Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stabilitatea financiară a agenților economici în condiții de criză economică


Autor: Niculae Mirela
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 octombrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.33 Mb / în română

Teza

CZU 336: 314.723 (478)(043)

Adobe PDF document 3.99 Mb / în română
181 pagini


Cuvinte Cheie

stabilitate financiară, instabilitate financiară, criză economică, criză financiară, interconexiuni, indicatori stabilitate financiară, modele econometrice ale stabilității financiare, factori consolidanți ai stabilității financiare

Adnotare

Teza cuprinde introducerea, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 203 de titluri, 12 anexe și este expusă pe 138 de pagini text de bază și conține 23 tabele, 44 de figuri și 11 formule. Cercetările sunt reflectate în 15 publicații științifice.

Domeniul de studiu îl constituie finanțele.

Scopul și obiectivele cercetării rezidă în analiza teoretico-practică și metodologică a stabilității financiare la nivel micro și macroeconomic în condițiile fluctuațiilor economice ciclice, elucidarea factorilor contributorii stabilității financiare și formularea de propuneri relevante privind perfecționarea și eficientizarea politicilor și strategiilor de consolidare a stabilității financiare a agenților economici și a economiilor naționale. Obiectivele lucrării constau în examinarea stabilității financiare sistemice a Republicii Moldova și a României în contextul fluctuațiilor ciclice și tendințelor externe; analiza situației stabilității financiare a agenților economici; identificarea factorilor determinanți ai stabilității financiare; identificarea strategiilor de consolidare a stabilității financiare a agenților economici.

Noutatea științifică a investigației este constituită din fundamentarea conceptului stabilității financiare și identificarea mix-ului de factori determinanți, cu reliefarea importanței calității interconexiunilor între elementele sistemului financiar și cu celelalte componente ale sistemului economic; determinarea corelației dintre stabilitatea sectorului bancar și fluctuațiile ciclice; construirea algoritmilor de estimare a stabilității financiare a grupelor de agenți economici conform modelului cu cinci sectoare al sistemului economic, pe baza unor sisteme de coeficienți, schițarea recomandărilor de inducere și consolidare a stabilității financiare; elaborarea modelului de regresie privind identificarea factorilor determinanți ai stabilității financiare și aplicarea acestuia; determinarea relațiilor dintre nivelul concurenței, disciplina de piață, accesul financiar, incluziunea financiară și stabilitatea financiară, cercetarea posibilităților de influențare a factorilor contributivi la stabilitatea financiară prin politici publice, și elaborarea recomandărilor privind modificarea formularelor de raportare statistică pentru agenții economici, cu includerea indicatorilor de stabilitate financiară (performanță, eficiență și prudență) în vederea monitorizării și consolidării stabilității financiare la nivelul economiei naționale și a conștientizării importanței acesteia pentru fiecare agent economic individual, dar și a importanței contribuției acestora la stabilitatea financiară sistemică a întregii economii.

Problema științifică importantă soluționată constă în fundamentarea stabilității financiare ca fenomen complex prin determinarea contribuției tuturor agenților economici instituționali, bazat pe aplicarea unui sistem de indicatori financiari și elucidarea măsurilor de inducere și consolidare a stabilității financiare sistemice.

Semnificația teoretică: constă în conceptele precizate, metodologiile noi elaborate, constatările realizate ce vor servi drept suport pentru cercetările științifice viitoare. Totodată, teza poate fi propusă ca sursă bibliografică în procesul didactic din instituțiile de învățământ economic superior.

Valoarea practică a lucrării rezidă în: posibilitatea utilizării metodologiei elaborate de către organele de reglementare și supraveghere financiară și ministerele de resort; utilizarea de către organele administrative ale băncilor, ale companiilor nefinanciare și de către menajele a seturilor de indicatori în scopul estimării stabilității financiare; utilizarea de către acționarii băncilor și companiilor, de către deponenți a setului de indicatori de evaluare a stabilității financiare, în vederea fundamentării deciziilor economice a lor; includerea de noi indicatori în rapoarte financiare; sporirea nivelului de educație financiară și conștientizare a importanței menținerii stabilității financiare ca măsură anti-ciclică.

Implementarea rezultatelor științifice: Implementarea rezultatelor științifice: recomandările elaborate în teză au fost înaintate spre utilizare Băncii Comerciale Române, Biroului Național de Statistică din Moldova și spre utilizare în procesul de studii în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova.

Cuprins


1. ABORDĂRI CONTEMPORANE ALE STABILITĂȚII FINANCIARE A AGENȚILOR ECONOMICI ÎN CONTEXTUL PROCICLICITĂȚII SISTEMELOR ECONOMICE
 • 1.1. Elemente definitorii ale agenților economici și piețelor interconectate stabilității financiare
 • 1.2. Teoretizări asupra conceptului de stabilitate financiară
 • 1.3. Repere conceptuale ale fenomenului ciclicității în cadrul sistemelor economice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ELABORAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A STABILITĂȚII FINANCIARE A AGENȚILOR ECONOMICI
 • 2.1. Dezvoltarea conceptului de stabilitate financiară a agenților economici
 • 2.2. Contribuții la perfecționarea metodologiei de evaluare a stabilității financiare a agenților economici
 • 2.3. Analiza stabilității financiare a agenților economici din Republica Moldova și România
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. IMPACTUL CRIZELOR ECONOMICE ASUPRA STABILITĂȚII FINANCIARE A AGENȚILOR ECONOMICI
 • 3.1. Configurarea metodologiei stabilității financiare prin prisma anticipării crizelor financiare
 • 3.2. Analiza indicatorilor ciclurilor economice în Republica Moldova și România în corelare cu alte grupuri de țări
 • 3.3. Evaluarea și prognozarea stabilității financiare sistemice în Republica Moldova și România
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. RAȚIONALIZAREA DIRECȚIILOR ȘI MĂSURILOR DE CONSOLIDARE A STABILITĂȚII FINANCIARE A AGENȚILOR ECONOMICI
 • 4.1. Retrospectiva reformelor politicilor regulatorii orientate spre relansarea economică și stabilitatea financiară în perioada post-criză
 • 4.2. Promovarea politicilor și măsurilor cu efect consolidant asupra stabilității financiare
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI