Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / august /

Vinovăţia - condiţie de aplicare a răspunderii juridice civile


Autor: Ivancova Tatiana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2016
Conducători ştiinţifici: Eugenia Cojocari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova

,
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 august 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Teza

CZU 347.53(043.3)

Adobe PDF document 1.90 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

vinovăţia în dreptul civil, dol, imprudenţă, neglijenţă, daune, vinovăţia contractuală, vinovăţia delictuală, culpa, vina, intenţie.

Adnotare

Domeniul de studiu: Vinovăţia, condiţie de aplicare a răspunderii juridice civile, se cercetează noţiunea şi particularităţile vinovăţiei în cadrul răspunderii juridice civile, normele de drept civil naţionale şi internaţionale ce reglementează vinovăţia, analiza practicii judiciare pe cauzele civile de aplicare a vinovăţiei, precum şi propuneri de lege ferenda ce vizează domeniul cercetat – drept civil.

Scopul şi obiectivele prezentei teze îl reprezintă necesitatea identificării relaţiei existente cu privire la vinovăţie, condiţie de aplicare a răspunderii juridice civile: abordări teoretico-normative şi practice prin prisma influenţei deciziilor din domeniul legislativ asupra evoluţiei sistemului de drept.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în faptul că s-a efectuat o analiză sistemică a legislaţiei naţionale şi celei internaţionale, a doctrinei autohtone şi a celei străine, a practicii judiciare în materia raporturilor juridice ale vinovăţiei răspunderii juridice civile, identificîndu-se particularităţile la fiecare formă a acesteia. Problema ştiinţifică soluţionată constă în identificarea tuturor particularităţilor ce vizează noţiunea, caracterele specific, formele răspunderii juridice civile, fapt care a condus la evidenţierea problemelor cu care se confundă societatea, organele de drept la aplicarea vinovăţiei din cadrul răspunderii juridice civile, şi la efectuarea de propuneri de lege ferenda destinate îmbunătăţirilor reglementărilor naţionale în acest domeniu, în vederea implementărilor standardelor internaţionale de aplicare a vinovăţiei, condiţie a răspunderii juridice civile.

Semnificaţia teoretică propusă în demersurile teoretice pe care le-a întreprins autorul a vizat formarea unei concepţii unitare asupra sistemului de drept intern cu privire la vinovăţie, raportată la sistemul de drept european. În cercetarea şi analiza bidimensională a subiectului: drept intern - drept european, a fãcut o deosebire clară între aceste două fenomene, care nu numai că nu se contrazic, ci se completează, fiind într-un raport de dependenţă.

Valoarea aplicativã a tezei constã în faptul cã, prezenta lucrare este una dintre primele cercetări ştiinţifice autohtone cu referire la vinovăţie, condiţie a răspunderii juridice civile. S-a optat pentru cercetarea problemelor generale ale dreptului intern civil şi dreptului european civil din punct de vedere teoretic şi practic, în vederea evidenţierii raportului dintre teorie şi practică şi trecerea de la informaţia teoretico - ştiinţificã la domeniul de aplicabilitate practică a acestora. Prezenta lucrare constituie o analiză pertinentă a vinovăţiei, condiţie de aplicare a răspunderii juridice civile: abordări teoretico-normative şi practice, procedurii civile judiciare de stabilire a vinovăţiei, integrarea dreptului european de sorginte civil în cel intern al Republicii Moldova cu expectanţe metodologico-analitice, praxiologice, pragmatice, luând în considerare şi determinismul social, pentru a pune bazele unei teorii generale a vinovăţiei, condiţie a răspundrii juridice civile.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Au fost prezentate în cadrul mai multor conferinţe internaţionale şi naţionale, publicate în diverse reviste de specialitate, fapt ce a contribuit la îmbogăţirea cadrului teoretic naţional privind vinovăţia, condiţie a răspunderii juridice civile. Concluziile generale şi propunrile de lege ferenda pot fi utilizate în vedere a perfectării cadrului normativ naţional, elaborării de hotărîri judecătoreşti explicative privind modul de interpretare a legislaţiei civile, precum şi în calitate de material didactic pentru instituţiile de învăţămînt. Fapt realizat prin prezentarea

Cuprins


1. CONSTATAREA SITUAŢIEI ŞTIINŢIFICE ÎN DОMENIUL VINOVĂŢIEI, CONDIŢIE DE APLICARE A RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE
 • 1.1. CERCETAREA MATERIALELOR ŞTIINŢIFICE ŞI A ACTELOR NORMATIVE PRIVIND VINOVĂŢIA, CONDIŢIE DE APLICARE A RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE
 • 1.2. PREZUMŢIA NEVINОVĂŢIEI ÎN DREPTUL CIVIL ŞI ÎN ALTE RAMURI DЕ DREPT: ASPECT COMPARAT
 • 1.3. FORMULAREA PROBLEMEI DE CERCЕTARE, IDENTIFECARЕA SCОPULUI ŞI TRASAREA OBIECTIVELOR
 • 1.4. CONCLUZII LA CAPITOLUL 1

2. CONCEPTUL ŞI FUNDAMENTELE VINOVĂŢIEI, CONDIŢIE DE APLICARE A RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE

 • 2.1. CONCEPTUL DE VINOVĂŢIE, CONDIŢIE A RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE
 • 2.2. CОNOTORII ANALITICE ASUPRA DEFINIŢIILОR LEGALE ŞI DOCTRINARE PRIVIND VINOVĂŢIA, CОNDIŢIE A RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILЕ
 • 2.3. CARACTERELE PSIHOLОGICE SPECIFICE VINOVĂŢIEI, CONDIŢIE A RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE
 • 2.4. CONCLUZII LА CAPITOLUL 2

3. INCURSIUNI TEORETICE ŞI PRACTICE ASUPRA PARTICULARITĂŢILOR VINOVĂŢIEI – CONDIŢIE A APLICĂRII RĂSPUNDERII CIVILE CONTRACTUALE

 • 3.1. EVIDENŢIEREA ŞI ANALIZA PARTICULARITĂŢILOR VINOVĂŢIEI LA APLICAREA RĂSPUNDERII CIVILE CONTRACTUALE
 • 3.2. OPINII CОNTRADICTORII PRIVIND FORMELE VINОVĂŢIEI CONTRACTUALE: DOLUL ŞI CULPA SAU GREŞEALA
 • 3.3. REGLEMENTAREA VINOVĂŢIEI ÎN DIFERITE CATEGORII DE CONTRACTE
 • 3.4. PRACTICA JUDICIARĂ CIVILĂ PRIVIND APRECIEREА VINOVĂŢIEI LA EXАMINAREA LITIGIILOR CIVILE CE REIES DIN CONTRACTE
 • 3.5. CONCLUZII LA CAPITOLUL 3

4. PARTICULARITĂŢILE VINOVĂŢIEI, CONDIŢIE A RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE DELICTUALE

 • 4.1. COSIDERAŢIUNI GENERALE PRIVIND PАRTICULARITĂŢILE VINOVĂŢIEI, CОNDIŢIE A RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE DELICTUALE
 • 4.2. SPECIFICUL VINOVĂŢIEI CIVILE ÎN RAPORT CU ALTE CОNDIŢII ALE RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE DELICTUALE
 • 4.3. NОTE DISTINCTIVE PRIVIND REGLEMENTAREA VINOVĂŢIEI LA APLICAREA RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE
 • 4.4. REFLECTAREA OPINIILOR CONTROVERSATE PRIVIND VINOVĂŢIA- CONDIŢIE A RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE ÎN DOCTRINA CONTEMPORANĂ
 • 4.5. PRACTICA JUDICIARĂ CIVILĂ PRIVIND VINОVĂŢIA DELICTUALĂ LA EXAMINAREA UNOR LITIGIILОR CIVILE
 • 4.6. CONCLUZII LA CAPITOLUL 4

CОNCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI