Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul statului în promovarea şi garantarea statutului juridic al personalităţii


Autor: Marian Octavian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Zinaida Lupaşcu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 octombrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română

Teza

CZU 340.12:342.7(478)

Adobe PDF document 3.39 Mb / în română
180 pagini


Cuvinte Cheie

statutul juridic al persoanei, drepturi și libertăți, îndatoriri fundamentale, stat de drept, răspunderea juridică a statului, garanții juridice ale drepturilor și libertăților persoanei, mecanism de garantare și promovare a statutului juridic al persoanei, Curtea Constituţională, pro-curatura, judecător

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 335 de titluri, 160 de pagini text ştiinţific. Rezultatele ştiinţifice sunt publicate în 17 lucrări ştiinţi-fice.

Domeniul de studiu: teoria generală a statului și dreptului.

Scopul lucrării: cercetarea complexă a statutului juridic al personalității și elucidarea particu-larităţilor mecanismului statal de garantare și promovare a acestuia în Republica Moldova, în ve-derea identificării de soluţii importante pentru consolidarea rolului statului în acest domeniu.

Obiectivele cercetării: clarificarea noțiunii de „statut juridic al personalității” și determinarea coraportului acestuia cu alte categorii juridice ce caracterizează persoana fizică ca subiect de drept; reliefarea conținutului, structurii și varietăților statutului juridic al personalității; analiza elemen-telor de bază ale statutului juridic al personalității şi precizarea valorii acestora; analiza conceptului de mecanism statal de garantare și promovare a statutului juridic al personalității şi accentuarea rolului autorităţilor statului în cadrul acestuia; elucidarea particularităţilor garantării statutului ju-ridic al personalității ca element al mecanismului statal; identificarea semnificaţiei instituţiei res-trîngerii drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în cadrul acestui mecanism; fundamen-tarea necesităţii răspunderii statului pentru atingerile aduse drepturilor şi libertăţilor persoanei în calitatea sa de garanţie finală a respectării statutului juridic al persoanei.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în faptul că conţine o abordare complexă a două componente: statutul juridic al personalității și mecanismele de garantare și asigurare a acestuia la nivel național. Sunt marcate de originalitate concluziile desprinse din analiza efectuată, cît şi recomandările cu privire la îmbunătăţirea cadrului normativ din Republica Moldova.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în fundamentarea conceptuală a structurii și conținutului statutului juridic al personalităţii şi conturarea mecanismului statal de promovare şi garantare a acestuia în Republica Moldova în vederea creării bazei teoretice necesare pentru optimizarea acestuia şi consolidarea rolului statului în domeniu.

Semnificaţia teoretică este determinată de faptul că lucrarea conţine o descriere, analiză și sintetiză a materiei doctrinare, normative și instituționale privind statutul juridic al persoanei și identifică mecanismul de protecție a acestui statut, inclusiv reliefarea rolului organelor statului în acest domeniu. În ansamblu, lucrarea contribuie la dezvoltarea teoriei generale a statului și drep-tului și perfecționarea legislației naționale în domeniu întru sporirea respectării drepturilor și li-bertăților persoanei.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute pot servi drept repere orientative în cerce-tarea ulterioară a problemei abordate, dar şi ca suport în procesul didactic. Ele vor contribui la amplificarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice privind statutul juridic al persoanlității şi a mecanismului de asigurare a acestuia în cadrul statului de drept.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute pot fi transpuse în legislaţia în vigoare, precum şi în activitatea practică a organelor statului, în vederea consolidării contribuţiei acestora la asigurarea statutului juridic al personalității. În calitate de practician în organele de ocrotire a ordinii de drept, autorul utilizează pe larg principalele idei, teorii şi concepte promovate în lucrare.

Cuprins


1.ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL PROMOVĂRII ŞI GARANTĂRIISTATUTULUI JURIDIC AL PERSONALITĂŢII
 • 1.1. Statul ca premisă şi factor decisiv
 • de conturare a statutului juridic al personalității
 • 1.2. Statutul juridic al personalității ca subiect de cercetare ştiinţifică
 • 1.3. Interesul doctrinar faţă de rolul statului în garantarea și promovarea statutului juridic al personalității
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2.REPERE TEORETICO-CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA STATUTUL JURIDIC AL PERSONALITĂȚII
 • 2.1. Statutul juridic al personalității: determinări conceptuale
 • 2.2. Structura şi tipologia statutului juridic al personalității
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3.ELEMENTELE STATUTULUI JURIDIC AL PERSONALITĂȚII
 • 3.1. Drepturile și libertățile persoanei – elemente de bază ale statutului juridic al personalității
 • 3.2. Cetățenia și drepturile cetățenești
 • 3.3. Obligațiile juridice – elemente indispensabile ale statutului juridic al personalității
 • 3.4. Principiile statutului juridic al personalității
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4.MECANISMUL STATAL DE GARANTARE ȘI PROMOVARE A STATUTULUI JURIDIC AL PERSONALITĂȚII
 • 4.1. Garanții juridice ale statutului juridic al personalității
 • 4.2. Restrîngerea drepturilor și libertăților fundamentale – garanție a respectării statutului juridic al personalității
 • 4.3. Promovarea și garantarea statutului juridic al personalității de către autorităţile statului
 • 4.4. Răspunderea statului pentru atingerile aduse statutului juridic al personalității
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI