Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Reglementarea juridică a aplicării valorii în vamă la mărfurile importate în Republica Moldova


Autor: Sîrghii Viorel
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Alexandru Armeanic
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Teza

CZU 336.24.(478)(043.3)

Adobe PDF document 3.17 Mb / în română
155 pagini


Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, care înglobează treisprezece secțiuni, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 158 titluri, 3 anexe, 132 pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în opt lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Drept financiar (vamal), organizarea și funcționarea instituțiilor de drept.

Scopul și obiectivele lucrării constă în cercetarea complexă a problemei aplicării metodelor de determinare a valorii în vamă la importul mărfurilor în Republica Moldova, a modalităților de armonizare a dreptului național cu dreptul Acordului GATT, a principalelor mecanisme juridice și modalități care urmează a fi aplicate în cadrul activității comerțului exterior în condițiile implementării Acordului de Asociere RM-UE. În conformitate cu scopul declarat, teza dată are următoarele obiective de cercetare: (a) analiza unor aspecte ale doctrinei internaționale; (b) examinarea naturii juridice a valorii în vamă; (c) definirea termenului „valoarea în vamă”, ca instrument al politicii comerciale; (d) determinarea structurii de evaluare a valorii în vamă și utilizarea metodelor de determinare a valorii în vamă; (e) examinarea cadrului juridic internațional și a cadrului de reglementare din Republica Moldova cu privire la valoarea în vamă; (f) examinarea procedurii vamale aplicate la declararea valorii în vamă, examinarea modului de utilizare a actelor de procedură vamală, dezvoltarea mecanismelor de reglementare a aplicării metodelor de determinare a valorii în vamă; (g) cercetarea practicii judiciare în baza examinării litigiilor cu obiectul neacceptării valorii în vamă declarate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică a tezei, se reflectă prin examinarea profundă a domeniului „valorii în vamă”, în aspect vamal și juridic. Lucrarea noastră comportă un caracter inovator prin faptul că, în cadrul dreptului vamal național, pentru prima dată a fost cercetată problema determinării valorii în vamă la importul mărfurilor în Republica Moldova, în aspectul angajamentelor asumate față de OMC. Au fost elaborate o serie de deducții teoretice și definiții care permit explorarea mai profundă a conceptului valorii în vamă, ca element al politicii vamale și celei comerciale.

Problema științifică importantă soluționată în domeniu constă în demonstrarea importanței compartimentului valorii în vamă în cadrul dreptului vamal național pentru teoreticieni și practicieni. Recomandările elaborate de noi în cadrul tezei cu privire la aplicarea teoretică și practică a mecanismului de determinare a valorii în vamă la mărfurile importate în Republica Moldova, pun în aplicare mecanismul economic și juridic a valorii în vamă utilizat în cadrul juridic internațional și aprobat de către Republica Moldova prin aderarea sa la OMC.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Studiul are un caracter ştiințifico-didactic, tinzînd să redea, într-o formă succintă și clară, rezultatele obținute de noi în cadrul cercetării, sub aspect teoretic și practic, raportate la spațiul geografic al Republicii Moldova și poate servi atît certătorilor din domeniul dreptului fiscal, vamal, cît și lucrătorilor practici. Rezultatele cercetării pot fi utilizate, de asemenea, în activitatea politicienilor în procesul de perfecționare a legislației, dar și a altor practicieni din domeniul dreptului vamal.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării științifice date au servit drept bază la elaborarea cursului de Drept Vamal predat de autor la Academia de Studii Economice la ciclul II masterat. Propunerile înaintate au fost prezentate grupului de lucru pentru modificarea legislației vamale de pe lângă Ministerul Economiei, în vederea perfecționării cadrului normativ existent.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII INSTITUȚIEI DETERMINĂRII VALORII ÎN VAMĂ
 • 1.1. Analiza rezultatelor investigațiilor științifice din Republica Moldova în domeniul valorii în vamă
 • 1.2. Analiza rezultatelor investigațiilor științifice internaționale în domeniul valorii în vamă
 • 1.3. Evoluția sistemului GATT, importanța aplicării articolului VII la determinarea valorii în vamă
 • 1.4. Cadrul juridic național al valorii în vamă
 • 1.5. Concluzii la capitolul I

2. APLICAREA METODELOR DE DETERMINARE A VALORII ÎN VAMĂ
 • 2.1. Valoarea în vamă – implementarea instrumentarului juridic de integrare vamală
 • 2.2. Formarea cadrului juridic şi tendințele actuale de aplicare a valorii în vamă
 • 2.3. Cadrul juridico-practic de aplicare a valorii în vamă
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. DECLARAREA VALORII ÎN VAMĂ LA IMPORTUL MĂRFURILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Procedura de declarare şi actele de procedură vamală
 • 3.2. Aplicarea metodelor de determinare a valorii în vamă la mărfurile importate în Republica Moldova
 • 3.3. Practica examinării litigiilor în contencios administrativ în rezultatul majorării valorii în vamă
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI