Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Rolul administraţiei publice în organizarea şi modernizarea serviciilor publice


Autor: Tincu Violeta
Gradul:doctor în administrare publică
Specialitatea: 25.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Angela Popovici
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia: Academia de Administrare Publică

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 351 (043.3)

Adobe PDF document 5.49 Mb / în română
165 pagini


Cuvinte Cheie

Republica Moldova, administraţie publică, servicii publice, autorităţi ale administraţiei publice, organizare, gestionare, modernizare, eficientizare, reforma administraţiei publice, integrare europeană

Adnotare

Structura lucrării: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 212 titluri, 4 anexe, 129 pagini de text de bază, 15 figuri. Publicaţii la tema tezei de doctor: rezultatele studiului au fost reflectate în 14 publicaţii (5 articole în reviste de specialitate, 9 articole ştiinţifice publicate în culegerile de materiale ale conferinţelor ştiinţifico-practice).

Domeniul cercetării: administrare publică.

Scopul cercetării: studierea şi evaluarea în complex a rolului administraţiei publice în organizarea şi modernizarea serviciilor publice, atât din perspectiva autorităţilor administraţiei publice, cât şi din perspectiva celor administraţi, în condiţiile reformării şi europenizării administraţiei publice.

Obiectivele cercetării: studierea fundamentării teoretice a organizării şi gestionării serviciilor publice; analiza evolutivă a misiunii prestatoare a administraţiei publice în vederea identificării principalelor tendinţe de dezvoltare; cercetarea rolului administraţiei publice centrale în organizarea şi modernizarea serviciilor publice; identificarea specificului organizării şi gestionării serviciilor publice de către administraţia publică locală; evidenţierea căilor de modernizare a sistemului de servicii publice din Republica Moldova prin prisma reformării administraţiei publice; studierea principalelor realizări ale procesului de modernizare şi eficientizare a serviciilor publice în Republica Moldova în perspectiva integrării europene.

Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în: identificarea şi analiza aspectelor teoretice ale misiunii prestatoare a administraţiei publice; identificarea rolului administraţiei publice în organizarea şi gestionarea serviciilor publice în cadrul diferitelor sisteme administrative; abordarea complexă a problemei privind modernizarea serviciilor publice din Republica Moldova în condiţiile reformării administraţiei publice; argumentarea ştiinţifică a necesităţii de eficientizare a serviciilor publice din Republica Moldova în condiţiile resurselor tot mai limitate aflate la dispoziţia administraţiei publice; analiza practicilor internaţionale de gestiune a serviciilor publice prin prisma aplicabilităţii acestora în sistemul administrativ al Republicii Moldova; precum şi în elaborarea unor scenarii de evoluţie a serviciilor publice în perspectiva integrării europene.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea ştiinţifică a responsabilităţilor administraţiei publice în organizarea şi modernizarea serviciilor publice. Acest fapt a condus la clarificarea rolului de prestator al administraţiei publice în condiţiile implicării tot mai intense a sectorului privat în gestiunea de servicii publice, clarificare necesară în vederea identificării căilor de aplicare a metodelor moderne de dezvoltare şi eficientizare a serviciilor publice din Republica Moldova. Semnificaţia teoretică a cercetării consistă în: studierea conceptelor fundamentale ale organizării şi gestionării serviciilor publice; analiza sub aspect evolutiv a rolului administraţiei publice în aceste procese; identificarea tendinţelor generale de dezvoltare a serviciilor publice în condiţiile reformării şi europenizării administraţiei publice; studierea principalelor modele teoretice de organizare a serviciilor publice şi compararea acestora cu modelul de organizare a serviciilor publice în Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării. Recomandările formulate în teză pot fi utilizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale din Republica Moldova, contribuind la identificarea posibilităţilor de perfecţionare a serviciilor publice existente, la implementarea în autorităţile administraţiei publice a unei gestiuni eficiente a serviciilor publice, la formarea abilităţilor practice de înfiinţare şi gestiune a unor noi servicii publice, precum şi la oferirea unei game de servicii publice cetăţenilor susceptibile de a satisface necesităţile acestora şi adecvate cerinţelor unui sistem de administrare publică modern şi european.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin intermediul publicaţiilor ştiinţifice, prin avizarea unor proiecte de legi la tema tezei, precum şi prin includerea unor materiale din teză în programele de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici.

Cuprins


1. CONCEPTUALIZAREA EVOLUTIVĂ A ORGANIZĂRII ŞI MODERNIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE
 • 1.1. Viziuni şi concepte autohtone cu privire la problematica rolului administraţiei publice în domeniul organizării serviciilor publice .
 • 1.2. Abordări ale autorilor străini referitoare la rolul administraţiei publice în organizarea şi modernizarea serviciilor publice
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A ORGANIZĂRII ŞI GESTIONĂRII SERVICIILOR PUBLICE
 • 2.1. Noţiunea de servicii publice şi clasificarea lor
 • 2.2. Principii de organizare şi funcţionare a serviciilor publice
 • 2.3. Modalităţi de gestiune a serviciilor publice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ATRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE
 • 3.1. Misiunea prestatoare a administraţiei publice: istorie şi actualitate
 • 3.2. Rolul administraţiei publice centrale în organizarea şi modernizarea serviciilor publice
 • 3.3. Practica organizării şi gestionării serviciilor publice de către autorităţile administraţiei publice locale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. MODERNIZAREA SISTEMULUI SERVICIILOR PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA REFORMĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • 4.1. Probleme şi provocări ale organizării şi gestionării serviciilor publice locale în condiţiile reformării administraţiei publice
 • 4.2. Modernizarea serviciilor publice prin prisma implementării practicilor internaţionale de administrare
 • 4.3. Realizări ale procesului de eficientizare a serviciilor publice în Republica Moldova în perspectiva integrării europene
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI