Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / august /

Eficientizarea utilizării surselor externe de finanțare în dezvoltarea economiei României


Autor: Sălăvăstru Valerian
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Petru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 august 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.87 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 5.06 Mb / în română
202 pagini


Cuvinte Cheie

economie de piață, credit, investiții naționale, investiții străine directe, fonduri pre/ postaderare, dezvoltare durabilă, sustenabilitate, creditare externă, organisme financiare internaționale, eficientizare, investitori străini, finanțare internațională, strategii, principii

Adnotare

Domeniul de studii: Eficientiyarea utilizării surselor financiare externe în dezvoltarea economiei naționale

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică, în elaborarea metodelor de eficientizare a funcționării economiei României în baza creditelor străine; elaborarea unor modele economico-investiționale care ar putea fi puse la baza unor principii, concepte de funcționare a economiei, la baza unor calcule economice, unor metodici de optimizare a investițiilor străine în contextul politicilor economice ale țării.

Noutatea și originalitatea științifică constă în sistematizarea teoriilor și modelelor de analiză privind procesul de atragere și eficientizare a creditelor și investițiilor străine; analiza evoluției indicatorilor economici din România potrivit necesităților de dezvoltare și ale celor de creștere economică, ţinând cont de diverse perspective macroeconomice și microeconomice, pornind de la Strategia Europa 2020 în vederea identificării unor soluții utile pentru potențarea creșterii economice din România; aplicarea metodelor și modelelor econometrice cu scopul de a identifica soluții pentru reducerea disparităților de ordin economic dintre România și statele-membre ale Uniunii Europene; argumentarea căilor de eficientizare a resurselor creditare şi investiţiilor străine directe atrase în economia României.

Problema științifică importantă soluționată. Lucrarea oferă o abordare principial nouă a creditului și investițiilor străine, prin componența lor, fiind elaborată o viziune interdisciplinară complexă a rolului pe care acestea îl ocupă în dezvoltarea economiei României. Cototalitatea problemelor soluționate în teză reprezintă o generalizare conceptual-practică a conceptului de surse financiare externe atrase în vederea dezvoltării economiei, argumentând rolul și eficiența acestora în transformarea economiei în una inovațională.

Semnificația teoretică constă în sistematizarea abordării teoretice asociate conceptului și structurii creditelor și investițiilor străine; argumentarea măsurilor de eficientizare a utilizării acestora în vederea dezvoltării economiei României.

Valoarea aplicativă a lucrării. Abordarea problemelor pieței investiționale globale contemporane are o valoare aplicativă în scopul adoptării politicilor coerente în domeniul investițional. Aplicarea metodologiei acceptate și testate la nivel internațional a permis demonstrarea impactului capitalului străin asupra creșterii economice a României..

Implementarea rezultatelor științifice. Unele idei, concluzii şi recomandări, elaborate în teză au fost implementate la Primăria Municipiului Constanţa, Primăria Eforie, Portul Maritim Constanţa (România) şi altele. Rezultatele investigațiilor pot fi utilizate în activitatea întreprinderilor la elaborarea strategiilor investiţionale, de asemenea, în procesul de instruire ale studenților și masteranzilor în instituţiile de învăţământ.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO–METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA EXTERNĂ A ECONOMIEI

 • 1.1. Reflecții conceptuale asupra finanțării internaționale a activității economice
 • 1.2. Baze metodologice privind finanțarea externă a activității economice
 • 1.3. Rolul și locul organismelor financiare internaționale în dezvoltarea economiilor naționale
 • 1.4. Politica și activitatea investițională în unele state din Uniunea Europenă
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA ASPECTELOR PRACTICE PRIVIND IMPACTUL SURSELOR FINANCIARE EXTERNE ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI ROMÂNESC

 • 2.1. Evaluarea utilizării resurselor financiare externe în dezvoltarea economiei naționale
 • 2.2. Impactul investițiilor străine directe asupra dezvoltării economiei României
 • 2.3. Eficientizarea activității de creditare externă și a atragerii investițiilor străine în România
 • 2.4. Evoluția volumului și structurii ISD în economia Republicii Moldova
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DIRECȚII DE SPORIRE A EFICIENȚEI FOLOSIRII SURSELOR FINANCIARE STRĂINE ATRASE ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI ROMÂNIEI

 • 3.1. Strategii de atragere a investițiilor străine directe în dezvoltarea economiei
 • 3.2. Perfecționarea cadrului legislativ și normativ privind politica investițională în România
 • 3.3. Sustenabilitatea finanțării proiectelor de investiții din fonduri externe nerambursabile
 • 3.4. Modalităţi de eficientizare a utilizăprii investiţiilor în economia naţională
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI