Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iulie /

Rolul autorităților publice în realizarea funcţiei administrative a statului


Autor: Neacșu Sorin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 iulie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.06 Mb / în română

Teza

CZU 3425(478+498(043.2)

Adobe PDF document 1.36 Mb / în română
158 pagini


Cuvinte Cheie

administrație publică, putere executivă, funcție administrativă, domeniul public, guvern, servicii publice

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, Concluzii generale şi recomandări, Bibliografia din - 166 surse; Volum - 145 pagini de text de bază. Numărul de publicaţii la tema teze - Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice

Domeniul de studiu: specialitatea 552.02.02 – Drept public (administrativ)

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul investigaţii se manifestă în studierea şi analiza rolului autorităților publice în realizarea funcţiei administrative a statului.

Obiective: analiza situației exercitării funcțiilor administrative ale statului în România și Republica Moldova în publicațiile științifice; trasarea fundamentelor teoretice a funcției executive și administrative a statului; diferențierea funcției puterii executive și funcției administrative a statului; rolul autorităților executive a statului în realizarea funcției administrative; evidenţierea unor aspecte de drept comparat cu privire la funcțiile puterii executive și administrative a statului; identificarea importanței sistemelor de administrație publică a statului și aportul lor în realizarea funcției administrative a statului; analiza doctrinelor şi a legislaţiei în vigoare referitor la structurile administrative din România, Republica Moldova şi din unele state ale Uniunii Europene; elaborarea unor recomandări privind ameliorarea funcționării sistemelor administrative în România și Republica Moldova.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Noutatea ştiinţifică a studiului se manifestă prin faptul că, în contextul analizei principiilor care stau la baza organizării şi funcţionării administraţiei publice, se scot în lumină şi se analizează unele probleme teoretice şi practice, diferite aspecte pozitive şi negative din experienţa României şi Republicii Moldova și se propun diferite soluţii în scopul ameliorării acestei activităţi.

S-au argumentat din punct de vedere ştiinţific, inclusiv cu unele viziuni proprii, următoarele aspecte: necesitatea recunoaşterii funcţiei administrative a administraţiei publice alături de cele trei funcţii clasice (legislativă, executivă, judecătorească); funcţia publică constituie o noţiune mai largă decât funcţia de stat; funcţia publică reprezintă o anumită activitate şi nu ansamblu de atribuţii; succesul activităţii administraţiei publice în diferite structuri ale aparatului de stat depinde în mare măsură nu numai de profesionalismul şi de conduita acestora, ci şi de măsurile pe care le întreprinde statul pentru a face această muncă efectivă, atractivă, stabilă, în strictă necesitate cu interesele pe care le manifestă cetăţenii.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată. Argumentarea științifică a existenței funcției administrative a statului ca o funcție distinctă, alături de funcțiile legislativă, executivă și judecătorească Demonstrarea faptului că funcția administrativă a statului se deosebește de funcția executivă printr-un conținut mai larg, grație diversității subiecților care participă la realizarea ei. Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Lucrarea este actuală și pentru dezvoltarea ştiinţei dreptului public al României și Republicii Moldova, care necesită investigaţii serioase în problemele realizării interesului public al cetăţenilor în procesul realizării funcției administrative a statului. Au fost elaborate o serie de recomandări de ordin conceptual și propuneri de lege ferenda care pot să contribuie la ameliorarea situaţiei privind administrarea domeniului public în România și Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor științifice. Concluziile și propunerile care se conţin în cuprinsul tezei pot oferi soluţii pentru modernizarea cadrului juridic din Romania, Republica Moldova și din alte ţări, şi pot fi folosite ca material iniţial pentru o eventuală abordare mai aprofundată a problematicii privind rolul autorităților executive în realizarea funcției administrative a statului.

Cuprins


1. INCURSIUNI TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND FUNCȚIA ADMINISTRATIVĂ A STATULUI ÎN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA
 • 1.1. Contribuţii ştiinţifice și practice privind autoritățile executive din România şi Republica Moldova în exercitarea funcției administrative a statului
 • 1.2. Direcțiile principale ale cercetării, scopurile și obiectivele trasate
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ABORDĂRI ȘTIINȚIFICE PRIVIND FUNCȚIILE STATULUI
 • 2.1 Noțiuni generale privind funcția
 • 2.2 Funcția executivă a statului
 • 2.3 Funcția administrativă a statului
  • 2.3.1 Administrația publică subiect principal în realizarea funcției administrative a statului
  • 2.3.2 Sistemul și structura administrației publice
  • 2.3.3 Principii generale în organizarea administrației publice
 • 2.4 Concluzii la Capitolul 2

3. ŞEFULUI STATULUI - AUTORITATE POLITICO-ADMINISTRATIVĂ A STATULUI.
 • 3.1. Particularități ale instituției șefului statului
 • 3.2. Funcțiile șefului statului
  • 3.2.1 Funcția administrativă a șefului statului
 • 3.3 Actele șefului statului
  • 3.3.1 Decretele șefului statului –acte administrative
  • 3.3.2 Legalitatea actelor Șefului statului
 • 3.4 Răspunderea șefului statului
  • 3.4.1 Răspunderea Preşedintelui României
  • 3.4.2 Răspunderea Preşedintelui Republicii Moldova
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

4. ROLUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎN REALIZAREA FUNCȚIEI ADMINISTRATIV A STATULUI
 • 4.1 Locul Guvernul în sistemul administrației publice
 • 4.2 Funcțiile Guvernului
 • 4.3 Actele administrative
  • 4.3.1 Actele Guvernului României
  • 4.3.2 Actele Guvernului Republicii Moldova
 • 4.4 Administrația publică locală în structura administrației publice
 • 4.5 Exercitarea funcției administrative de către colectivitățile locale
  • 4.5.1 Competențele administrației publice locale în realizarea funcției administrative
 • 4.6 Actele administrației publice locale
  • 4.6.1 Actele administrației publice locale în România
  • 4.6.2 Actele administrației publice locale în Republica Moldova
 • 4.7 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI