.3. Obligaţii negative conţinute în garanţiile procedurale
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

6. STUDII DE CAZ: ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR POZITIVE ŞI NEGATIVE ÎN CIRCUMSTANŢE DE CONFLICT ARMAT
 • 6.1. Opozabilitatea CEDO faţă de regimurile separatiste
 • 6.2. Aplicarea criteriului espace juridique în privinţa acţiunilor statelor-membre ale NATO pe teritoriul ex’Iugoslaviei
 • 6.3. Răspunderea statelor-părţi pentru acţiunile efectivului lor militar comise în Irak
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI