Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Politici migraționale de muncă în relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană


Autor: Burdelnîi Eugeniu
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Valeriu Moşneaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Teza

CZU [32+314.15 (478)]: 061.1EU (043.3)

Adobe PDF document 1.80 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

Politicile migraționale, migrația de muncă, integrarea migrației, strategiile naționale de dezvoltare, reîntoarcerea și reintegrarea migranților, Uniunea Europeană, Republica Moldova

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei compartimente, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 192 surse, 9 anexe, 145 pagini de text de bază. Rezultatele tezei au fost expuse în 20 articole științifice, o monografie (grup de autori). Cuvinte-cheie: Politicile migraționale, migrația de muncă, integrarea migrației, strategiile naționale de dezvoltare, reîntoarcerea și reintegrarea migranților, Uniunea Europeană, Republica Moldova. Domeniul de studiu: Științe politice.

Scopul și obiectivele tezei: Teza are drept scop analiza conceptuală a politicilor migraționale de muncă în UE, precum și a implementării lor în statele-membre ale UE și Republicii Moldova la etapa actuală. Obiectivele cercetării: elaborarea bazei metodologice în cercetarea migrațiunii forței de muncă în UE la etapa actuală; efectuarea studiului teoretico-analitic al tendințelor actuale ale migrațiunii forței de muncă atît în UE, cît și în RM; analiza genezei și esenței politicilor migraționale în cadrul UE la etapa contemporană; identificarea problemelor de bază cu care se confruntă migranții de muncă moldoveni în UE din punct de vedere al integrării în societățile – gazdă; cercetarea problemelor, legate de reîntoarcerea și reintegrarea migranților de muncă moldoveni din UE în RM.

Noutatea și originalitatea științifică: Lucrarea reprezintă un studiu nou și o cercetare integrată a migrațiunii forței de muncă în UE, în contextul proceselor complexe, prin care trece comunitatea europeană, fiind corelate și la tendințele generale din RM în acest domeniu. Cercetarea dată abordează tema studiului din perspectiva politicilor aplicate pentru gestionarea eficientă a proceselor migraționale, prin prisma design-ului politicilor migraționale, ceea ce permite minimizarea costurilor și valorificarea beneficiilor migrațiunii forței de muncă, inclusiv contribuirea reprezentanților diasporei la procesul elaborării strategiilor de dezvoltare a țării.

Problema științifică soluționată constă în reconceptualizarea și elucidarea din punct de vedere științific și metodologic a esenței și formelor politicilor migraționale de muncă în cadrul statelor-membre ale UE, în general, și în RM, în particular, la etapa contemporană, avînd ca efect valorificarea potențialului migrației de muncă, în vederea maximizării beneficiilor și minimizării efectelor negative de durată ale migrației de muncă pentru dezvoltarea țărilor.

Semnificația teoretică: Conținutul, concluziile și recomandările acestei cercetări pot servi drept un suport teoretico-conceptual pentru toți acei, care analizează multitudinea aspectelor fenomenului migrațiunii forței de muncă la etapa contemporană, în special, prin prisma politologică.

Valoarea aplicativă: Rezultatele cercetării pot oferi un suport analitico-aplicativ important pentru factorii de decizie și „punctele de contact” în cadrul instituțiilor de stat, organizațiilor internaționale, donatorilor externi, instituțiilor europene, responsabile sau implicate în procesul gestionării migrațiunii forței de muncă, elaborării politicilor migraționale și incorporării diferitor aspecte, relevante acestui fenomen, în planurile și strategiile de dezvoltare a țări.

Implementarea rezultatelor științifice: teza este elaborată în cadrul Departamentului Științe Politice și Administrative, FRIȘPA, USM; a fost prezentată și susținută în ședințele Departamentului și Seminarului Științific de Profil al USM. Rezultatele obținute au fost prezentate în 20 lucrării științifice, publicate în culegerile conferințelor și reviste de specialitate din RM, România, Slovenia, Federația Rusă, Ucraina, Georgia, precum și într-o monografie (grup de autori), publicată în Lituaniană. Rezultatele cercetării pot fi utilizate de factorii de decizie, instituții universitar-academice, exponenții cercurilor politice și de afaceri, economiști, sociologi, demografi.

Cuprins


1. ASPECTE CONCEPTUALE ALE POLITICILOR MIGRAȚIONALE DE MUNCĂ ÎN PROCESUL GLOBALIZĂRII
 • 1.1. Procesele migrației forței de muncă și politicile migraționale de muncă în procesul globalizării: repere istoriografice
 • 1.2. Analiza conceptual-teoretică a politicilor migraționale de muncă
 • 1.3. Abordarea teoretico-metodologică a cercetării politicilor migraționale de muncă
 • 1.4. Concluzii la compartimentul 1

2. POLITICILE MIGRAȚIONALE DE MUNCĂ ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE
 • 2.1. Tendinţele actuale ale migraţiunii forţei de muncă la nivel regional şi global
 • 2.2. Geneza şi etapele procesului migraţiunii forţei de muncă în Uniunea Europeană
 • 2.3. Politici migraţionale ale Uniunii Europene la etapa contemporană: esența și forme
 • 2.4. Concluzii la compartimentul 2

3. MIGRAȚIUNEA FORȚEI DE MUNCĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
 • 3.1. Fluxurile și tendințele generale ale migrației de muncă a cetățenilor Republicii Moldova în Uniunea Europeană
 • 3.2. Integrarea migranților de muncă moldoveni în Uniunea Europeană: probleme și politici europene
 • 3.3. Reîntoarcerea şi reintegrarea migranţilor de muncă moldoveni din Uniunea Europeană în Republica Moldova
 • 3.4. Concluzii la compartimentul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI