Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Diversitatea macrofitelor şi rolul lor în ecosistemul lacului de acumulare Cuciurgan


Autor: Filipenco Elena
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Elena Zubcov
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie al AŞM
Instituţia: Institutul de Zoologie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.08 Mb / în română
Adobe PDF document1.13 Mb / în rusă

Teza

CZU 574.5 : 556.551(478) (043.2)

Adobe PDF document 3.57 Mb / în rusă
133 pagini


Cuvinte Cheie

plante acvatice superioare, macrofite, lac-refrigerent, acoperire cu macrofite, bioindicaţie, acumularea şi migraţia metalelor

Adnotare

Domeniul de studiu: hidrobiologie.

Scopul tezei: studierea stării actuale a vegetaţiei acvatice superioare şi evaluarea rolului ei în ecosistemul lacului-refrigerent al CTE Moldoveneşti.

Obiective: cercetarea proceselor de formare a vegetaţiei acvatice superioare la diferite etape de exploatare a lacului-refrigerent; studierea componenţei şi caracterului distribuţiei spaţiale a macrofitelor pe acvatoriul laculuirefrigerent; descifrarea particularităţilor dinamicii sezoniere a grupelor principale de plante acvatice superioare în lacul-refrigerent; bioindicaţia stării ecologice a lacului în baza macrofitelor; stabilirea legităţilor de acumulare a metalelor (V, Mo, Ni, Pb, Ti, Al, Cu, Zn, Mn) de către vegetaţia acvatică; evaluarea rolului vegetaţiei acvatice superioare în migraţia şi circuitul elementelor chimice, procesele de autoepurare şi poluare secundară a laculuirefrigerent.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima oară a fost cercetată complex diversitatea vegetaţiei acvatice superioare, particularităţile dezvoltării şi distribuţiei ei în dependenţă de funcţionarea CTE; estimat gradul de acoperire cu vegetaţie a lacului; stabilite legităţile acumulării şi circuitului metalelor şi rolul macrofitelor în autoepurarea şi poluarea secundară a lacului; evaluată starea ecologică a lacului în baza utilizării macrofitelor drept obiect al bioindicaţiei; identificate şi descrise 2 specii de plante incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în determinarea componenţei taxonomice a vegetaţiei care acoperă lacul-refrigerent şi stabilirea legităţilor de acumulare a metalelor de către vegetaţia acvatică superioară, ceea ce a permis evaluarea cantitativă a capacităţii de acumulare a macrofitelor, determinarea toleranţei şi rolului lor în procesele de autoepurare şi poluare secundară, în vederea fundamentării ştiinţifice a efectuării lucrărilor de ameliorare în ecosistemelor acvatice, supuse modificării tehnogene, şi utilizarea macrofitelor în bioindicaţie şi monitoring.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele obţinute completează şi îmbogăţesc cunoştinţele privind diversitatea biologică a plantelor acvatice superioare, procesele şi legităţile acumulării şi migraţiei metalelor în ecosistemele acvatice. Rezultatele asigură baza ştiinţifică pentru o aplicare mai eficientă a plantelor acvatice în monitoringul biologic şi fitoremedierea bazinelor acvatice poluate, inclusiv lacuri-refrigerente.

Valoarea aplicativă. Rezultatele cercetării pot fi utilizate în procesul didactic, implementate în sistemul monitoringului ecologic al laculuirefrigerent Cuciurgan, aplicate la elaborarea măsurilor de reducere a suprafeţei acoperite cu macrofite şi diminuarea impedimentelor biologice în activitatea staţiei electrice.

Cuprins


РАЗВИТИЕ ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ РОЛЬ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЭКОСИСТЕМ ВОДОЕМОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ
 • 1.1. В идовое разнообразие макрофитов водохранилищ-охладителей ТЭС
 • 1.2. Использование макрофитов в биологическом мониторинге водных экосистем
 • 1.3. Основные классификации прибрежно-водной растительности
 • 1.4. Выводы к главе 1

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

 • 2.1. Объект исследований
 • 2.2. Методы флористических исследований
 • 2.3. Техника анализа микроэлементов в биологическом материале и воде
 • 2.4. Выводы к главе 2

3 ВЫСШАЯ ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КУЧУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

 • 3.1 Многолетняя динамика биоразнообразия и биомассы высшей водной растительности до и в первые годы функционирования Молдавской ГРЭ
 • 3.2. Динамика видового состава, распределения и биомассы высшей водной растительности в период максимальной тепловой нагрузки Молдавской ГРЭС
 • 3.3. Современное состояние высшей водной растительности Кучурганского водохранилища
 • 3.3.1 Ги дрофиты погруженные
 • 3.3.2 Ги дрофиты плавающие
 • 3.3.3. Гел офиты
 • 3.4. Выводы к главе 3

4 РОЛЬ ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В МИГРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ

 • 4.1. Биоиндикация и значимость макрофитов в определении экологического состояния гидробиоценоза
 • 4.2. Уровень накопления и роль высшей водной растительности в миграции микроэлементов-металлов в экосистеме водоема-охладителя
 • 4.3. Выводы к главе 4

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ