Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza juridico-penală a infracțiunilor vamale conform legislației Republicii Moldova și a României


Autor: Pasat Aurel Octavian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Sava Maimescu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.84 Mb / în română

Teza

CZU 343.359.3(478+498) (043.3)

Adobe PDF document 1.71 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

infracțiune vamală, contrabandă, plăți vamale, declarant, declarație vamală, documente falsificate, documente nereale, valori culturale, proporții mari, eschivare

Adnotare

Structura lucrării. Teza cuprinde: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 252 titluri, 2 anexe, 168 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea face parte din domeniul Dreptului penal, Partea Specială.

Scopul tezei de doctorat constă în aprofundarea concepţiei privind răspunderea penală pentru infracţiunile vamale, în evidențierea şi în soluţionarea problemelor de drept penal ce vizează infracțiunile din sfera vamală, reglementate de legislația penală a Republicii Moldova și de cea a României, precum și în formularea unor propuneri de lege ferenda menite să optimizeze cadrul legal actual în materie.

Obiectivele: cercetarea principalelor etape de dezvoltare şi modificare a legislaţiei în materia incriminărilor din sfera vamală atât din Republica Moldova, cât şi din România; investigarea particularităţilor elementelor constitutive obiective și subiective ale infracțiunilor vamale; cercetarea practicii judiciare în materia infracțiunilor vamale; precizarea liniilor de demarcaţie între infracțiunile vamale și unele fapte conexe; definirea conceptului de infracţiune vamală; analiza comparativă a reglementărilor din legislaţiile penale ale unor state străine cu privire la infracțiunile vamale etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute constă în faptul că a fost realizată o cercetare temeinică, sub aspect juridico-penal, a infracţiunilor vamale săvârşite în Republica Moldova şi în România, abordate din perspectiva mediului, cauzelor, logicii şi consecutivităţii acestora. Plus la aceasta, noutatea ştiinţifică a rezultatelor cercetării constă în punctarea unor concepţii polemizate întâlnite în doctrină, în analiza acestora şi expunerea propriei poziții.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea instrumentarului de identificare a elementelor constitutive şi a celor circumstanţiale agravante ale infracțiunilor vamale din legislația Republicii Moldova și cea a României, în corespundere cu cadrul teoretico-normativ actual, fapt ce a condus la înaintarea unor propuneri de îmbunătățire a textului de lege în vederea prevenirii și combaterii mai eficiente a infracționalității în sfera vamală.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Abordările metodologice, prescripțiile teoretice şi concluziile practice prezentate în teză pot fi utilizate atât de doctrinari în desfăşurarea pe viitor a cercetărilor teoretice, cât şi de practicieni în procesul soluţionării problemelor legate de infracţiunile vamale potrivit legislației Republicii Moldova şi celei a României. Importanţa practică a cercetării de faţă constă în faptul că va servi drept suport solid pentru cei abilitați cu aplicarea legii, contribuind la încadrarea juridico-penală corectă a infracțiunilor vamale, avându-se în vedere că lucrarea conține valoroase recomandări practice în acest sens. Mai mult, teza elaborată comportă importante valenţe teoretico-practice din moment ce sunt supuse analizei diverse spețe din practica instanțelor de judecată. Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în faptul că analiza juridico-penală a infracţiunilor vamale a fost efectuată în baza generalizării experienţei practice acumulate de Republica Moldova şi de România în condiţii social-juridice specifice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Acestea pot fi aplicate cu succes în procesul de instruire a studenţilor de la facultăţile de drept din cadrul instituţiilor de învăţământ superior (şi nu doar), precum şi în activitatea practică a organelor de drept.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN ŞTIINŢA DREPTULUI PENAL ÎN MATERIA INFRACŢIUNILOR VAMALE
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice referitoare la infracțiunile vamale publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Cercetarea lucrărilor ştiinţifice în materie publicate în România
 • 1.3. Analiza lucrărilor ştiinţifice cu privire la infracțiunile vamale publicate în alte state
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. INFRACŢIUNILE VAMALE: NOŢIUNE, CADRU NORMATIV, STUDIU DE DREPT COMPARAT
 • 2.1. Conceptul infracţiunilor vamale. Criterii de atribuire a faptelor socialmente periculoase la categoria infracţiunilor vamale
 • 2.2. Conotaţii normative privind infracţiunile vamale
 • 2.3. Studiu de drept comparat în materia infracţiunilor vamale
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. ELEMENTELE PREEXISTENTE ALE INFRACŢIUNILOR VAMALE ÎN ACORD CU LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA ŞI CU CEA A ROMÂNIEI
 • 3.1. Obiectul infracţiunii
 • 3.1.1. Obiectul juridic al infracţiunii
 • 3.1.2. Obiectul material/imaterial al infracţiunii
 • 3.2. Subiectul infracţiunii
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ŞI CIRCUMSTANȚIALE AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNILOR VAMALE POTRIVIT LEGISLAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA ŞI CELEI A ROMÂNIEI
 • 4.1. Latura obiectivă a infracţiunii
 • 4.2. Latura subiectivă a infracțiunii
 • 4.3. Elementele circumstanțiale agravante ale infracţiunilor vamale
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI