Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Noile media și practici ale comunicării politice on-line din Republica Moldova


Autor: Rusu Liliana
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Victor Moraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Teza

CZU 659.3:[32.019.5+004](043.2)

Adobe PDF document 2.01 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

Noile media, cercetare empirică, democrație digitală, spațiu public digital, opinie publică on-line, comunicare politică on-line, comunicare guvernamentală, comunicare prezidențială, comunicare parlamentară

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea conține adnotări în limbile română, rusă şi engleză, cuprins, introducere, 3 capitole cu 4 tabele și 8 figuri, 141 de pagini de text de bază, 185 titluri bibliografice, concluzii generale şi recomandări, o anexă. Rezultatele obţinute sunt prezentate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu. Mass-media și comunicare.

Scopul şi obiectivele lucrării. Lucrarea are drept scop principal abordarea teoretică a fenomenului noile media și cercetarea aplicării noilor tehnologii în domeniul comunicării politice din Republica Moldova. Pe parcursul realizării investigaţiei au fost atinse următoarele obiective: determinarea particularităților și direcțiilor de cercetare ale noilor media, investigarea și descrierea teoriilor și modelelor noilor media, identificarea reperelor de cercetare ale noilor media, determinarea implicațiilor majore ale noilor media în domeniul politicii, investigarea practicilor de comunicare politică on-line și determinarea rolului noilor media în eficientizarea comunicării politice din Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Teza are un caracter novator şi constituie o experienţă unică la nivel naţional, ce rezidă în: investigarea integrării noilor media în strategia de comunicare politică on-line a instituțiilor reprezentative din Republica Moldova.

Problema ştiinţifică soluţionată:abordarea teoretică și empirică a noilor media, fapt care a condus la determinarea implicațiilor noilor media în domeniul politicii și a practicilor de comunicare politică on-line din Republica Moldova, în vederea argumentării rolului noilor media pentru eficientizarea dialogului dintre guvernanți și guvernați.

Semnificaţia teoretică constă în abordarea conceptuală complexă a noilor media, studierea și generalizarea principalelor forme, teorii, modele ale noilor media, determinarea implicațiilor majore ale noilor media în domeniul politicului.

Valoarea aplicativă a lucrării. Lucrarea reprezintă o sursă actuală, materialul tezei poate fi utilizat în procesul de instruire atât în instituţiile de învăţământ superior, cât şi în studiul postuniversitar de specialitate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor, realizate în limitele acestei teze de doctor, au fost prezentate la diverse conferinţe ştiinţifice, au fost publicate în 12 lucrări de specialitate și pot fi utilizate pentru efectuarea cercetărilor ulterioare, axate pe această temă, precum și în procesul didactic (în predarea cursurilor de jurnalism on-line, teorii ale comunicării în masă, istoria comunicării, comunicare politică).