Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Criminalitatea transnaţională: normativul penal de sancţionare şi politici de prevenire şi combatere


Autor: Sterschi Florena Esther
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Valeriu Cuşnir
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 ianuarie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU 343.9 (043.3)

Adobe PDF document 2.76 Mb / în română
181 pagini


Cuvinte Cheie

Criminalitate organizată transnaţională, infracţiune transnaţională, organizaţie criminală, grup criminal organizat, grup criminal structurat, cooperare internaţională

Adnotare

Teza cuprinde: 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 161 titluri şi 167 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrării ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Cercetarea vizează domeniul dreptului penal, atenţia fiind axată pe analiza juridico-penală a criminalităţii organizate transnaţionale.

Scopul tezei de doctorat constă în efectuarea, pe baza cercetărilor teoretice şi a materialelor empirice, a unor investigaţii ample în privinţa problemelor juridico-penale a criminalităţii organizate transnaţionale. Pe aceiaşi cale s-a urmărit formularea propunerilor de ameliorare a calităţii cadrului normativ din materie şi a unor măsuri eficiente de prevenire a criminalităţii organizate.

Obiectivele: stabilirea conceptului de criminalitate organizată transnaţională; reevaluarea cadrului normativ privind criminalitatea organizată din legislaţia penală a României şi a Republicii Moldova; caracterizarea cadrului instituţional privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate transnaţionale la nivel european; analiza principiilor de cooperarea interstatală, mai ales cu referire la statele UE, în domeniul prevenirii criminalităţii organizate transnaţionale.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute derivă din abordarea multiaspectuală a politicilor penale privind fenomenul criminalităţii organizate transnaţionale, or teza reflectă o cercetare ştiinţifică pertinentă, pragmatică, comparativă a principalelor probleme juridice din domeniu, unde sunt operate analize și evaluări, formulate concluzii şi recomandări, de natură să contribuie la perfecţionarea şi efcientizarea normativului penal de prevenire şi de combatere a fenomenului în cauză.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în abordarea multiaspectuală a politicilor penale privind fenomenul criminalităţii organizate transnaţionale, analiza şi reevaluarea cadrului legislativ de prevenire şi de combatere a fenomenului în cauză, fapt de natură să contribuie la perfecţionarea şi efcientizarea normativului penal în acest domeniu.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în cercetarea complexă a fenomenelor de criminalitate organizată, dar mai ales a celei transnaţionale, definirea bazelor conceptuale în materia dreptului penal, cuprinderea unor vaste materiale teoretice şi practice în vederea urmăririi dezvoltării direcţiilor de acţiune ale criminalităţii organizate, trasarea de noi perspective asupra cadrului teoretico-metodologic în domeniul criminalităţii organizate transnaţionale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice va servi cu siguranţă, ca bază de pornire în cercetare şi pentru alţi specialişti din domeniul dreptului penal şi nu numai, privind perfecţionarea cadrului juridic din domeniul învăţământului şi cercetării, fiind o prioritate naţională în armonizarea legislaţiei din spaţiul comunitar european.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE TRANSNAŢIONALE
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate în România
 • 1.2.Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate în Republica Moldova
 • 1.3. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate peste hotare
 • 1.4.Concluzii la Capitolul 1

2. NORMATIVUL PENAL PRIVIND SANCŢIONAREA CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE TRANSNAŢIONALE ÎN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1.Conceptul şi etiologia criminalităţii organizate transnaţionale.
 • 2.2. Participaţia penală - bază a incriminării actului criminal săvârşit în asociere
 • 2.3. Norme speciale privind criminalitatea organizată transnaţională în România
 • 2.4. Norme speciale privind criminalitatea organizată transnaţională în Republica Moldova
 • 2.5.Concluzii la Capitolul 2

3. POLITICI PENALE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE TRANSNAŢIONALE LA NIVEL EUROPEAN
 • 3.1. Cadrul instituţional privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate transnaţionale la nivel european
 • 3.2. Cooperarea internaţională a României, ca stat membru al UE, în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale
 • 3.3. Cooperarea internă şi internaţională în Republica Moldova privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate transnaţionale
 • 3.4. Măsuri de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate transnaţionale1
 • 3.5. Concluzii la Capitolul

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI