Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iulie /

Formele răspunderii juridice în dreptul intern


Autor: Cerchez Adela Maria
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iulie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 1.49 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

răspunderea juridică, responsabilitate, formele răspunderii juridice, răspunderea civilă, răspunderea penală, răspunderea administrativă, răspunderea constituţională

Adnotare

Structura tezei: lucrarea debutează cu o introducere cu titlu de iniţiere în studiul privind formele răspunderii juridice în dreptul intern. Teza este structurată în patru capitole principale, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 318 surse. Lucrarea este întinsă pe 161 pagini de text de bază iar rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Prezenta lucrare prezintă un studiu amplu privind determinarea conceptului de formă a răspunderii juridice şi identificarea rolului şi locului formelor răspunderii juridice în sistemul răspunderii juridice.

Scopul şi obiectivele cercetării. Teza de doctorat are ca scop identificarea diferitelor forme de manifestare a răspunderii juridice prin prisma apariţiei, evoluţiei şi funcţionării lor, a locului şi rolului acestor forme în construcţia normativă de drept a răspunderii juridice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în faptul că teza constituie un prim studiu amplu a doctrinei juridice şi a cadrului normativ privind formele răspunderii juridice, în contextul transformărilor intervenite, pe tărâm legislativ, în dreptul intern, în vederea identificării faţetelor răspunderii juridice şi reconfigurării noţiunii de structură a formelor răspunderii juridice.

Problema ştiinţifică soluţionatăconstă în elaborarea instrumentarului de identificare a formelor şi modalităţilor de realizare structurală a răspunderii juridice, fapt care a condus la clarificarea pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului a formelor şi modalităţilor respective, orientând utilizarea şi valorificarea lor în toate ramurile dreptului.

Importanța teoretică a lucrării rezidă în reconfigurarea noțiunii de structură a formelor răspunderii juridice, determinarea și definirea conceptului de formă, modalitate și manifestare a răspunderii juridice, în identificarea formelor răspunderii juridice din perspectiva transformărilor legislative și, nu în ultimul rând, în demonstrarea configurării unor noi forme de răspundere juridică, în determinarea și analizarea semnelor acestora.

Valoarea aplicativă a lucrării. Abordările teoretice reflectate în cuprinsul lucrării vor înlesni apariția și dezvolatrea unor noi studii sau cercetări privind diferitele forme ale răspunderii juridice, fiind destinate să dezvolte sau să completeze instituții proprii teoriei generale a dreptului sau specifice altor ramuri de drept și pot fi avute în vedere atât în procesul de învățământ dar și în procesul de elaborare a actelor normative, contribuind la reformarea legislației din România și Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: concluziile teoretice ale lucrării, elementele de noutate și recomandările formulate sunt utilizate în procesul de studii la predarea cursului ,,Teoria răspunderii și responsabilității juridice” în cadrul ULIM și a Universității Spiru Haret, Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative din București.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL FORMELOR RĂSPUNDERII JURIDICE ŞI IDENTIFICAREA PROBLEMELOR DE CERCETARE
 • 1.1. Tendinţe actuale în abordarea teoretico-ştiinţifică a formelor răspunderii juridice în cercetările doctrinarilor contemporani
 • 1.2. Nivelul de reglementare juridică a diverselor forme de răspundere juridică
 • 1.3. Concluzii la Capitolul I

2. CONCEPTUL ŞI FUNDAMENTELE STRUCTURALE ALE CONFIGURĂRII FORMELOR RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 2.1. Probleme actuale în cunoaşterea esenţei şi conţinutului răspunderii juridice
 • 2.2. Criteriile de delimitare structurală a formelor răspunderii juridice
 • 2.3. Definirea sintagmelor de formă, modalitate şi manifestare concretă a realizării răspunderii juridice
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. CARACTERISTICA FORMELOR TRADIŢIONALE ALE RĂSPUNDERII JURIDIC
 • 3.1. Răspunderea juridică civilă şi modalităţile ei
  • .1.1. Răspunderea civilă delictuală.
  • .1.2. Răspunderea civilă contractuală
 • 3.2. Răspunderea juridică administrativă şi modalităţile ei
  • 3.2.1.Răspunderea administrativ-contravenţională
  • 3.2.2. Răspunderea administrativ- disciplinară
  • 3.2.3. Răspunderea administrativ-patrimonială
 • 3.3. Răspunderea juridică constituţională şi modalităţile ei
  • 3.3.1. Răspunderea Preşedintelui
  • 3.3.2. Răspunderea Guvernului
 • 3.4. Răspunderea juridică patrimonială
  • 3.4.1 Răspunderea patrimonială în dreptul muncii
  • 3.4.2. Răspunderea materială.
 • 3.5. Răspunderea juridică penală
  • 3.5.1. Răspunderea penală obiectivă
 • 3.6. Concluzii la Capitolul 3

4. CARACTERISTICA FORMELOR NETRADIŢIONALE ALE RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 4.1. Răspunderea juridică medicală
 • 4.2. Răspunderea juridică financiară
 • 4.3. Răspunderea juridică pentru vătămările aduse mediului sau pentru daune ecologice
 • 4.4. Răspunderea juridică pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte
 • 4.5. Răspunderea juridică profesională
 • 4.6. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI