Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Eficienţa investiţiilor în businessul sectorului agroalimentar al Republicii Moldova


Autor: Nadejda Barbaroş
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Valeriu Doga
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.20 Mb / în română

Teza

CZU 338.436.33:330.322.5(478)

Adobe PDF document 0.82 Mb / în română
125 pagini


Cuvinte Cheie

investiţie financiară, investiţie reală, investiţie străină directă, investiţie specifică, eficienţa economică a investiţiei, risc investiţional

Adnotare

Teza de doctorat este consacrată problemelor teoriei şi practicii eficienţei aplicării investiţiilor în businessul sectorului agroalimentar al RM.

Sectorul agroalimentar al RM care este de importanţă vitală pentru economia naţională, se confruntă cu un şir de probleme: gradul redus de asigurare cu mijloace financiare disponibile pentru agenţii economici şi utilaj performant în industria alimentară; aplicarea insuficientă a tehnologiilor agricole intensive etc. Soluţionarea acestor probleme importante pentru sectorul agroalimentar al republicii poate fi realizată cu succes numai prin alocarea permanentă a investiţiilor.

În teză sînt argumentate necesitatea şi semnificaţia aplicării investiţiilor pentru dezvoltarea businessului sectorului agroalimentar al RM, efectuată analiza acestui proces, evidenţiate principale probleme cu care se confruntă investitorii şi sînt propuse căile esenţiale de soluţionare a acestora.

În cadrul investigaţiilor au fost efectuate calculul principalilor indicatori ai eficienţei economice a aplicării investiţiilor în sectorul agroalimentar al RM în anii 1995-2005 şi prelucrarea statistică a rezultatelor influenţei investiţiilor asupra PIB-ului din acest sector. O atenţie deosebită se acordă sistematizării riscurilor investiţionale specifice sectorului agroalimentar cu evidenţierea mecanismelor de stabilizare în scopul reducerii influenţei acestora.

S-au determinat indicatorii de bază ai evaluării cantitative şi calitative a procesului investiţional cu evidenţierea metodelor şi tehnicilor de calcul a eficienţei economice a aplicării investiţiilor în sectorul agroalimentar şi prelucrarea statistică a rezultatelor obţinute, ţinînd cont de specificul activităţii în domeniul respectiv. S-a argumentat necesitatea majorării investiţiilor în sectorul agroalimentar, inclusiv şi a celor productive cu evidenţierea surselor de finanţare şi modalităţilor de aplicare. S-a stabilit cota necesară de alocare a investiţiilor, inclusiv şi a celor străine, destinate fiecărui segment din cadrul sectorului agroalimentar şi volumul investiţiilor în întreprinderile mixte în scopul redresării sectorului investigat.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Bazele teoretice privind politica investiţională
  • 1.1. Esenţa economică şi destinaţia investiţiilor în business
  • 1.2. Geneza şi evoluţia aplicării investiţiilor
  • 1.3. Aspecte metodologice ale eficienţei economice a investiţiilor

CAPITOLUL 2. Particularităţile investiţiilor în businessul sectorului agroalimentar
  • 2.1. Caracteristica evoluţiei investiţiilor în economia naţională
  • 2.2. Analiza investiţiilor alocate în sectorul agroalimentar
  • 2.3. Contribuţia investiţiilor străine în dezvoltarea sectorului agroalimentar

CAPITOLUL 3. Eficientizarea investiţiilor în sectorul agroalimentar
  • 3.1. Evaluarea politicii investiţionale
  • 3.2. Indicatorii şi eficienţa economică a investiţiilor