Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Procedura de declarare a insolvabilității


Autor: Macovei Gheorghe
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Alexandru Cojuhari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Teza

CZU 347.736 (043.3)

Adobe PDF document 1.76 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

insolvabilitate, insolvență, faliment, restructurare, incapacitate de plată, supraândatorare

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 171 de titluri, 164 de pagini text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 10 articole științifice.

Domeniul de studiu și obiectivele tezei: procedurile judiciare aplicabile persoanelor aflate în stare de insolvabilitate, procedura de insolvabilitate (faliment). Obiectivele de studiu: determinarea particularităților intentării, examinării și soluționării cauzelor civile intentate în legătură cu intrarea în incapacitate de plată a întreprinzătorilor, analiza practicii judiciare pe cauzele de insolvabilitate, elaborarea de recomandări pentru aplicarea corectă a normelor legale și perfectarea propunerilor de lege ferenda ce vizează domeniul cercetat.

Noutatea și originalitatea științifică constă în faptul că pentru prima dată s-a efectuat o analiză sistemică a legislației naționale și a celei internaționale, a doctrinei autohtone și a celei străine, a practicii judiciare în materia procedurilor de insolvabilitate, în vederea determinării particularităților procedurii de insolvabilitate și naturii juridice a acesteia.

Problema științifică soluționată constă în elucidarea tuturor particularităților ce vizează intentarea, examinarea și soluționarea cauzelor de insolvabilitate, fapt care a condus la clarificarea pentru teoreticieni și practicieni a regulilor de procedură civilă aplicabile la examinarea categoriei date de pricini civile, creând baza teoretică pentru aplicarea eficientă a normelor procedurale și materiale în materie de insolvabilitate.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Prezenta lucrare este una dintre primele cercetări științifice autohtone cu referire la procedura de insolvabilitate în cadrul căreia sunt analizate aspectele de procedură civilă ale relațiilor ce apar în legătură cu incapacitatea de plată a întreprinzătorului. S-a efectuat un studiu detaliat al doctrinei de specialitate, al legislației naționale și al celei internaționale, precum și a practicii judiciare. Toate acestea conferă lucrării un adevărat caracter utilitar și practic, iar propunerile de lege ferenda sunt fundamentate științific și au menirea de a ameliora practica judiciară în domeniu.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării pot fi utilizate în vederea perfecționării cadrului normativ național, elaborării de hotărâri explicative privind modul de interpretare a normelor ce reglementează procedurile de insolvabilitate, precum și în calitate de material didactic pentru instituțiile de învățământ.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL INSOLVABILITĂȚII ȘI A PROCEDURILOR DE INSOLVABILITATE
 • 1.1. Analiza materialelor științifice în domeniul insolvabilității și a procedurilor de insolvabilitate publicate în străinătate
 • 1.2. Studiul publicațiilor doctrinare naționale în domeniul insolvabilității și a procedurilor de insolvabilitate
 • 1.3. Problemele de cercetare, obiectivele și direcțiile de soluționare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND INSOLVABILITATEA ȘI PROCEDURA DE INSOLVABILITATE
 • 2.1. Abordarea teoretică a conceptului de insolvabilitate și a celui de procedură de insolvabilitate
 • 2.2. Locul procedurii de insolvabilitate în cadrul procesului civil
 • 2.3. Studiu comparat privind realizarea fazelor procesului civil la examinarea cauzelor de insolvabilitate
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. INTENTAREA PROCESULUI CIVIL ÎN LEGĂTURĂ CU EXAMINAREA CAUZELOR DE INSOLVABILITATE
 • 3.1. Dreptul la înaintarea cererii introductive
 • 3.1.1. Premisele dreptului la înaintarea cererii introductive
 • 3.1.2. Condițiile realizării dreptului la înaintarea cererii introductive
 • 3.2. Acțiunile instanței de judecată ce pot fi realizate în legătură cu înaintarea cererii introductive
 • 3.3. Efectele admiterii spre examinare a cererii introductive. Perioada de observație
 • 3.4. Intentarea procedurii de insolvabilitate. Efectele intentării procedurii de insolvabilitate
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. EXAMINAREA ÎN FOND A CAUZELOR DE INSOLVABILITATE
 • 4.1. Particularitățile judecării cauzei de insolvabilitate după declararea persoanei insolvabile
 • 4.1.1. Acțiunile instanței de judecată la etapa desfășurării ședinței de validare a creanțelor și a adunării de raportare
 • 4.1.2. Actele de dispoziție a instanței de judecată în cadrul procedurii de restructurare
 • 4.1.3. Actele instanței de judecată adoptate în legătură cu valorificarea și distribuirea masei debitoare în cadrul falimentului
 • 4.2. Încetarea procesului de insolvabilitate
 • 4.3. Particularitățile contestării actelor emise la examinarea în fond a cauzelor de insolvabilitate
 • 4.3.1. Controlul judecătoresc în materie de insolvabilitate
 • 4.3.2. Controlul judiciar efectuat de instanțele ierarhic superioare asupra actelor adoptate în cauzele de insolvabilitate
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI