Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea impactului termocentralei electrice asupra stării ecologice a lacului de acumulare Cuciurgan


Autor: Tihonencova Lilia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.16 - Ecologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Laurenţia Ungureanu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie
Consultant ştiinţific: Elena Zubcov
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie
Instituţia: Institutul de Zoologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.77 Mb / în română
Adobe PDF document0.99 Mb / în rusă

Teza

CZU 504.054:556.55(478)(043.2)

Adobe PDF document 3.41 Mb / în rusă
154 pagini


Cuvinte Cheie

Ecosisteme acvatice, centrală termoelectrică, lac-refrigerent, monitoring ecologic, termoficare, mineralizare, elemente biogene, metale, hidrobionţi.

Adnotare

Domeniul de studiu: ecologie şi hidrobiologie.

Scopul tezei: cercetarea influenţei funcţionării CTE asupra stării ecologice a lacului-refrigerent Cuciurgan în baza monitoringului complex al dinamicii componenţei sărurilor, elementelor biogene, materiei organice, microelementelor-metale şi a evaluării dinamicii lor multianuale în apă, depuneri subacvatice, hidrobionţi, organe şi ţesuturi ale peştilor.

Obiective: efectuarea cercetărilor complexe privind starea actuală a lacului-refrigerent al CTE Moldoveneşti; evaluarea influenţei funcţionării staţiei asupra parametrilor hidrochimici de bază ai apei – componenţa sărurilor, elementele biogene, materia organică, dinamica conţinutului şi migraţiei metalelor în apă, depuneri subacvatice şi hidrobionţi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost prezentată evaluarea complexă a stării ecologice actuale a lacului-refrigerent Cuciurgan; determinată influenţa CTE Moldoveneşti asupra dinamicii ionilor principali, elementelor biogene, materiei organice, regimului de gaze şi a microelementelor-metale; stabilite legităţile migraţiei V, Мо, Ni, Pb, Cu, Zn şi Cd în sistemul “apă-mîluri-hidrobionţi”; pentru prima oară studiată dinamica As, Bi şi Sr în apa lacului; determinată posibilitatea utilizării hidrobionţilor în calitate de organisme-monitoare în biomonitoringul metalelor în ecosistemele acvatice.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea științifică a unui monitoring complex adecvat asupra migrației macto- și microelementelor în ecosistemul acvatic supus modificării tehnogene de presingul întreprinderii termoenergetice, care permite aprecierea stării ecologice a ecosistemului tehnogen și stau la baza argumentării științifice a propunerilor de redresare a situației ecologice în lacului-refrigerent prin respectarea regulilor de utilizare a resurselor acvatice.

Semnificaţia teoretică. Legităţile identificate de migraţie a macrocomponenţilor şi microelementelor-metale, în condiţiile unui impact continuu al întreprinderii termoenergetice, permit îmbogăţirea cunoştinţelor privind funcţionarea ecosistemelor acvatice modificate tehnogenic şi contribuie la dezvoltarea bazelor teoretice ale ecologiei ecosistemelor acvatice la etapa actuală. Au fost determinate legităţile acumulării metalelor în hidrobionţi şi demonstrată posibilitatea întrebuinţării lor în calitate de organisme-monitoare în cadrul monitoringului biologic al ecosistemelor acvatice.

Valoarea aplicativă. Rezultatele, precum şi metodologia cercetărilor efectuate, cu aplicarea echipamentului şi a metodelor de analiză moderne, pot fi utilizate de către organele de protecţie a mediului, administraţia CTEM, cercetători la aprecierea stării ecologice a bazinelor acvatice şi, la fel, în cadrul pregătirii specialiştilor, studenţilor instituţiilor de învăţămînt superior.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost implementate în predarea unor aşa discipline ca hidrobiologia, hidroecologia, monitoringul ecologic, chimia mediului înconjurător la facultatea de ştiinţe naturale şi geografie a Universităţii de Stat din Transnistria “Taras Şevcenko”.

Cuprins


ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
 • 1.1. Выбросы электростанций в зависимости от используемого топлива
 • 1.2. Влияние выбросов электростанций на окружающую среду
 • 1.3. Тепловое воздейстие элктростанций на экосистемы
 • 1.4. Выводы к главе

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

 • 2.1. Характеристика региона исследований
 • 2.2. Использованные мeтоды лабораторных исследований
 • 2.3. Выводы к главе 2

3. Д ИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ ГЛАВНЫХ ИОНОВ, МИНЕРАЛИЗАЦИИ, БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ КУЧУРГАНСКОГО ВОДОЕМА

 • 3.1. Динамика содержания главных ионов, их соотношения и минерализация воды
 • 3.2. Динамика содержания биогенных элементов и органического вещества
 • 3.2.1. Динамика соединений азота
 • 3.2.2 Динамика соединений минерального, органического и суммарного фосфора
 • 3.3. Динамика перманганатной, бихроматной окисляемости и органического вещества
 • 3.4 Выводы к главе 3

4. МИГРАЦИЯ МЕТАЛЛОВ В ЭКОСИСТЕМЕ КУЧУРГАНСКОГО ВОДОЕМА3

 • 4.1. Динамика содержания и распределение ванадия в экосистеме водоема
 • 4.2. Динамика содержания и распределение молибдена в экосистеме водоема
 • 4.3. Динамика содержания и распределение свинца в экосистеме водоема
 • 4.4. Динамика содержания и распределение никеля в экосистеме водоема
 • 4.5. Динамика содержания и распределение меди в экосистеме водоема
 • 4.6. Динамика содержания и распределение цинка в экосистеме водоемаâ
 • 4.7. Динамика содержания и распределение кадмия в экосистеме водоема
 • 4.8. Динамика содержания и распределение стронция, висмута и мышьяка в воде водоема
 • 4.9. Выводы к главе 4

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ