Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Competenţa teritorială a statului în dreptul internaţional public


Autor: Cazacu Doina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Alexandru Burian
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 341.2(043.3)

Adobe PDF document 1.90 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

competenţă, suveranitate, teritoriu de stat, jurisdicţie, servitute internaţională, condominium, mandat internaţional, tutelă internaţională

Adnotare

Domeniul de studiu. Dreptul internaţional public şi european.

Scopul tezei de doctorat constă în efectuarea unei investigaţii ştiinţifice complexe, având ca menire relevarea problemelor teoretico-practice ale instituţiei competenţei teritoriale a statului, corespunzător principiilor fundamentale ale dreptului internaţional public.

Obiectivele: analiza ideilor, opiniilor, concepţiilor teoretico-ştiinţifice expuse în doctrina dreptului internaţional public atât din Republica Moldova, cât şi din alte state, având în calitate de obiect de investigare competenţa teritorială a statului; definirea competenţei teritoriale a statului în dreptul internaţional public; stabilirea coraportului dintre conceptele de „suveranitate”, „competenţă” şi „jurisdicţie”; identificarea caracterelor competenţei teritoriale a statului în dreptul internaţional public; relevarea apariţiei modalităţilor de stabilire a competenţei teritoriale a statului în dreptul internaţional public; identificarea şi descrierea conţinutului competenţei teritoriale a statului, precum şi stabilirea limitelor teritoriale de exercitare a acesteia prin prisma actelor normative internaţionale şi naţionale, ţinând cont de concepţiile doctrinare în materie, precum şi de practica internaţională; definirea conceptului de servitute internaţională şi identificarea categoriilor speciale de servituţi internaţionale; relevarea problemei legalităţii staţionării şi amplasării forţelor armate străine pe teritoriul altui stat din prisma reglementărilor şi practicii internaţionale; definirea condominiumului şi identificarea trăsăturilor esenţiale; abordarea conceptuală a mandatului şi tutelei internaţionale.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute rezidă în evidenţierea, în premieră, a concepţiilor expuse în doctrina autohtonă a dreptului internaţional public asupra problematicii competenţei teritoriale a statului, cu înaintarea propriilor argumente în susţinerea poziţiei propuse spre susţinere.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea instrumentarului de identificare, în premieră, a conceptului de competenţă teritorială a statului în dreptul internaţional public, prin prezentarea completă şi obiectivă a caracterelor şi conţinutului competenţei teritoriale şi identificarea limitelor de exercitare a competenţei teritoriale a statului în dreptul internaţional public, fapt care determină necesitatea reglementării exprese a noţiunii de competenţă teritorială în cadrul rezoluţiei O.N.U., contribuind în ultimă instanţă şi la perfecţionarea şi eficientizarea sistemului dreptului internaţional autohton.

Semnificaţia teoretică a lucrăriiconsistă în aceea că respectiva teză reprezentă un fundament ştiinţifico-metodologic solid pentru literatura de specialitate, în special pentru dezvoltarea în continuare a ştiinţei dreptului internaţional public.

Valoarea aplicativă a lucrării este condiţionată de aportul ştiinţifico-didactic, precum şi de relevanţa recomandărilor formulate în teză, care au fost propuse instituţiilor publice pentru a fi înaintate organizaţiilor internaţionale de profil.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice îşi găseşte reflectarea în procesul de instruire a studenţilor de la facultăţile de drept şi relaţii internaţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior. De asemenea, subiectul cercetat a fost expus, prin prezentarea comunicărişor ştiinţifice, în cadrul conferinţelor internaţionale

Cuprins


1. REFLECŢII DOCTRINARE ŞI NORMATIVE ÎN MATERIA COMPETENŢEI TERITORIALE A STATULUI ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC
 • 1.1. Analiza cadrului teoretic în materia competenţei teritoriale a statului în dreptul internaţional public
 • 1.2. Cadrul normativ în domeniul competenţei teritoriale a statului în dreptul internaţional public
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. CARACTERELE, CONŢINUTUL ŞI MODALITĂŢILE DE STABILIRE A COMPETENŢEI TERITORIALE A STATULUI

 • 2.1. Geneza şi evoluţia conceptului de competenţă teritorială a statului
 • 2.2. Caracterele şi conţinutul competenţei teritoriale a statului
 • 2.3. Modalităţile de stabilire a competenţelor teritoriale ale statului
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. MODALITĂŢI PARTICULARE DE EXERCITARE A COMPETENŢEI TERITORIALE A STATULUI

 • 3.1. Servitutea internaţională - abordări doctrinare şi dezvoltări jurisprudenţiale
 • 3.2. Condominiumul - modalitate de exercitare în comun a competenţei teritoriale a statelor.
 • 3.3. Regimul juridic al prezenţei forţelor armate pe teritoriul altui stat
 • 3.4. Regimul de mandat şi de tutelă internaţională
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI