Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Personalitatea infractorului: aspecte criminologice


Autor: Zeca Ionela-Cerasela
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Alexandru Mariţ
doctor, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.06 Mb / în română

Teza

CZU 343.221(043.2)

Adobe PDF document 1.65 Mb / în română
210 pagini


Cuvinte Cheie

personalitate, tipologia infractorului, criminalitatea minorilor, personalitatea femeii infractor, personalitatea infractorului recidivist, criminalitatea penitenciară, criminalitatea profesionistă, personalitatea criminalului în serie, prevenirea individuală a infracțiunilor

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 compartimente, concluzii generale şi recomandări, 3 anexe, bibliografia compusă din 441 titluri, 156 pagini text de bază. Rezultatele sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Teza aparţine domeniului criminologiei, dreptului penal, în special, părţii lui generale, psihologiei judiciare. Scopul lucrării constă în fundamentarea unui concept de natură criminologică a personalității infractorului din perspectiva unor tipologii pentru efectuarea unei caracterizări a tuturor aspectelor ei prin cunoașterea totalității însuşirilor sociale, a trăsăturilor individuale ale infractorului și rolul acestora în elaborarea măsurilor de prevenire a infracțiunilor. Obiectivele lucrării: analiza studiilor de referință privind aspectele criminologice ale personalității infractorului elaborate în spațiul românesc și alte state din perspectiva luptei și elaborarea măsurilor de prevenire individuală a infracțiunilor; clasificarea tipurilor personalității infractorilor, inclusiv și în RM; elucidarea conceptului asigurării informaționale și a metodelor teoretico-aplicative a prevenirii criminalității și a modelului preventiv al doctrinei apărării sociale; cercetaea prevenirii infracţiunilor pe baza clasificărilor și tipologiilor infractorilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în elaborarea conceptului personalității infractorului ca obiect al prevenirii infracțiunilor pe baza tratării criminologice complexe a personalității infractorului și a tipologiei acesteia, în vederea eficientizării prevenirii și contracarării infracțiunilor și criminalității. S-a încercat a pune piatra de temelie a unei noi ramuri sau sub-ramuri din studiile criminologice întitulată personologia criminală, care are menirea să abordeze contextul respectiv al personalităţii infractorului în mod complex fundat pe pronosticarea şi statistica judiciară pe baza factorilor obiectivi şi subiectivi pentru a corela şi favoriza politica penală a statului în combaterea şi contracararea fenomenului infracțional. Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în abordarea criminologică complexă a personalităţii infractorului şi tipologiilor caracteristice acesteia ca obiect al prevenirii infracțiunilor, în vederea elaborării, promovării și realizării unor măsuri eficiente de prevenire generală, specială și individuală a infracţionalismului.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării consistă în faptul că rezultatele investigaţiei pot servi drept punct de reper pentru stabilirea mai riguroasă și aprecierea adecvată a motivaţiei diferitor categorii de infractori văzuţi prin prisma unei tipologii apreciată prin intermediul unor aspecte subiective şi obiective şi o abordare socială complexă, corelată interdisciplinar pentru o mai bună profilaxie, prevenire individuală şi resocializare a diferitor tipuri de personalităţi infracţionale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Lucrarea constituie un punct de reper atât în activitatea didactică, cât şi în cea practică a juriştilor preocupaţi de instituţia personalităţii infractorului.

Cuprins


1. ANALIZA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE REFERITOARE LA ASPECTELE CRUIMINOLOGICE ALE PERSONALITĂȚII INFRACTORULUI ȘI A PREVENIRII INFRACȚIUNILOR PUBLICATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ÎN ALTE STATE
 • 1.1. Studii de referință privind personalitatea infractorului elaborate în spațiul românesc
 • 1.2. Analiza lucrărilor știinţifice cu privire la personalitatea infractorului publicate în literatura de specialitate din alte state
 • 1.3. Abordarea structurii și a condițiilor de formare a personalitățiiinfractorului în criminologie
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. ANALIZA CRIMINOLOGICĂ A TIPOLOGIEI PERSONALITĂȚII INFRACTORULUI
 • 2.1. Concepte și abordări cu privire la clasificarea și tipologia infractorilor
 • 2.2. Tipologia infractorilor minori
 • 2.3. Clasificarea femeilor infractori și particularităţile comportamentului lor infracţional
 • 2.4. Aspecte criminologice ale personalităţii infractorului recidivist
 • 2.5. Tipologia infractorilor profesioniști
 • 2.6. Personalitatea criminalului în serie
 • 2.7. Concluzii la Capitolul 2

3. PERSONALITATEA INFRACTORULUI ȘI PREVENIREA INDIVIDUALĂ A INFRACȚIUNILOR
 • 3.1. Personalitatea individuală a infractorului-obiect al prevenirii infracțiunilor
 • 3.2. Prevenirea infracţiunilor pe baza clasificărilor și tipologiilor infractorilor
 • 3.3. Asistenţa socială, psihologică și medicală a persoanelor care au săvârșit infracţiuni și măsurile de prevenire a infracțiunilor cu impact asupra mediului social
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3